SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 48. Četvrtak, 19. prosinca 2013.
GRAD CRES

62.

Na temelju članka 9a. stavke 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, br. 47/90., 27/93. i 38/09) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« br. 29/09. i 14/13.), Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2013. godine, donosi

PROGRAM JAVNIH POTREBA
U KULTURI IZ PRORAČUNA GRADA CRESA
ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom javnih potreba u kulturi za koje se sredstva predviđaju iz Proračuna Grada Cresa za 2013. godinu (dalje: Program za kulturu) utvrđuju se javne potrebe u kulturnim djelatnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Grad Cres, a osobito:

-djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruga u kulturi, kao pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva;

-akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi;

-investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture na području Grada Cresa.

Članak 2.

Sredstvima Proračuna Grada Cresa za 2014. godinu financirat će se kulturne potrebe i aktivnosti koje će organizirati odnosno poticati navedeni subjekti u sljedećim iznosima:

-Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića: 366.000,00 kn

-Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj - Muzej Cres, kino: 680.000,00 kn

-udruge u kulturi koje djeluju na području Grada Cresa:

Klapa Burin: 10.000,00 kn

Udruga Vežgani: 47.000,00 kn

Klapa Teha: 25.000,00 kn

Zavičajno društvo Bratohna: 3.000,00 kn

Čakavski sabor: 3.000,00 kn

Creske mažoretkinje: 5.000,00 kn

Folklorno društvo Orlec: 10.000,00 kn

Članak 3.

Grad Cres financirat će tijekom 2014. godine navedene programe i aktivnosti u sljedećim iznosima:

- postav Muzeja Cres i izložbe: 125.000,00 kn

Grad Cres iz Proračuna za 2014. godinu sufinancirat će sljedeće kulturne manifestacije:

-»Lubeničke glazbene večeri« 150.000,00 kn

-»Dani Tramuntane« : 10.000,00 kn

-»Teatar na Pjaceti«: 15.000,00 kn

-Ostale manifestacije na području Grada Cresa u okviru pozicije »Proslave i sponzorstva«: 176.000,00 kn.

Članak 4.

U Proračunu Grada Cresa za 2014. godinu predviđaju se sredstva za ostvarivanje godišnjeg programa rada Gradske knjižnice u Cresu kao samostalne ustanove, zatim Muzeja Cres, ljetnog i zimskog kina koji djeluju u sklopu Pučkog učilišta Mali Lošinj. Sredstva se osiguravaju za plaće i materijalne troškove zaposlenih, te za nabavu knjiga za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića.

Članak 5.

Raspored sredstava iz ovoga Programa vrši gradonačelnik kao izvršavatelj Proračuna Grada Cresa za 2014. godinu, a Upravni odjel Grada Cresa pratit će namjensko korištenje proračunskih sredstava.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama - službenom glasilu Primorsko- goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 400-01/13-1/21

Ur. broj: 2213/02-01-01-13-10

Cres, 18. prosinca 2013.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Marčelo Damijanjević, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=870&mjesto=10002&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr