SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 48. Četvrtak, 19. prosinca 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

204.

Na temelju članka 35. točka 4. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 28. točka 12. i članka 60. stavak 2. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 6. sjednici od 19. prosinca 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 25/ 13 i 31/13) u članku 10. iza alineje 4. dodaje se nova alineja 5. koja glasi:

. »financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstvene poslove;«

Dosadašnje alineje 5 - 15 postaju alineje 6 - 16.

Članak 2.

U članku 11. alineja 11., briše se.

Dosadašnje alineje 12 - 20 postaju alineje 11 - 19.

Iza stavka 1., dodaje stavak 2. koji glasi:

»Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša poslove iz stavka 1. ovog članka obavlja u sjedištu Županije za područje cijele Županije.«

Članak 3.

U članku 19., iza alineje 4. dodaje se nova alineje 5. koja glasi:

. »zaštitu kulturno-povijesne baštine, te praćenje stanja, očuvanje i gospodarsku valorizaciju kulturnih dobara;«

Dosadašnje alineje 5 - 9 postaju alineje 6 - 10.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša i Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu nastavljaju sa radom sa izmijenjenim djelokrugom rada sukladno odredbama ove Odluke.

Članak 5.

Pravilnici o unutarnjem redu upravnih tijela iz članka 4. ove Odluke uskladit će se s odredbama ove Odluke u roku od 15 dana od dana njezina stupanja na snagu.

U roku od 15 dana od dana stupanja na snagu pravilnika iz stavka 1. ovog članka donijet će se rješenja o rasporedu službenika.

Članak 6.

Službenici zatečeni u službi odnosno na radu u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima, do rasporeda na radna mjesta utvrđena pravilnicima o unutarnjem redu iz članka 6. ove Odluke.

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu koji preuzima dio poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša preuzima i službenike koji su zatečeni na preuzetim poslovima, te prava, obveze, sredstva za rad, financijska sredstva i dokumentaciju razmjerno preuzetim poslovima.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/9

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-13-18

Rijeka, 19. prosinca 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=870&mjesto=00001&odluka=204
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr