SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 48. Četvrtak, 19. prosinca 2013.
GRAD BAKAR

67.

Na temelju članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 36/04, 63/08 i 133/13) i članka 53. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ«, br. 25/09, 37/09, 7/13 i 40/13 - pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Bakra donosi

PLAN
UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
NA PODRUČJU GRADA BAKRA ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Ovim se planom utvrđuje redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, te popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Grad), te mikro lokacije za obavljanje istih djelatnosti u 2014. godini.

Članak 2.

U 2014. godini planiraju se izvesti sljedeći radovi na održavanju pomorskog dobra:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva prikupljena od naknade za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti utvrđenih u članku 4. ovog Plana.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuju se na iznos od 2.000,00 kuna. Ostatak iznosa od 50.000,00 kuna osigurati će se iz sredstava naknade na vodama i javnom vodnom dobru.

Članak 4.

Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada te mikro lokacije za obavljanje tih djelatnosti utvrđuju se kako slijedi:

DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA POMORSKOM DOBRU I MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Skica mikro lokacija iz stavka 1. ovog članka utvrđena je u prilogu (Prilog 1.) koji čini sastavni dio ovog Plana i nije predmet objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 342-01/13-01/9

Ur. broj: 2170-02-07/5-13-2

Bakar, 16. prosinca 2013.

Gradonačelnik
Tomislav Klarić, v.r.

 

 

Plan upravljanja pomorskim dobrom   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=870&mjesto=51222&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr