SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 52. Utorak, 24. prosinca 2013.
OPĆINA KLANA

61.

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 30. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 18/13), Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 23. prosinca 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Klana za 2014. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Klana za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva Općine Klana, upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog načelnika Općine Klana (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik) u izvršavanju Proračuna te druga pitanja vezana uz izvršavanje Proračuna.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji. U prihodima su iskazani prihodi od poreza, pomoći, prihodi od pristojbi i naknada, prihodi od donacija, ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine. U rashodima su iskazani rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka korisnika proračunskih sredstava iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Općine Klana povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna iskazani su prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj i programskopj proračunskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Članak 3.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika Proračuna Općine Klana osiguravaju se proračunskim korisnicima tj. općinskoj upravi te ostalim korisnicima po pojedinim programima, projektima i aktivnostima.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su utvrđene Proračunom Općine Klana.

Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u proračunu tekuće godine nisu izvršeni do visine utvrđene proračunom, mogu se do iznosa neutrošenih sredstava izvršavati u sljedećoj godini uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela.

Korisnici proračunskih sredstava mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnim proračunskim dodjelama i za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se djelomično ili u potpunosti financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka izvršavat će se minimalno do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Uplaćeni, a manje planirani namjenski prihodi i primici mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do iznosa uplaćenih sredstava.

Sredstva za pokroviteljstva te za aktivnosti i projekte koji se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći pojedinom korisniku, raspoređuje Općinski načelnik ako krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu Općinskog vijeća.

O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.

O korištenju proračunske zalihe iz stavka 1. ovog članka Općinski načelnik je obvezan izvijestiti Općinsko vijeće uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

Članak 5.

Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Općinski načelnik Općine Klana.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel podnosit će Općinskom načelniku mjesečno izvješće o izvršavanju Proračuna, a Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izvješće sa stanjem na dan 30. lipnja te godišnje izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca.

IV. PRIHODI PRORAČUNA I NAMJENSKI PRIHODI

Članak 7.

Prihodi koje ostvari općinska uprava obavljanjem djelatnosti, prihodi su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Prihodi od donacija i pomoći te prihodi po posebnim propisima uplaćeni u Proračun namjenski su prihodi i mogu se koristiti isključivo prema utvrđenim namjenama.

Namjenski prihodi koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini prenose se u narednu proračunsku godinu i koriste se za istu namjenu za koju su bili utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna za ovu proračunsku godinu.

Prihodi kojima je posebnim zakonskim odredbama utvrđena namjena mogu se, u slučaju nedostatka drugih prihoda Proračuna, pozajmiti za druge namjene pod uvjetom da se vodi knjigovodstvena evidencija o visini pozajmice i izvršenim povratima.

V. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 8.

Isplata proračunskih sredstava obavlja se temeljem pravovaljane knjigovodstvene dokumentacije ili naloga za prijenos sredstava koju potpisom ovjerava nalogodavac uz oznaku stavke Proračuna

Članak 9.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.

Rješenja o povratu sredstava donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Klana na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Članak 10.

Sredstva za tekuće rashode korisnika Proračuna izvršavat će se u približnim dvanaestinama, a u skladu s likvidnim mogućnostima Proračuna.

Korisnici proračunskih sredstava, obvezni su izraditi godišnji obračun sa analitičkim prilogom za prošlu proračunsku godinu i dostaviti ga Jedinstvenom upravnom odjelu do 28. veljače, u suprotnom se obustavljaju prijenosi sredstava iz Proračuna Općine Klana za 2014. godinu.

Članak 11.

Općinska uprava obvezna je provoditi postupak nabave roba, usluga i ustupanja radova sukladno zakonskim propisima.

VI. PLAĆANJE PREDUJMA

Članak 12.

Plaćanje predujma može se ugovoriti samo u iznimnim slučajevima i na temelju prethodne suglasnosti Općinskog načelnika.

VII. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 13.

Za realizaciju višegodišnjih kapitalnih projekata utvrđenih Planom razvojnih programa Općina Klana se može zadužiti sukladno zakonskim propisima.

VIII. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 14.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Ugovor o oročavanju donosi Općinski načelnik.

Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su Proračuna.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se ulagati samo s povratom do 31. prosinca 2014. godine.

Članak 15.

Odluku o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu, ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni interes, odnosno interes Općine Klana, donosi Općinsko vijeće Općine Klana.

U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu trgovačkog društva, Općinsko vijeće može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ukoliko to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Ostvarena sredstva od prodaje dionica ili udjela u kapitalu trgovačkog društva mogu se koristiti samo za otplatu duga ili za nabavu nefinancijske i financijske imovine Općine Klana sukladno Zakonu o proračunu.

Članak 16.

Općinski načelnik upravlja nefinancijskom dugotrajnom imovinom Općine Klana.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u Proračunu Općine Klana.

IX. OTPIS DUGOVA

Članak 17.

Općinski načelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati dug kojeg Općina Klana potražuje ako bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja odnosno zbog drugog opravdanog razloga, sukladno propisima.

X. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA

Članak 18.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka, Proračun se mora uravnotežiti mjerama propisanim zakonom.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela najviše do 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje.

O izvršenim preraspodjelama u smislu stavka 2. ovoga članka Općinski načelnik izvještava Općinsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Članak 19.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi proračuna za 2014. godinu.

Rashodi poslovanja za koje je nastala obveza u 2014. godini rashodi su proračuna za 2014. godinu, neovisno o plaćanju.

O namjeni viška prihoda iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/13-01/56

Ur. broj: 2170-06-13-01-01

Klana, 23. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=874&mjesto=51217&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr