SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 48. Četvrtak, 19. prosinca 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

202.

Na temelju članka 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 14. i 15. Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/07-02/26, URBROJ: 2170/1-11/9-08-15) od 1. kolovoza 2008. godine, članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 6. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru za
gospodarsko korištenje plaže turističkog naselja Zagori

Članak 1.

Oduzima se koncesija na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže turističkog naselja Zagori na području Grada Novog Vinodolskog dodijeljena Ovlašteniku koncesije - trgovačkom društvu Hoteli Novi d.o.o., Novi Vinodolski, Kralja Tomislava 4, temeljem Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu TN Zagori uz obveznu rekonstrukciju i sanaciju plaže (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/08) i Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/ 07-02/26, URBROJ: 2170/1-11/9-08-15) od 1. kolovoza 2008. godine zbog neizvršavanja obveze plaćanja koncesijske naknade čime su se stekli uvjeti za primjenu odredbe članka 30. stavak 1. točka 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i članka 14. i 15. Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru.

Utvrđuje se da ukupno dugovanje po koncesijskoj naknadi za 2012. i 2013. godinu s pripadajućom kamatom iznosi 203.420,86 kuna.

Članak 2.

Utvrđuje se da stupanjem na snagu ove Odluke prestaje koncesija i Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže turističkog naselja Zagori na području Grada Novog Vinodolskog (KLASA: 342-01/ 07-02/26, URBROJ: 2170/1-11/9-08-15) od 1. kolovoza 2008. godine.

Članak 3.

Društvo Hoteli Novi d.o.o. dužno je pomorsko dobro iz Ugovora o koncesiji iz članka 2. ove Odluke napustiti te ukloniti postavljene naprave i opremu i predati ga davatelju koncesije slobodnog od stvari i osoba u roku od 90 dana od stupanja ove Odluke na snagu.

Članak 4.

Ovlaštenik koncesije dužan je podmiriti sva dospjela nenaplaćena potraživanja s osnova koncesijske naknade, s pripadajućim kamatama od dana dospijeća do naplate.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Obrazloženje:

Primorsko-goranska županija kao davatelj koncesije i trgovačko društvo Hoteli Novi d.o.o. kao Ovlaštenik koncesije zaključili dana 01. kolovoza 2008. godine Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže turističkog naselja Zagori na području Grada Novog Vinodolskog.

Člankom 7. Ugovora o koncesiji utvrđena je godišnja visina stalne i promjenjive koncesijske naknade koju ovlaštenik koncesije mora plaćati Davatelju koncesije, a člankom 8. Ugovora utvrđeni su rokovi i način plaćanja koncesijske naknade.

Budući da se Ovlaštenik koncesije nije pridržavao ugovornih obveza vezanih za plaćanje koncesijske naknade kao ni obveza vezanih za ulaganja predviđena Studijom gospodarske opravdanosti, Davatelj koncesije je, sukladno zakonskoj i ugovornoj obvezi, pismenim putem pozvao Ovlaštenika koncesije na sastanak, koji se održao dana 24. travnja 2013. godine, radi dogovora o rješavanju daljnjeg statusa koncesije, davanja očitovanja o razlozima neplaćanja koncesijske naknade i nepoštivanja ostalih obveza iz Ugovora o davanju koncesije i o planu podmirenja obveza s osnova dospjele koncesijske naknade. Nakon održanog sastanka Ovlaštenik koncesije se putem dva dopisa od 06.05.2013. godine i dodatno očitovao da investicijska ulaganja nije realizirao a koncesijsku naknadu da nije podmirivao zbog financijskih poteškoća u kojima se nalazi, da je podnio prijedlog za pokretanje predstečajnog postupka te se obvezao dospjelu a neplaćenu koncesijsku naknadu podmiriti u dva obroka do i to do 31.07. i 31.08. 2013. godine, a što nije učinio i nije uplatio dospjeli dug ni protekom tog roka, a koji iznosi 203.420,86 kuna.

Obzirom da Ovlaštenik koncesije nije poštivao uvjete koncesije određene Odlukom o davanju koncesije i Ugovorom o koncesiji, odnosno nije plaćao koncesijsku naknadu na način i u rokovima određenim Ugovorom o koncesiji, a nije ispoštivao ni rokove plaćanja koje je sam predložio u svom očitovanju te da ne obavlja djelatnost na koncesioniranom području, stekli su se zakonski i ugovorni razlozi za oduzimanjem koncesije.

Sukladno naprijed navedenom, donesena je Odluka kao u dispozitivu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke Ovlaštenik koncesije može izjaviti žalbu u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/13-01/9

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-13-14

Rijeka, 19. prosinca 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

 

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=870&mjesto=00001&odluka=202
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr