SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 47. Utorak, 17. prosinca 2013.
GRAD KASTAV

75.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13 ) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko goranske županije, broj 26/09 i 13/13),Gradsko vijeće Grada Kastva na 7. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2013. godine godine, donosi

ODLUKU
o financiranju javnih potreba u sportu u 2014. godini

Članak 1.

U Proračunu Grada Kastva za 2014. godinu osigurana su financijska sredstva za financiranje javnih potreba u sportu na području Grada Kastva.

Članak 2.

Financijska sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se korisnicima kao što je prikazano u tablici, koja je sastavni dio ove Odluke.

Gradonačelnik, na opravdani zahtjev korisnika, može izmijeniti način financiranja.

Članak 3.

Financijska sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačava Jedinstveni upravni odjel Grada Kastva prema dinamici prikazanoj u tablici. Korisnici su dužni Gradonačelniku Grada Kastva dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima dva puta godišnje (polugodišnje/godišnje).

Grad Kastav zadržava pravo uvida u financijsku dokumentaciju korisnika.

Članak 4.

Ova će se Odluka objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, stupa na snagu danom objave, a primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-01/12

Ur. broj: 2170-05/01-1-13-14

Kastav, 12. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik

Gradskog vijeća

Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v. r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka o financiranju javnih potreba   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=869&mjesto=51215&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr