SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

45.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/ 13), Općinsko vijeće općine Klana, na sjednici održanoj 11.12. 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi ciljanih izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja UPU- 2: I1 - proizvodna
zona - asfaltna baza »Marišćina«

1. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU - 2: I1 - proizvodna zona - asfaltna baza »Marišćina« (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/13) (u daljnjem tekstu: ciljane izmjene i dopune Plana).

Izvod iz Prostornog plana uređenja Općine Klana, grafički dio, Karta 1 - Korištenje i namjena površina

Ciljane izmjene i dopune Plana treba izraditi u skladu sa »Zakonom o prostornom uređenju i gradnji« (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09,55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/ 13), kao i »Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova« (»Narodne novine«, broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), te drugim važećim propisima.

Nositelj izrade Plana je Općina Klana - Jedinstveni upravni odjel. Odgovorna osoba je općinski načelnik. Izrađivač je tvrtka koja je izradila osnovi plan-'Plan 21' d.o.o. iz Rijeke a odgovorni voditelj je Bojan Bilić, ovlašteni arhitekt-urbanist.

Zahtjev za izradu ovih ciljanih izmjena i dopuna podnijela je Općini Klana tvrtka GP KRK d.d. temeljem stručne elaboracije tvrtke P.R.I.N.G. PROJEKT d.o.o. iz Rijeke.

Smjernice za izradu ovih ciljanih izmjena i dopuna Plana (za građevinska područja izdvojenih gospodarskih - proizvodnih i poslovnih namjena), utvrđene su planom više razine - PPUO Klana kako slijedi:

. oblik i veličina građevne čestice pojedinačne građevine, odnosno građevinskog područja cijele izdvojene površine, mora obuhvatiti sve sadržaje tehnološkog procesa (sve građevine osnovnih i pratećih namjena, interne prometnice, parkirališni prostor, komunalno-tehničku infrastrukturu i sl.),

. priključenje na javnu prometnicu vrši se direktno ili kolnim prilazom minimalne širine 4,5 m (za pojedinačnu građevinu), odnosno 6,0 m (za građevinsko područje),

. minimalna udaljenost građevinskog pravca spram prometnice iznosi 6,0 m uvećano za 1/2 visine građevine,

. ukupna izgrađenost građevinskog područja je maksimalno 60%, ostali dio su interne prometnice, parkirališni prostor i zaštitno zelenilo,

. visina građevina za poslovne namjene određuje se u ovisnosti od zahtjeva tehnološkog procesa i konfiguracije terena, Planom se preporuča visina jedne etaže za proizvodno-poslovne prostore (max. 8,0 m), a za prateće i ostale građevine u funkciji osnovnih građevina najviše do tri etaže (max. 12,0 m),

. građevne cjeline svojim oblikovanjem moraju odraziti namjenu i funkciju, te biti skladno uklopljene u krajolik ili naseljsko okruženje, a u arhitektonskom oblikovanju građevnih cjelina potrebno je uvažiti odredbe PPUOK-a,

. parkirališni prostor dimenzionirati prema odredbama Odluke o PPUOK-a (članak 110. i 111.),

. zaštitu okoliša provesti prema važećim zakonskim propisima i odrednicama PPUOK-a.

Prilikom izrade PPUOK-om utvrđenih prostornih dokumenata dozvoljavaju se manja odstupanja od navedenih odrednica.

PPU-om Općine Klana utvrđeno je da do donošenja Plana ne može se odobriti gradnja novih građevina ni zahvata u uređenju prostora.

Dozvoljene su rekonstrukcije i izgradnja građevina, instalacija i uređaja infrastrukturnih sustava (prometnog, energetskog, vodnogospodarskog) u skladu s odredbama PPU-a Općine Klana za svaki pojedini infrasrukturni sustav.

Do definiranja građevinske parcele planirane javne (državne, županijske i lokalne) ceste, izgradnja novih građevina nije moguća u njezinom planski određenom koridoru.

Minimalni prometni uvjeti definirani PPUO Klana

Minimalna širina kolnika za planirane nerazvrstane ceste s jednim prometnim trakom iznosi 4,5 metra, a 5,5 metara za ceste s dva prometna traka (2x2,75 m), odnosno 6,5 m (2x3,25 m) za ceste na kojima je organiziran javni prijevoz putnika. U uzdužnom profilu ceste dozvoljavaju se nagibi do 12%.

Minimalna širina pločnika za pješake koji se izvodi neposredno uz prometni trak ceste i fizički je od nje odvojen rubnjakom iznosi 1,00 metar (za jednog pješaka) i 1,60 metara (za dva pješaka). Iznimno, prometni profil za jednog pješaka je 0,8 metara, a za dva pješaka 1,40 metara, ukoliko je nogostup odvojen zelenim pojasom od prometnih trakova. Minimalna širina zelenog pojasa između kolnika i pješačke površine iznosi 0,60 m.

Minimalna širina pješačke staze ili šetnice je 1,50 m, uz maksimalni uzdužni nagib 5-8 % gdje god to omogućuju lokalni uvjeti.

Udaljenost građevina od prometnica

Širina zaštitnog pojasa postojećih javnih i nerazvrstanih cesta u kojem se ne smije graditi nova građevina iznosi minimalno 6,0 m. Zaštitni pojas mjeri se od ruba građevne čestice (parcele) ceste do osnovne građevine.

Parkirališna i garažna mjesta

Parkiranje i/ili garažiranje vozila za sve građevine osnovnih namjena koje se grade u naselju rješava se na građevnoj čestici te građevine. Ako se garažni prostori nalaze u podzemnoj etaži, ne računaju se u izgrađenost građevne čestice.

Ukoliko nije moguće osigurati prostor za parkiranje i garažiranje vozila na građevnoj čestici višestambene građevine, građevina društvenih, gospodarskih i sportsko- rekreacijskih namjena, parkirališta se mogu uređivati i graditi i na drugoj građevnoj čestici (u radijusu 200 m) isključivo istovremeno s gradnjom građevina kojima služe.

Potreban broj parkirališnih i garažnih mjesta određuje se ovisno o vrsti i namjeni prostora u osnovnim građevinama, a prema normativima iz tablice:

Namjena prostora
u građevinama
gospodarske namjene

Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta na 1000 m2 bruto-razvijene površine

proizvodna namjena,
poslovna namjena - servisni
i skladišni sadržaji

4-8

trgovački sadržaji

20-40

uredi

10-20

drugi poslovni sadržaji

15

Za parkiranje osobnih vozila može se koristiti prostor uz kolnik prvenstveno kao javno parkiralište namijenjeno pretežito posjetiteljima i drugim povremenim korisnicima, te vozilima javnih službi kad njegova širina to omogućava i kad se time ne ometa pristup interventnim vozilima hitne pomoći, vatrogasne službe te prolazima za pješake i invalide.

Na javnim parkiralištima za automobile invalida treba osigurati najmanje 5% parkirališnih mjesta od ukupnog broja, a najmanje jedno parkirališno mjesto na parkiralištima s manje od 20 mjesta.

Minimalna veličina građevne čestice izdvojenog parkirališta ili garaže određuje se prema normativu 35 m2 prometne površine po svakom vozilu za osobne automobile, a 120 m2 prometne površine za autobuse (u prometne površine uračunate su površine parkirnog mjesta 2,5 x 5,0 m, prilazna cesta 2,5 x 6,0 m, te priključenje na javnu površinu za osobne automobile, a 12,0 x 4,0 m parkirno mjesto + 1,0 x 4,0 prilazne ceste, te priključenje na javnu površinu za autobuse).

Planom više razine utvrđene su smjernice i sugestice u domeni utvrđivanja raznih urbanističkih normativa smještaja i gradnje građevina koje je-obzirom na veliko mjerilo PPU; moguće na razini provedbenih i projektantskih detalja korektno stručno interpretirati i primjeniti.

2. RAZLOG ZA CILJANE IZMJENE I DOPUNE

U provedbi, projektantskoj razradi i primjeni važećeg planskog dokumenta uočeni su određeni nedostaci u domeni normiranja urbanističko - tehničkih uvjeta smještaja i gradnje proizvodnih i poslovnih građevina, te ih je-u cilju osiguravanja normalnog radnog i funkcionalnog procesa asfaltne baze potrebno djelomično korigirati i uskladiti.

Upravo u cilju omogućavanja homogenog i efikasnog radnog procesa ovim ciljanim izmjenama i dopunama Plana potrebno je omogućiti okrupnjivanje građevinskih parcela, disperziju odgovarajućih radnih i funkcionalnih cjelina unutar svih zona i površina, te potrebnu korekciju i usklađenje katnosti i visine svih vrsta proizvodnih i poslovnih građevina. Također, potrebno je osigurati sigurne koridore internih i javnih prometnica na način da se osigura potreban razmak građevina od regulacijskih pravaca. Opseg zelenila na razini detalja i cjeline postaviti u stručno prihvatljivim okvirima-jednako spram postignute gustoće izgrađenosti kao i s aspekta omogućavanja održivog razvoja.

Obzirom da je investitor GP Krk d.d pretežiti vlasnik cijelog područja, svi proizvodni procesi su pod režimom kontrole jednog vlasnika, pa nije potrebno da prometnice unutar kompleksa imaju karakter javnih jer bi isto značilo da je Općina Klana obveznik njihove realizacije i održavanja. Stoga je režim korištenja prometnica potrebno promijeniti iz javnog u interni, sve kako bi se omogućilo brzu i zakonski provedivu urbanizaciju cijele zone.

3. OBUHVAT CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PLANA

Izvod iz Prostornog plana uređenja Općine Klana, grafički dio, Karta 4.8. - Građevinska područja

Članak 2.

Obuhvat Ciljanih izmjena i dopuna Plana uključuje cjelovito i nedjeljivo područje planirano osnovnim UPU - 2: I1 - proizvodna zona - asfaltna baza »Marišćina« kojim je obuhvaćena zona građevinskog područja izdvojene namjene; gospodarske - proizvodne namjene (I1), koja je namijenjena realizaciji pogona asfaltne baze unutar koje već postoji dio izgrađenih građevina, dok se u preostalom dijelu planira rekonstrukcija te izgradnja novih građevina za kompletiranje funkcionalne, proizvodne, programske i tehnološke cjeline. Planom više razine ova je izdvojena površina određena je granicom građevinskog područja za gospodarsku - proizvodnu namjenu.

Obuhvat Plana opsegom je grafički utvrđen na kartografskom prikazu PPU općine Klana 3c: »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite«, Prostornog plana uređenja Općine Klana (u daljnjem tekstu: PPUOK).

Površina obuhvata Plana iznosi 10,00 ha i definirana je kao dijelom izgrađena i neizgrađena površina.

Izgrađeni dio iznosi oko 50% obuhvata, jednako kao i neizgrađeni.

Granice obuhvata Plana utvrđene su na sljedeći način:

. sjeverna - planirana nerazvrstana cesta - od raskrižja s županijskom cestom ŽC5017 do planiranog centra za dobrobit životinja;

. istočna - županijska cesta ŽC5017, koja je ujedno i granica s Općinom Viškovo;

. južna - utvrđena PPUOK-om, usmjerena prema granici Općine Viškovo;

. zapadna - utvrđena PPUOK-om.

4. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 3.

Urbanističkim planom uređenja UPU - 2: I1 - proizvodna zona - asfaltna baza »Marišćina« utvrđeni su uvjeti smještaja gospodarske zone, proizvodne i poslovne namjene unutar koje je potrebno omogućiti rekonstrukciju i potpunu funkcionalnu i tipološku realizaciju programa asfaltne baze zajedno sa svim pratećim sadržajima.

U svrhu daljnje projektantske razrade i konačne realizacije planiranih programa i sadržaja potrebno je izraditi ovom Odlukom utvrđen spektar korekcija i usklađenja.

Temeljni dokument prostornog uređenja na području općine Klana je Prostorni plan uređenja općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/ 07) koji utvrđuje detaljnije uvjete smještaja gospodarske zone, proizvodne namjene unutar koje je potrebno omogućiti rekonstrukciju i potpunu funkcionalnu i tipološku realizaciju programa asfaltne baze zajedno sa svim pratećim sadržajima.Ukupni opseg proizvodnih programa unutar općine Klana utvrđen je Prostornim planom Primorsko- goranske županije(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/00, 12/05 i 50/06 i 08/09).

Obzirom da je konstatirana potreba proširenja funkcionalnog procesa novim sadržajima i postrojenjima, Urbanističkim planom uređenja UPU - 2: I1 - proizvodna zona - asfaltna baza »Marišćina« utvrđen je potpuni zoning , pozicija, veličina i obuhvat kompletne i rekonstruirane poslovne zone, kao i uvjeti smještaja i pristupa prometnom i komunalnom infrastrukturom.

. obuhvat Plana nalazi se većim dijelom u k.o. Breza, a manjim dijelom u naselju Studena,

. na manjem dijelu sjevero-istočne granice obuhvata Plana, preko županijske ceste ŽC5017, graniči s izdvojenim građevinskim područjem gospodarske - poslovne namjene , za koje je PPUOK utvrdio obvezu izrade urbanističkog plana uređenja (UPU-5: K4 - poslovna zona - »Kunfin«),

. prostor obuhvata Plana u cjelosti se nalazi unutar zone krša ili kompleksa karbonatnih stijena (I geotehnička kategorija), a tlo obuhvaća zemljišne kombinacije smeđeg tla na vapnencu i dolomitu, crnice, lesiviranog tla, negdje i crvenice,

. unutar prostora obuhvata Plana može se očekivati seizmičnost intenziteta 8o MSK-64, (seizmološka karta iz 1987.godine ) odnosno to je područje najvećeg intenziteta potresa, te se za značajnije građevine može izvoditi i dodatno istraživanje za određivanje dinamičkih parametara za pojedine lokacije,

. prostor obuhvata Plana nalazi se unutar zone djelomične zaštite izvorišta vode za piće na riječkom području,

. u obuhvatu Plana, kao i u većem dijelu općine, prevladava topla umjereno kišna klima oznake Cfsbx'' po W. Köppenu, odnosno nema sušnog razdoblja, oborine su jednako raspoređene tijekom cijele godine (maksimum oborina je u proljeće i kasnijem dijelu jeseni, dok je najsuši dio godine u ljetnim mjesecima),

. prema studiji ''Meteorološka podloga za potrebe prostornog planiranja Općine Rijeka'' (DHMZ, 1992), procijenjena srednja godišnja temperatura za Klanu iznosi 10oC,

. prosječna godišnja količina oborine u Klani (za razdoblje mjerenja 1961. - 1990.) iznosi 2228 mm, a godišnje količine oborine kreću se od 1625 do 3006 mm; pored velike godišnje količine oborine, značajan je i jak intenzitet oborina, tj. velike dnevne količine oborina,

. zbog specifičnih reljefnih oblika, na području Općine Klana postoje specifične pojave u strujanju zraka u obliku puhanja tramontane (tramontana ovdje označava vjetar iz smjera sjever-sjeverozapad, a u prijevodu znači »vjetar koji puše preko planina«),

. vegetacija unutar obuhvata Plana primorskih je obilježja i zastupljena je mediteransko-montanim vegetacijskim pojasom šume hrasta medunca i crnog graba (Ostryo- Quercetum pubescentis) koja se rasprostire do otprilike 600 - 900 m n.m,

. u obuhvatu Plana nema zahvata u prostoru od važnosti za Republiku Hrvatsku i Primorsko-goransku županiju, ali obuhvat graniči s županijskom cestom ŽC5017 koja je zahvat u prostoru od važnosti za županiju.

Povoljan prometni položaj prostora obuhvata Plana odnosi se na smještaj planirane proizvodne zone:

. uz postojeću županijsku cestu ŽC5017 duž istočnog ruba obuhvata, čime je ostvarena dobra povezanost s prostorom Općine Viškova (oko 8 km) i Rijeke (oko 15 km),

. uz planiranu županijsku cestu - zaobilaznicu naselja Klana duž sjevernog ruba gospodarske poslovne zone mješovite namjene (K4), koja je trenutno u postupku izrade projektne dokumentacije i koja će povezivati ŽC5017 s graničnim prijelazom u Sloveniju u blizini naselja Lisac (oko 7 km),

Položaj planirane proizvodne zone u neposrednoj blizini na prometnom pravcu Rijeka-Slovenija značajan je zbog mogućnosti otvaranja prostora za međunarodnu i interregionalnu suradnju, što je jedno od temeljnih načela organizacije prostora koje prema Prostornom planu Primorsko- goranske županije treba primijeniti pri izradi prostornih planova užih područja županijskog prostora.

Dobra prometna povezanost s Rijekom prednost je u smislu dovođenja potrebne radne snage, ali i očekivanog priljeva novog stanovništva.

Postojeća infrastruktura obuhvaća postojeći magistralni TK vod u trasi ŽC5017.

Postojeća izgradnja unutar prostora obuhvata Plana obuhvaća nekoliko građevina: betonara, skladište agregata, upravna zgrada, parkiralište, asfaltna baza s plinskom stanicom, trafostanica;

Postojeća konfiguracija terena obuhvaća strm teren duž pravca sjever-jug granice obuhvata Plana i niz vrtača, karakterističnih krških pojava, različitih veličina i dubina na neuređenom dijelu obuhvata Plana (dio terena je uređen - izgrađeni dio asfaltne baze). Visina terena varira približno od 505 i 490 m n.m. (pravac sjever-jug), odnosno najveća visinska razlika unutar prostora obuhvata Plana iznosi oko 15,0 m.

Visinska kota prometnice duž istočne granice obuhvata Plana, ŽC5017, kreće se od oko 514 m n.m. uz sjevernu granicu do oko 488 m m.n. uz južnu granicu obuhvata Plana.

Prometni priključak s postojeće ceste oznake ŽC5017 u izgrađeni dio područja obuhvata Plana je na kotu ceste oko 495 m n.m.

Rub izvedenog platoa postojećeg izgrađenog dijela asfaltne baze s zapadne strane kreće se od kote 499 do 495 m n.m. za gornji dio platoa, te 498 do 492 m n.m. za donji dio izvedenog -postojećeg platoa.

Racionalno korištenje proizvodne zone i potreba očuvanja prirodnih osobitosti prostora su dva suprotstavljena zahtjeva čijim odmjeravanjem treba utvrditi u kojoj mjeri su nužni zahvati uređivanja (nasipavanja, poravnanja, nivaliranja i sl.) postojećeg terena.

Uvjeti uređenja građevinskog područja trebaju obuhvatiti i mjere za smanjenje oborinskog otjecaja kao što su smanjenje nepropusnih podloga, sađenje biljnih pojaseva

i travnjaka za filtraciju te odvođenje čistih vanjskih voda što kraćim putem u prirodni prijemnik, a sve s ciljem sprečavanja erozije tla.

Mjere zaštite voda na prostoru obuhvata Plana definirane su Odlukom o zaštiti izvorišta vode za piće u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom zaljevu (SN PGŽ 35/12, 31/13). Svi zahvati u prostoru mogu se izvoditi ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama spomenute Odluke.

Zaštita od požara ovisi o stalnom i kvalitetnom procjenjivanju ugroženosti od požara i tako procijenjenim požarnim opterećenjima, vatrogasnim sektorima i vatrobranim pojasevima, te drugim zahtjevima utvrđenim prema izrađenoj i usvojenoj »Procjeni ugroženosti od požara i tehnološkim eksplozijama za Općinu Klana«.

4. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 5.

Cilj izrade Ciljanih izmjena i dopuna je omogućiti odvijanje normalnog radnog procesa i realizaciju investicijskih projekata koji zahtijeva okrupnjivanje građevinskih parcela unutar obuhvata Plana, disperziju radnih i funkcionalnih cjelina, djelomičnu korekciju katnosti i visine građevina za potrebe djela građevina. Potrebno je definirati primjerenu udaljenost građevina od prometnica čiji je režim potrebno promijeniti iz javnog u interni, izuzev priključka na glavnu Županijsku prometnicu ŽC5017. Također, potrebno je primijeniti prihvatljivije uvjete ozelenjavanja građevnih čestica.

Kao što je učinjeno i pri izradi temeljnog Plana, pri izradi ciljanih izmjena i dopuna ovog Plana investitor se obvezuje primijeniti sve potrebne propise i pravilnike kojima se omogućava najveći stupanj zaštite okoliša i stanovnika općine Klana po svim potrebnim segmentima. Pri izradi ovog dokumenta-osim uobičajenih normativa preuzetih iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) bit će primjenjeni svi parametri zaštite iz Prostornog plana primorsko-goranske županije (S.N.PGŽ broj 14/00, 12/05,50/06 i 08/09) kao i sljedeći zakoni, pravilnici i uredbe koji imaju utjecaj na izradu planiranih prostorno-planskih rješenja:

- Zakon o vodama (NN br. 153/09)

- Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 110/07)

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN br. 64/08 i 67/09)

- Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09)

- Uredba o proglašenju ekološke mreže (NN br. 24/07)

- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 152/08),

Kao i svi ostali relevantni zakoni, pravilnici i uredbe.

5. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

STRUČNE I KATASTARSKE PODLOGE PLANA

Članak 6.

Ciljane izmjene i dopune Plana izraditi će se na postojećoj posebnoj geodetskoj podlozi (PGP) izrađenoj od ovlaštenog geodeta u mjerilu 1:500.

Projektantske smjernice i stručni zadatak za izradu ciljanih izmjena i dopuna izradila je tvrtka P.R.I.N.G. projekt d.o.o. iz Rijeke.

6. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručna rješenja, koja za potrebe izrade Izmjena i dopuna Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, pribavit će se, u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.

7. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

Za potrebe izrade Ciljanih izmjena i dopuna Plana planirano je korištenje katastarsko - topografskih podloga i drugih podloga korištenih za izradu Urbanističkog plana uređenja UPU - 2: I1 - proizvodna zona - asfaltna baza »Marišćina«.

Ciljane izmjene i dopune Plana izraditi će se u mjerilu 1:2000.

8. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA I DRUGIH SUDIONIKA U IZRADI PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji u roku od 30 dana moraju dati Zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga rada:

. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb

. Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 1, 10000 Zagreb

. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

. Javna ustanova - Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

. Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprave gospodarenja vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 ZAGREB,

. Ureda državne uprave u PGŽ - Službe za gospodarstvo, Odsjek za poljoprivredu, šumarstvo, rudarstvo i vodoprivredu

. Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka

. Općina Viškovo, Vozišće 3, 51 216 Viškovo

. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka

. Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka, na dokumente prostornog uređenja i posebne uvjete u postupku izdavanja lokacijske dozvole

. Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, p.p. 162, 10000 Zagreb

. HT-TK - centar Rijeka, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

. TELE2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb

. T-Mobile Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 23, 10000 Zagreb

. VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb

. Hrvatska elektroprivreda, Distribucijsko područje - Elektroprimorje Rijeka, Pogon Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 51000 Rijeka

. Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb.

9. ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA I NJEGOVIH FAZA

Članak 10.

Ovu Odluku o izradi Plana treba u skladu s članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji dostaviti tijelima i osobama određenim posebnim propisima i drugim sudionicima u izradi ciljanih izmjena i dopuna Plana iz članka 9. ove Odluke, s pozivom da dostave Zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu ciljanih izmjena i dopuna Plana.

Članak 11.

Rok u kojem navedena tijela i osobe određene posebnim propisima i drugi sudionici u izradi Plana mogu dostaviti Zahtjeve je 30 dana.

Ukoliko Zahtjeve ne dostave u zadanom roku, smatrat će se da ih nemaju.

Članak 12.

Izrada ciljanih izmjena i dopuna Plana odvijati će se sljedećom dinamikom i u rokovima izrade pojedinih etapa Plana:

1. etapa: izrada Nacrta prijedloga ciljanih izmjena i dopuna Plana - polazišta i ciljevi prostornog razvoja i uključujući rok u kojem nadležna tijela i osobe određene posebnim propisima i drugi sudionici u izradi mogu dostaviti Zahtjeve, te provođenje jedne ili više Prethodnih rasprava

30 dana

2. etapa: utvrđivanje Prijedloga Plana za Javnu raspravu Načelnika Općine, te objava Javne rasprave30 dana

3. etapa: Javna rasprava - javni uvid i javno izlaganje (uključujući rok za dostavu primjedaba)30 dana

4. etapa: priprema i izrada Izvješća o javnoj raspravi

15 dana

5. etapa: ponovna javna rasprava - provodi se po potrebi!max. 8 dana

6. etapa: izrada Nacrta konačnog prijedloga ciljanih izmjena i dopuna Plana u skladu s prihvaćenim primjedbama u Izvješću o javnoj raspravi10 dana

7. etapa: ishođenje Mišljenja nadležnih tijela o Nacrtu konačnog prijedloga Plana30 dana

8. etapa: izrada Konačnog prijedloga ciljanih izmjena i dopuna Plana po ishođenim Mišljenjima iz 7. etape;

Načelnik Općine razmatra:

- Nacrt konačnog prijedloga Plana,

- Izvješće o javnoj raspravi,

- Mišljenja nadležnih tijela i

utvrđuje Konačni prijedlog ciljanih izmjena i dopuna Plana;15 dana

9. etapa: dostava pisane obavijesti sudionicima Javne rasprave prije upućivanja Konačnog prijedloga Plana Općinskom vijeću na razmatranje i donošenje

Otprema pisanog odgov. najmanje 7 dana prije sjednice O.V.

10. etapa: razmatranje Konačnog prijedloga Plana na Općinskom vijeću i donošenje ciljanih izmjena i dopuna Plana

11. etapa: tehničko dovršenje ciljanih izmjena i dopuna Plana nakon njegova donošenja i objave Odluke o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Plana u »Službenim novinama« PGŽ15 dana

Navedeni rokovi ne uključuju vrijeme potrebno za prihvaćanje pojedine etape i za organiziranje prethodne i javne rasprave (etape br. 1, 2, 3, 5, 8).

Ako se Ciljane izmjene i dopune Plana ne donesu u roku od šest mjeseci od završetka javne rasprave, javna rasprava se mora ponoviti.

10. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 13.

Tijekom izrade i donošenja Ciljanih izmjena i dopuna Plana nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja UPU - 2: I1 - proizvodna zona - asfaltna baza »Marišćina« (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, broj 3/13).

11. IZVORI FINANCIRANJA

Članak 14.

Plan će se financirati sredstvima investitora, sukladno zakonskim propisima.

Članak 15.

ZAVRŠNE ODREDBE

Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/13-01/53

Ur. broj: 2170-06-13-01-01

Klana, 12. studenoga 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Općinskog vijeća

Slavko Gauš, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=864&mjesto=51217&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr