SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 48. Četvrtak, 19. prosinca 2013.
GRAD CRES

65.

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« RH broj 94/13) i članka 29. Statuta Grada Cres (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/09 i 14/13) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2013. godine, usvaja slijedeće

IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Cresa
za 2012. godinu

1.Uvod

2.Uspostava cjelovitog sustava gospodarenjem otpadom

3.Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada tijekom 2012. godine

3. 1. Prikupljanje otpada

3. 2. Odvoz otpada

3. 3. Zbrinjavanje otpada

4.Količine sakupljenog i odloženog otpada na odlagalištu neopasnog otpada Pržići u 2012. godini

5.Količine sakupljenog i otpremljenog otpada sa odlagališta neopasnog otpada Pržići u 2012. godini

6.Divlja odlagališta

1. Uvod

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br.94/13) kao i prijašnjem Zakonu o otpadu jedinice lokalne samouprave obvezne su donijeti planove gospodarenja otpadom. Svrha planova gospodarenja otpadom je uspostava cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom. Izvršavanje Planova gospodarenja komunalnim otpadom provjerava se godišnje i donosi Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom.

Sukladno navedenim zakonskim odredbama, u prosincu 2010. godine Grad Cres je donio Plan gospodarenja otpadom Grada Cresa za razdoblje do 2015. godine PGO je objavljen je u Službenim novinama Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 53/10).

2. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

Projekt uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Primorsko-goranske županije obuhvaća pripremu i provedbu projekata izgradnje objekata za gospodarenje otpadom kao što su pretovarne stanice, sortirnice, kompostane, reciklažna dvorišta, ulazno izlazne građevine, pretovarne vage, s pripadajućim pristupnim putovima, pripadnom potrebnom infrastrukturom, uključivo priključci.

U realizaciju projekta su uključene jedinica lokalne samouprave i komunalna društva na kojima se planira izgradnja navedenih objekata (Novi Vinodolski, Delnice, Rab, Krk, Cres i Mali Lošinj), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji financira pripremu i provedbu projekta na području PGŽ, Ekoplus d.o.o. tvrtka koja je osnovana u svrhu izgradnje i upravljanja Centrom za gospodarenje otpadom »Marišćina« kao okosnicom u uspostavi cjelovitog sustava gospodarenjem otpadom u Primorsko-goranskoj županiji.

Rok za realizaciju Projekta uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom je najkasnije do početka redovnog rada Centra »Marišćina« do kada je potrebno izgraditi pretovarne stanice s pripadajućim pristupnim putovima, pripadnom potrebnom infrastrukturom, uključujući priključke.

Uspostavom novog sustava postojeća odlagališta otpada u županiji se moraju zatvoriti i sanirati.

U sklopu projekta tvrtka Ekoplus zajedno sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organizirala je više sastanaka sa predstavnicima gradova i komunalnim društvima na čijem području se namjeravaju izgraditi pretovarne stanice kako bi se dogovorile i pratile sve obveze te dinamika, finaniciranje i priprema potrebne dokumentacije. U tom smislu formirana je Radna grupa za pripremu izgradnje pretovarnih stanica sastavljena od predstavnika gradova i općina i komunalnih društva uključenih u projekt.

Komunalno društvo Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj ugovorilo je te je tijekom 2012 izrađen idejni projekt pretovarne stanice sa reciklažnim dvorištem na deponiju Pržić i pokrenut je postupak ishođenja izmjene i dopune lokacijske dozvole. Projekt je izradila tvrtka Hidroplan d.o.o. iz Zagreba.Idejnim projektom u sklopu zahvata odlagališta Pržići planira se izgradnja pretovarne stanice, reciklažnog dvorišta, kompostane i sortirnice.

Grad Cres radi na sređivanju imovinsko-vlasničkih odnosa zahvata odlagališta Pržići- otkup zemljišta od privatnih osoba i provedba kupoprodajnih ugovora u zemljišnim knjigama, pokrenuti svi postupaci izvlaštenja i pripremne radnje na sklapanju ugovora o pravu građenja za državno zemljište, sve kako bi se oformila jedinstvena parcela odlagališta u vlasništvu Grada Cresa i omogućilo ishođenje potvrde glavnog projekta.

Što se potrebne infrastrukture tiče odlagalište Pržići je opremljeno električnom strujom, dočim će se vodopskrba riješiti dovođenjem priključka iz Grada Cresa u dužini od cca 10 km. U 2012. godini Vodovod i čistoća ugovorena je izrada projektne dokumentacije vodoopskrbe odlagališta Pržića te je izrađen idejni projekt i pokrenut postupak izdavanja lokacijske dozvole.

Za cestovni priključak pretovarne stanice na odlagalištu Pržići na prometnicu D 101 konzultirane su Hrvatske ceste za dobivanje novih posebnih uvjeta i načelno je odobreno tehničko rješenje koje predviđa izgradnju treće trake (lijevo skretanje).

3. Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada tijekom 2012. godine

Na području Grada Cresa provodi se organizirani način prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada. Komunalni otpad se zbrinjava odlaganjem na službeno odlagalište Pržići.

Organizirano sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada provodi komunalno društvo Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj, koje upravlja i odlagalištem Pržići.

Na odlagalište Pržići se odlaže:

- komunalni otpad iz kućanstava,

- komunalni i otpad sličan komunalnom iz gospodarskih i komercijalnih subjekata i uslužne djelatnosti (trgovine, gospodarske tvrtke i zanatske radionice, škole, zdravstvene ustanove, uredi, turistički i ugostiteljski objekti i dr.),

- otpad s javnih površina (ulice, parkovi, šetališta) te

- glomazni otpad.

Na području Grada Cresa provodi se izdvojeno sakupljanje korisnog otpada i to: PET, staklo, karton, papir, aluminijske doze, metalni otpad, te posebnih kategorija otpada i to: gume, akumulatori i baterije.

3. 1. Prikupljanje otpada

Način sakupljanja komunalnog otpada je sljedeći:

-2 % domaćinstava iznosi otpad u kantama (posudama) volumena 240 i 360 lit.,

-93 % domaćinstava iznosi otpad u kontejnerima volumena 1.100 lit., te

-3 % domaćinstava iznosi otpad u kontejnerima volumena 5 i 7 m3.

Sakupljeni otpad se po točno određenom rasporedu odvozi na zbrinjavanje vozilima za prijevoz otpada.

3. 2. Odvoz otpada

Prikupljanje i odvoz otpada u Gradu Cresu provodi komunalno društvo koje raspolaže s vlastitim voznim parkom. Vozni park sastoji se od:

-dva kamiona smećara,

-dva autopodizača za kontejnere od 5 i 7 m3 i

-tri manja teretna vozila te

-jedna čistilica za pometanje ulica.

Sakupljanje i odvoz otpada u Gradu Cresu se obavlja po točno određenom rasporedu, koji se razlikuje za zimski i ljetni period. U zimskom periodu 5 puta tjedno. U ljetnom periodu (lipanj-rujan) otpad se odvozi svakodnevno s glavnih prometnica u svim naseljima te iz hotela i autokampova.

3. 3. Zbrinjavanje otpada

Komunalni otpad s područja Grada Cresa odlaže se na odlagalištu komunalnog otpada Pržići. Postojeće odlagalište otpada »Pržići« veličine je cca 1,4 ha (površina na koju se odlaže otpad). Proširenjem na susjedne parcele predviđena je ukupna površina odlagališta od 6,7 ha. Smješteno je na terenu koji je prirodno strm i kamenit budući da leži na vapnenačkoj stijenskoj masi, djelomično obrasloj niskim autohtonim raslinjem.

Lokacija odlagališta udaljena je 3 km od grada Cresa u smjeru sjever - sjeveroistok. Lokacija odlagališta sanirat će se sukladno Strategiji gospodarenja otpadom (»Narodne novine« broj 130/05) i Planu gospodarenja otpadom Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 17/07), a u sklopu odlagališta planira se izgradnja transfer stanice, reciklažno dvorište, kompostana i sortirnica.

4. Količine sakupljenog i odloženog otpada na odlagalištu neopasnog otpada Pržići u 2012. godini

Na odlagalištu Pržići se zbrinjava komunalni otpad iz kućanstava i gospodarskih subjekata te otpad od održavanja javnih površina.

Otpad koji se odlaže na odlagalištu se ne važe, već se evidencija količina provodi na temelju postojećih podataka o voznom parku, načinu sakupljanja otpada (rasporedu odvoza) i posudama za prikupljanje otpada. O količini odnosno volumenu odloženog otpada vodi se dnevna, mjesečna i godišnja evidencija.

Evidencija količina otpada provodi se za komunalni (kućni) otpad, miješani otpad (industrijski i kućni otpad), otpad s javnih površina i glomazni otpad.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Ukupni volumen komunalnog (kućnog) i miješanog otpada iz gospodarskih, uslužnih i turističkih djelatnosti te otpada s javnih površina u Gradu Cresu u 2012. godini 15.027,50 m3 što je manje za 3.308,50 m3 u odnosu na 2011. godinu.

Pretpostavljena minimalna gustoća komunalnog otpada u rastresitom stanju iznosi 160 kg/m3, dok u zbijenom stanju u vozilima iznosi 400 kg/m3;

Ukupna količina komunalnog otpada koja je nastala u Gradu Cresu u 2012. godini iznosi 3.803,72 Tona štoje u odnosu na 2011. godinu manje za 927,13 t.

Količine proizvedenog otpada variraju tijekom godina i tijekom godine. Evidentno je ukupno godišnje smanjenje proizvedenog komunalnog otpada, dok se tijekom godine poglavito u ljetnom periodu (svibanj - rujan) količina višestruko povećava. Navedeno je rezultat turističke djelatnosti na otoku. Navedeni podaci su preuzeti od tvrtke Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d. o. o. CRES, Peškera 2.

5. Količine sakupljenog i otpremljenog otpada sa odlagališta neopasnog otpada Pržići u 2012. godini

Ambalažni otpad sakupljao se tijekom 2012. godini u namjenskim vrećama Fonda ZOEU. Otpadno staklo iz sustava povratne naknade sakupljeno tijekom godine se privremeno skladišti u prikolici ovlaštenog koncesionara u komunalnoj skladištu Vodovoda i čistoće Cres Mali Lošinj d. o. o.

Sekundarne sirovine iz sustava povratne ambalaže preuzima ovlašteni koncesionar, METIS d. d.

Na odlagalištu neopasnog otpada PRŽIĆ u Cresu provodi se djelomično (ručno i strojno) odvajanje komunalnog otpada na otpad i sirovine koje sadrže željezo, stare automobilske gume, odbačenu električnu opremu električnu opremu koja ne sadrži opasne komponenete, željezo i čelik.

Sekundarne sirovine iz sustava tako selektiranog otpada preuzima ovlašteni koncesionar, METIS d. d.

U toku 2012. godine u gradu Cresu započelo se sa izdvojenim prikupljanjem ambalaže od kartona, papira, novina i časopisa, na osnovu procjene predviđa se da se sakupilo cca 30,00 t navedenih sirovina.

U daljnjem opisu dan je prikaz količina selektivno sakupljenog otpada u Gradu Cresu u 2012. godini. Podaci su dobiveni od Društva Vodovod i čistoća Cres Mali Lošinj d.o.o. Cres, Peškera 2.:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Ukupna količina selektivno izdvojenog otpada prikupljena u 2012. godini u Gradu Cresu iznosi ukupno 82,83 t što je manje za 1 t od količine selektivno izdvojenog otpada 2011.godine.

6. Divlja odlagališta

Komunalni redar Grada Cresa provodi kontrolu i prati pojave divljih odlagališta i okoliša onečišćenog otpadom na području Grada Cresa te vrši nadzor lokacija na kojima je uočeno povremeno nelegalno odlaganje otpada, u svrhu sprječavanja nastajanja novih.

Od divljih odlagališta na području Grada Cresa koja su i nakon sanacije ostala aktivna su dvije lokacije:

- lokacija »Jelovica«, stotinjak metara od križanja Hrasta-Martinšćica i

- lokacija »Batajni«, stotinjak metara od križanja za Valun.

Tijekom 2012. godine nisu se izvodili radovi sanacije.

ZAKLJUČAK

Grad Cres ispunio je svoju zakonsku obvezu i donio Plan gospodarenja otpadom za razdoblje do 2015.godine.

Ciljevi iz Plana ostvaruju se postupno, zavisno od provedbenih mogućnosti i financijskih sredstava Grada.

Komunalno društvo sklopilo je Ugovor o izradi elaborata »Ekološki zasnovan sustav gospodarenja otpadom na području Grada Cresa« sa Fakultetom strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu koji će biti osnova za organizirano prikupljanje otpada na području Grada Cresa.

Izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom Marišćina i izgradnjom pretovarne stanice na odlagalištu Pržići uspostavit će se sustav organiziranog prijevoza otpada do Centra za gospodarenje otpadom, a izgradnjom reciklažnog dvorišta i kompostane na odlagalištu Pržići povećat će se mogućnost odvojenog prikupljanja sekundarnih sirovina i biootpada.

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Cresa za 2012. godinu objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-04/11-1/11

Ur. broj: 2213/02-01-02-13-5

Cres, 18. prosinca 2013.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 

 

 

 

Izvješće o izvršenju Plana gosopodarenja  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=870&mjesto=10002&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr