SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 52. Utorak, 24. prosinca 2013.
OPĆINA KLANA

58.

Temeljem članka 13.a. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 23/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/ 13) i članka 19. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Klana (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 09/12) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 23. prosinca 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta - popravci na području Općine Klana

Članak 1.

Temeljem provedenog postupka javnog natječaja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja

nerazvrstanih cesta (popravci) na području Općine Klana temeljem pisanog ugovora, odabire se GP Rijeka d.d., Supilova 6, 51000 Rijeka, OIB: 87505936221.

Članak 2.

Načelnik će temeljem ove Odluke sklopiti sa GP Rijeka d.d., Supilova 6, 51000 Rijeka Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta (popravci) na području Općine Klana na period od 4 (četiri) godine počevši od dana potpisa ugovora.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Temeljem članka 19. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 09/12) Načelnik je imenovao Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za izbor osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta (popravci) na području Općine Klana u sastavu Siniša Štokom, Ivana Vlaše i Ivona Brentar. Zatim je, temeljem članka 13.a. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 23/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/ 12, 94/13), članaka 19. i 20. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 09/12) te članka 49. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 18/13) raspisao javni natječaj. Javni natječaj je dana 28. studenog 2013. godine objavljen u tjedniku Burza i službenoj web stranici Općine Klana www.klana.hr, a rok za dostavu ponuda istekao je dana 13. prosinca 2013. godine. Natječajna dokumentacija izrađena je u skladu s člancima 21., 22., 23. i 24. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Klana (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 09/12). Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da je na natječaj pristigla 1 (jedna) ponuda sljedećeg ponuditelja; GP Rijeka d.d., Supilova 6, 51000 Rijeka, OIB: 87505936221.

Povjerenstvo je Zapisnikom o otvaranju i pregledu ponuda KLASA: 360-01/13-01/230, UR.BROJ: 2170-06- 13-01-04 od 16. prosinca 2013. godine utvrdilo da je ponuda prihvatljiva i pristigla unutar roka za dostavu ponuda stoga je i predložilo sklapanje ugovora sa navedenim ponuditeljem. Slijedom navedenog odlučeno je kao u Odluci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može podići tužba Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dostave ove Odluke strankama. Tužba se predaje sudu neposredno ili se predaje poštom.

Klasa: 021-01/13-01/58

Ur. broj: 2170-06-13-01-01

Klana, 23. prosinca 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=874&mjesto=51217&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr