SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 42. Petak, 29. studenog 2013.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

43.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), te članka 30. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/13), Općinsko vijeće Općine Klane na sjednici održanoj 12. studenog 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi I. izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Klana

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/07), u daljnjem tekstu: Plan.

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU PLANA

Članak 2.

(1) Pravna osnova za izradu i donošenje Plana je Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) te Prostorni plan Primorsko-goranske županije (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 14/00, 12/05, 50/06, 08/09, 03/11, 32/13).

(2) izmjena i dopuna Plana izradit će se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04), te drugim važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

(3) Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Klana. Odgovorna osoba je Općinski načelnik.

II. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Članak 3.

(1) Osnovni razlozi za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Klana su sljedeći:

. terminološko i sadržajno usklađenje Odredbi za provođenje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) i drugim u međuvremenu usvojenim propisima;

. usklađenja s prostornim planom šireg područja, Prostornim planom Primorsko-goranske županije (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 14/00, 12/05, 50/06, 08/09, 03/11, 32/13);

. redefiniranje granica građevinskih područja proizvodne i poslovne namjene

. redefiniranje površina izgrađenog i neizgrađenog dijela građevnog područja svih općinskih naselja;

. utvrđivanje dijelova guste izgradnje u naseljima gdje je po potrebno, a za koja vrijede drugačiji uvjeti gradnje;

. utvrđivanje građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene sa isključivom namjenom zdravstvenog i izletničkog turizma (Trstenik);

. redefiniranje obveze izrade provedbenih dokumenta prostornog uredenja u skladu sa smjernicama nadležnog Ministarstva;

. redefiniranje Odredbi za provođenje sukladno zakonskoj regulativi, prostornim mogućnostima i nemogućnostima u dosadašnjoj provedbi;

. utvrđivanje lokacije za građevinski otpad;

. noveliranje infrastrukture - promet, telekomunikacije, vodnogospodarstveni i energetski sustavi;

(2) Ukoliko se tijekom izrade Plana ukaže potreba za izmjenom i drugih dijelova Plana zbog uvjeta nadležnih tijela utvrđenih tijekom prikupljanja mišljenja i prethodne rasprave Plana, takve izmjene provesti će se bez izmjena i dopuna ove Odluke

III. OBUHVAT PLANA

Članak 4.

Obuhvat Plana određen je administrativnim granicama područja Općine Klana.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Ocjenom stanja u prostoru utvrđeno je sljedeće:

. nemogućnost provedbe planskog dokumenta zbog određenih planskih ograničenja prvenstveno u već izgrađenim dijelovima naselja (neprilagođeni uvjeti gradnje postojećoj gradnji - nemogućnost adekvatne rekonstrukcije ili interpolacije u postojeću strukturu, nemogućnost rekonstrukcije postojeće prometne mreže i sl.);

. neutvrđenost površina guste izgradnje u naseljima, izuzev naselja Klana, a za koja vrijede drugačiji uvjeti gradnje;

. ograničenost uvjeta za gradnju višestambenih građevina;

. velik broj izrade planova užeg područja;

. neusklađenost sa novom zakonskom regulativom;

. novi gospodarski interesi uvjetuju preispitivanje utvrđenih gospodarskih zona u njihovoj površini i uvjetima gradnje;

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

(1) Cilj izrade Plana je da se provedivošću razvojne planske dokumentacije omogući kontinuirani kvalitetni razvoj prostora u cjelini, povecanje standarda života i rada, razvoj infrastrukturnih sustava, te omogući zadovoljenje potreba i interesa različitih korisnika prostora, a sve na način racionalnog korištenja prostora i njegove zaštita.

(2) Programska polazišta definirana su člankom 3. stavak (1) ove Odluke.

VI. POPIS STRUČNIH PODLOGA ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Za izradu Plana biti će korišteni podaci dostupni iz informacijskog sustava prostornog uređenja, te podaci i dokumentacija koju dostavljaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

Ne procjenjuje se potreba izrade dodatnih Stručnih podloga za izradu Plana.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručna rješenja za izradu Plana izrađuje stručni izrađivač Plana, ovlašten za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA ODGOVARAJUĆIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Za izradu Plana koristit će se podloge u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine broj 106/98, 39/04, 34/04 - ispravak i 163/04), odnosno kartografske podloge iz Prostornog plana uređenja Općine Klana (Službene novine Primorsko- goranske županije 34/07).

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 10.

Tijela i osobe koja za potrebe izrade Plana daju svoje prethodne zahtjeve i sudjeluju u postupku njegove izrade su:

- MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

- MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Prisavlje 14, 10000 Zagreb;

- MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

- MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE, Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb

- MINISTARSTVO OBRANE, Sarajevska cesta 7, 10 000 Zagreb

- MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Primorsko- goranska, Inspektorat unutarnjih poslova, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka,

- DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, PU Rijeka, Ružićeva 16,

- PRIMORSKO- GORANSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka

- JAVNA USTANOVA Zavod za prostorno uređenje PGŽ, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE, N. Tesle 9, 51000 Rijeka

- HRVATSKE VODE - VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA VODNO PODRUČJE PRIMORSKO- ISTARSKIH SLIVOVA, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o., Kupska 4, 10000 Zagreb

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2,

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Prijenosno područje Rijeka, Opatija, Maršala Tita 166,

- HRVATSKA AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJU, Nikole Jurišića 13¹ 10000 Zagreb

- UDRUGA POKRETNIH KOMUNIKACIJA HRVATSKE, Nova Ves 50, 10000 Zagreb

- HRVATSKE ŠUME, Uprava šuma Podružnica Delnice, Šumarija Klana, Klana 185, 51217 Klana

- Komunalno društvo »VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o, za vodovod i odvodnju, PRJ Vodovod, Rijeka, Dolac 14,

- Komunalno društvo »VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o, za za vodovod i odvodnju, PRJ Kanalizacija, Rijeka, Dolac 14,

Članak 11.

(1) Primjenom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) navedena tijela i osobe pozivaju se da u roku od 30 dana dostave svoje zahtjeve za izradu Plana. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

(2) Zahtjev sadrži podatke, planske smjernice, propisane dokumente. U zahtjevu se moraju odrediti važeći propisi i njihove odredbe, te stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje zahtjevi u obuhvatu Plana.

X. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 12.

(1) Rokovi za izradu pojedinih faza Plana su sljedeći:

- dostava zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od 30 dana;

- izrada nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od 45 radnih dana (od dana dostave Odluke, podloga i potrebnih mišljenja nadležnih ustanova);

- izrada prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od 15 radnih dana po usvojenom Nacrtu prijedloga Plana;

- javni uvid o prijedlogu Plana - u trajanju od 30 dana;

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15 radnih dana od proteka roka za davanje pisanih primjedbi i prijedloga;

- izrada nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 radnih dana od prihvaćanja Izvješća sa javne rasprave i Zaključka o utvrđivanju Nacrta konačnog prijedloga Plana;

- davanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od 30 dana;

- izrada konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 radnih dana od dana dostave mišljenja na Plana, temeljem čl. 94 Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( NN 76//07, 38/ 09, 55/11, 90/11, 50/12);

- suglasnost temeljem čl. 98 Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( NN 76//07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) - u roku od 30 dana;

- izrada Plana - u roku od 15 dana od dana usvajanja Plana na Općinskom vijeću.

(2) Ukupan rok za izradu Plana iznosi najviše 240 radnih dana.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 13.

Ovom Odlukom nije određena zabrana izdavanja akata za građenje na području obuhvata Plana.

XII. IZVORI FINANCIRANJA PLANA

Članak 14.

Sredstva za izradu Plana osigurati će se iz Proračuna Općine Klana.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana obvezuje se da u roku od 15 dana od dana objave Odluke:

- sukladno članku 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76//07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) obavijesti javnost o izradi Plana,

- sukladno članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76//07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) dostavi Odluku urbanističkoj inspekciji i tijelima i osobama iz članka 10. ove Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva za izradu Plana.

(2) Obvezuje se nadležno upravno tijelo nositelja izrade Plana, da sukladno članku 61. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76//07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja Plana.

(3) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/13-01/45

Ur. broj: 2170-06-13-01-01

Klana, 12. studenoga 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Općinskog vijeća

Slavko Gauš, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=864&mjesto=51217&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr