SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

46.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 16. Pravilnika o grobljima (»Narodne novine« broj 99/02) i članka 30. Statuta Općine Klane (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/ 13) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj dana 12. studenog 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Detaljnog plana uređenja groblja Klana

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja groblja Klana (u daljnjem tekstu: Plan).

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA

Članak 2.

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Plana je Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), Pravilnik o grobljima (»Narodne novine« broj 99/02), te Urbanistički plan uređenja građevinskog područja naselja N1 - Klana i građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T1 - hotel (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 45/08).

(2) Plan se izrađuje u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/ 11, 90/11, 50/12), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne

novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), te drugim važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

(3) Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Klana. Odgovorna osoba je Općinski načelnik.

II. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Članak 3.

Razlog za izradu Plana je uređenje i proširenje mjesnog groblja Klana, a u granicama utvrđenim važećom prostorno-planskom dokumentacijom. Način prezentacije planiranog zahvata u vidu detaljnog plana uređenja utvrđen je Pravilnikom o grobljima (»Narodne novine« broj 99/02).

III. OBUHVAT PLANA

Članak 4.

(1) Obuhvat Plana je površina groblja G definirana Urbanističkim plan uređenja građevinskog područja naselja N1 - Klana i građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T1 - hotel (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 45/08), a grafički prikazana na kartografskim prikazima 1. i 4..

(2) Površina obuhvata plana iznosi oko 1,03 ha.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Površina unutar obuhvata Plana dijelom je izgrađena. Od građevina i pripadajućih prostorija groblja izgrađena je Crkva Svetog Mihovila, mrtvačnica sa oproštajnom dvoranom i pomoćnim prostorijama. Groblje koristi neuređeno površinu ispred obuhvata kao parkiralište. Postojeća izgradnja groblja već i sada pokazuje nedostatak kapaciteta, pa njegova izgrađena površina ne zadovoljava daljnje korištenje.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Cilj izrade Plana je uređenje postojećeg stanja te formiranje neizgrađenog dijela obuhvata sukladno zahtjevima i potrebama lokalne zajednice odnosno definiranje programa i plana uređenja groblja Klana. Izradom Plana potrebno je zadovoljiti sve uvjete definirane zakonskim i podzakonskim aktima iz predmetne namjene.

VI. POPIS STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Za izradu Plana biti će korišteni podaci dostupni iz informacijskog sustava prostornog uređenja, te podaci i dokumentacija koju dostavljaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

Ne procjenjuje se potreba izrade dodatnih Stručnih podloga za izradu Plana.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja za izradu Plana izrađuje stručni izrađivač Plana, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKI PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Za izradu Plana koristit će se podloge u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine broj 106/98, 39/04, 34/04 - ispravak i 163/04),.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku njegove izrade su:

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Primorsko- goranska, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka,

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, PU Rijeka, Ružićeva 16,

- PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJA Odjel za rad, zdravstvo i socijalnu skrb (Sanitarna inspekcija), Riva 10, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka

- JAVNA USTANOVA Zavod za prostorno uređenje PGŽ, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, N. Tesle 9, 51000 Rijeka

- HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH SLIVOVA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2,

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Prijenosno područje Rijeka, Opatija, Maršala Tita 166,

- Komunalno društvo »VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o, za vodovod i odvodnju, PRJ Vodovod, Rijeka, Dolac 14,

- Komunalno društvo »VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o, za za vodovod i odvodnju, PRJ Kanalizacija, Rijeka, Dolac 14,

Članak 11.

(1) Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 30 dana dostave svoje zahtjeve za izradu Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

(2) Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe, te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

X. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 12.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana su sljedeći:

- dostava zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od 30 dana,

- izrada nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od 45 radnih dana (od dana dostave Odluke, podloga i potrebnih mišljenja nadležnih ustanova);

- izrada prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od 15 radnih dana po usvojenom Nacrtu prijedloga Plana

- javni uvid o prijedlogu Plana - u trajanju od 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih primjedbi i prijedloga,

- izrada nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 radnih dana od prihvaćanja Izvješća sa javne rasprave i Zaključka o utvrđivanju Nacrta konačnog prijedloga Plana,

- davanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od 30 dana,

- izrada konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 radnih dana od dana dostave mišljenja na Plan, temeljem čl. 94 Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( NN 76//07, 38/ 09, 55/11, 90/11, 50/12),

- izrada Plana - u roku od 15 dana od dana usvajanja Plana na Općinskom vijeću.

Ukupan rok za izradu Plana iznosi najviše 210 radnih dana.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 13.

Ovom Odlukom nije određena zabrana izdavanja akata za građenje na području obuhvata Plana.

XII. IZVORI FINANCIRANJA PLANA

Članak 14.

Sredstva za izradu Plana osigurati će se iz Proračuna Općine Klana.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana obvezuje se da u roku od 15 dana od dana objave Odluke:

- sukladno članku 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( NN 76//07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) obavijesti javnost o izradi Plana,

- sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( NN 76//07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) dostavi Odluku urbanističkoj inspekciji i tijelima i osobama iz članka 10. ove Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva za izradu Plana.

(2) Obvezuje se nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana, da sukladno članku 61. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76//07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja Plana.

(3) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/13-01/49

Ur. broj: 2170-06-13-01-01

Klana, 12. studenoga 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Općinskog vijeća

Slavko Gauš, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=864&mjesto=51217&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr