SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 48. Četvrtak, 19. prosinca 2013.
GRAD CRES

59.

Na temelju članka 14., stavak 1. Zakona o proračunu. (»Narodne novine« RH br. 87/08. i 136/12.) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« br. 29/09. i 14/ 13.), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA CRESA ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Cresa za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje imovinom, opseg zaduživanja i jamstva, prava i obveze proračunskih korisnika, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, ovlasti gradonačelnika, te druga pitanja u svezi izvršavanja proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, zatim projekcije proračunske potrošnje, te plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja. Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, razvrstanih po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te prema izvorima prihoda.

U Općem dijelu proračuna iskazani su prihodi po izvorima i vrstama, te rashodi po vrstama i osnovnim namjenama. U Računu financiranja iskazuju se izdaci za otplatu zajma. Sastavni dio Proračuna su razvojni programi za razdoblje 2014-2016. godine. Razvojni programi obuhvaćaju nefinancijsku imovinu, kapitalne pomoći, te investicije. Razvojne programe je potrebno uskladiti svake godine prilikom donošenja proračuna.

Članak 3.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika osiguravaju se po razdjelima. Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda i primitaka u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu, osim plaćanja kamata i glavnice po zaduženju, smatraju se maksimalnim svotama za isplatu.

Uplaćene, a manje planirane ili neplanirane pomoći mogu se izvršavati po aktivnostima i /ili po projektima za koje su namijenjene iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Članak 4.

Nakon donošenja Proračuna, Upravni odjel nadležan za Proračun dužan je izvjestiti proračunske korisnike o odobrenim sredstvima. Krajnji korisnici, za koje su sredstva planirana u Posebnom dijelu Proračuna dužni su uskladiti svoje financijske planove s odobrenim sredstvima. Proračunski korisnici smiju koristiti proračunska sredstva samo za namjene koje su utvrđene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Vlastite prihodi i ostale prihode proračunskih korisnika, proračunski korisnici nisu dužni uplaćivati na žiro račun proračuna već ih proračunski korisnici koriste prema usvojenim financijskim planovima.

Članak 5.

Gradonačelnik je odgovoran za planiranje i izvršavanje Proračuna.

Naredbodavatelj za izvršavanje proračuna je gradonačelnik. Za nabave roba i usluga za koje je obavezan postupak javne nabave Gradonačelnik donosi odluku o vrsti postupka i načinu nabave.

Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama.

Korištenje proračunskih sredstava Posebnog dijela Proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna.

Članak 6.

Slobodna novčana sredstva Proračuna, mogu se oročavati ili plasirati putem pozajmica, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Odluku o oročavanju ili davanju kratkoročnih zajmova donosi Gradonačelnik.

Sredstva dana kao kratkotočni zajam moraju se vratiti u Proračun do 31. prosinca 2014. godine.

Grad Cres može se zadužiti u toku proračunske godine i dati jamstva u skladu s zakonskim odredbama koje se odnose na zaduživanje jedinica lokalne samouprave.

Članak 7.

Ako prihodi koji pripadaju Proračunu budu pogrešno uplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešno ili više naplaćena svota vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Rješenje o povratu sredstava donosi Upravni odjel nadležan za Proračun.

Članak 8.

Ako tijekom godine dođe do znatnijih neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, njegovo uravnoteženje odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, riješit će izmjenama i dopunama Proračuna koje će se predložiti Gradskom vijeću.

Članak 9.

Ako se ukupni prihodi Proračuna ostvare iznad iznosa utvrđenog Proračunom, Gradsko vijeće odlučit će o rasporedu tih sredstava kroz Odluku o izmjeni i dopuni proračuna Grada Cresa.

Ako se ukupni prihodi Proračuna ostvare ispod planiranog iznosa, Gradonačelnik će razmjerno tome smanjiti sredstva za rashode proračunskih korisnika, te rashode za programe javnih potreba.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 400-01/13-1/21

Ur. broj: 2213/02-01-01-13-8

Cres, 18. prosinca 2013.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=870&mjesto=10002&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr