SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 48. Četvrtak, 19. prosinca 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

206.

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 14. stavka 2. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, članka 3. Pravilnika o obvezatnom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (»Narodne novine« broj 53/2010), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 6. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju Partnerskog vijeća
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Partnersko vijeće Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: ŽPV) radi obavljanja slijedećih poslova:

1.savjetovanje i davanje smjernica tijekom izrade Razvojne strategije Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu ŽRS);

2.davanje mišljenja Županijskoj skupštini (dalje: Skupština) o učinkovitosti i kvaliteti ŽRS, Akcijskog plana Razvojne strategije Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Akcijski plan) i drugih županijskih planskih dokumenata i prema potrebi predlaganje njihovog poboljšanja;

3.nadziranje učinkovitosti i kvalitete provedbe ŽRS, Akcijskog plana i ostalih županijskih planskih dokumenata, te će sukladno tome:

a.periodično ocjenjivati napredak u postizanju ciljeva ŽRS i Akcijskog plana na temelju dokumenata pripremljenih od strane Tajništva ŽPV.

b.ocjenjivati i odobravati godišnja i završna izvješća o provedbi ŽRS i Akcijskog plana

c.predlagati Županu izmjene ili dopune ŽRS i Akcijskog plana

4.podnošenje godišnjeg izvješća o radu ŽPV-a Skupštini.

Članak 2.

ŽPV ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 27 članova. Sastav ŽPV može biti proširen odlukom Skupštine.

Primorsko-goranska županije je u ŽPV zastupljena s 3 člana.

Predstavnici Primorsko-goranske županije su predsjednik i zamjenik predsjednika ŽPV.

Članak 3.

U sastav ŽPV, uz predstavnike Primorsko-goranske županije, ulaze i predstavnici jedinica lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije, predstavnici tijela državne uprave i drugih tijela državne razine, gospodarskog sektora, znanstvene zajednice te drugih relevantnih socijalnih partnera i nevladinih organizacija (u daljnjem tekstu: dionici) i to kako slijedi:

1.Primorsko-goranska županija, 3 člana - predsjednik, zamjenik predsjednika i član

2.9 gradova i općina Primorsko-goranske županije, članovi

3.Grad Rijeka, član

4.Lučka uprava Rijeka, član

5.Županijska lučka uprava Krk, član

6.Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Rijeka, član

7.Obrtnička komora Primorsko-goranske županije, član

8.Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, član

9.Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područna služba Rijeka, član

10.Hrvatska udruga poslodavaca - Regionalni ured Rijeka, član

11.Hrvatska banka za obnovu i razvitak - područni ured HBOR-a za Kvarner i Primorje, član

12.Savez samostalnih sindikata Hrvatske - Teritorijalni ured Rijeka, član

13.predstavnici udruga za razvoj civilnog društva, 2 člana

14.predstavnik udruga za zaštitu okoliša, član

15.predstavnici udruga nacionalnih manjina, 2 člana

16.Sveučilište u Rijeci, član

17.Veleučilište u Rijeci, član

Nacionalne manjine će u ŽPV biti zastupljene s predstavnicima srpske i talijanske nacionalne manjine.

Članak 4.

Članove ŽPV imenuje i razrješava Župan na prijedlog resorno nadležnog pročelnika kojemu svaki pojedini dionik dostavlja prijedlog svog predstavnika u ŽPV.

U slučaju predstavnika jedinica lokalne samouprave, Župan iste može imenovati po vlastitom izboru, samo ukoliko jedinice lokalne samouprave pojedinih subregija ne postignu dogovor o zajedničkim predstavnicima, te o istome ne obavijeste Župana unutar 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 5.

Mandat članova ŽPV je četiri godine od dana imenovanja ako odlukom o imenovanju nije drugačije određeno.

Predstavnici dionika koji čine ŽPV mogu se izmijeniti na prijedlog institucija koje predstavljaju.

Članak 6.

Rad ŽPV-a provodi se putem sjednica.

Sjednice saziva predsjednik ŽPV-a po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Predsjednik ŽPV-a je dužan sazvati sjednicu i na obrazloženi pisani zahtjev najmanje 1/3 članova ŽPV u roku od 15 dana od zaprimanje zahtjeva.

Na sjednici se odlučuje većinom glasova nazočnih pod uvjetom da je sjednici nazočna većina članova ŽPV.

ŽPV može donijeti poseban poslovnik o svom radu na prijedlog predsjednika ŽPV.

Članak 7.

Administrativne i stručne poslove za ŽPV obavlja Regionalna razvojna agencija »Porin« kao Tajništvo ŽPV.

Članak 8.

Župan će članove ŽPV-a imenovati u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/9

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-13-22

Rijeka, 19. prosinca 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=870&mjesto=00001&odluka=206
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr