SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

44.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 - pročišćeni tekst) i članka 30. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 12. studenog 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za redovito
godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih
vijećnika u 2013. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način financiranja političkih stranaka i nezavisnih lista, čiji su kandidati izabrani za vijećnike u Općinskom vijeću Općine Klana.

Članak 2.

Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Klana osiguravaju se u Proračunu Općine Klana za 2013. godinu u iznosu od 5.000,00 kuna

Sredstva iz stavka 1. ovog članka raspoređuju se političkim strankama, odnosno nezavisnim listama, koje imaju najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću Općine Klana, tako da pojedinoj političkoj stranci, odnosno nezavisnoj listi, pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog vijećnika Općinskog vijeća Općine Klana podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci, odnosno nezavisnoj listi, pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku.

Članak 3.

Ukoliko pojedini vijećnik nakon konstituiranja Općinskog vijeća napusti političku stranku, promijeni članstvo u političkoj stranci sa čije je kandidacijske liste izabran, financijska sredstva iz stavka 1. ovog članka ostaju političkoj stranci sa čije liste je izabran.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 2. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 4.

Sredstva raspoređena prema čl. 2. ove Odluke doznačuju se na račun političke stranke/nezavisnog vijećnika tromjesečno, u jednakim iznosima.

Nezavisni vijećnik je dužan otvoriti poseban račun za redovno financiranje svoje djelatnosti.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/13-01/46

Ur. broj: 2170-06-12-01-01

Klana, 12. studenoga 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Slavko Gauš, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=864&mjesto=51217&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr