SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 47. Utorak, 17. prosinca 2013.
GRAD MALI LOŠINJ

119.

Na temelju čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« 91/96, 68/98, 137/ 99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/ 09, 153/09, 143/12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra

Članak 1.

Ukida se svojstvo javnog dobra na nekretnini pod oznakom k.č.br. 105. zk.ul. 1243 k.o. Mali Lošinj - grad, katastarske površine 24 m2, budući da predmetna nekretnina u naravi ne predstavlja javno dobro, već okućnicu kuća sagrađenih na k.č.br. 104 i 107 k.o. Mali Lošinj - grad.

Članak 2.

Općinski sud u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na predmetnoj k.č.br. 105, upisana u zk.ul. 1243 k.o. Mali Lošinj - grad, i izvršiti upis prava vlasništva u korist i na ime: Grada Mali Lošinj, OIB: 72167903884.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-01/13-01/24

Ur. broj: 2213/01-01-13-6

Mali Lošinj, 12. prosinca 2013.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

 

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=869&mjesto=10005&odluka=119
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr