SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 35. Ponedjeljak, 30. rujna 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

57.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 20. rujna 2013. godine, donijelo je

II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Baška u 2013. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2013. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/12, 17/ 13) članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su u iznosu od 3.647.934,88 kuna, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

.Prihodi od komunalne naknade u iznosu od 2.053.000,00 kuna,

.Prihodi od administrativnih pristojbi u iznosu od 989.875,80 kuna,

.Prihodi od koncesijskih naknada u iznosu od 413.987,85 kuna,

.Opći i posebni prihodi u iznosu od 191.071,23 kuna

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Sredstva za ostvarivanje Programa rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, i to:

1. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA (pregled i čišćenje vodolovnih grla na javnim površinama, održavanje oborinskih kanala i uređaja, tekuće i investicijsko održavanje slivnog područja u nadležnosti Hrvatskih voda)

poz 24.11 Hrvatske vode -
Tekuće i inv. održ. slivnog područja 6.954,00

poz 24.12 TD Baška -
Odvodnja atmosferskih voda 5.062,50

poz 24.14 TD Baška -
održavanje javnih izljeva/nalozi
2.000,00

UKUPNO: 14.016,50


2. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA (ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina, pražnjenje i odvoz otpada iz dijelova naselja zatvorenih za promet, deratizacija i dezinsekcija, higijeničarsko - veterinarska zaštita, odvoz komunalnog otpada na deponij Treskavac, sanacija divljih deponija, potrošnja vode na javnim izljevima)

poz 31.2 Opskrba vodom - ostali objekti 130.000,00

poz 32.1 Iznošenje i odvoz smeća
-ostali objekti i lokacije 88.169,52

poz 32.3 TD Baška -
Čišćenje i pranje javnih površina 832.065,54

poz 32.31 TD Baška -
čišćenje javnih površina/nalozi 2.000,00

poz 33 Deratizacija i dezinsekcija,
higijeničarsko-veterinarska zaštita 144.940,00

poz 33.1 Sanacija divljih deponija 10.000,00

UKUPNO: 1.207.175,06


3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA (održavanje javnih cesta u naselju, održavanje javnih parkirališta koja nisu pod koncesijom, održavanje bunara, izljeva i javnih špina, održavanje divljih i uređenih plaža, dovoz i odvoz kabina za presvlačenje na plažama, održavanje zelenih površina, održavanje dječjih igrališta, održavanje staze glagoljice, održavanje komunalne opreme - klupa, ograda, koševa za smeće, reklamnih panoa, najam kemijskih WC- a, čišćenje i održavanje javnog WC-a, održavanje tabli sa oznakama ulica i kućnih brojeva)

poz 25.1 Održavanje zelenih površina
- nalozi 60.000,00

poz 25.2 TD Baška -
Održavanje zelenih površina 613.581,38

poz 34.12 TD Baška -
Najam WC kabina 58.500,00

poz 37.01 TD Baška -
Ličenje ograda i klupa 29.025,00

poz 37.02 TD Baška - Održavanje, popravci
i uređivanje javnih površina 86.527,50

poz 37.73 TD Baška -
Održavanje i čišćenje divljih plaža 170.677,75

poz 37.77 Dohranjivanje Vele plaže 12.500,00

UKUPNO: 1.030.811,63


4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH PROMETNICA (košnja trave i korova uz nerazvrstane prometnice, nasipavanje nerazvrstanih prometnica, održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije, sanacija udarnih rupa, sanacija nogostupa)

poz 37.03 TD Baška -
Održavanje nerazvrstanih cesta 420.045,75

poz 37.04 Popravak udarnih rupa
na prometnicama 50.000,00

poz 37.05 TD Baška -
Održavanje prometne signalizacije 32.500,00

poz 37.79 Održavanje nerazvrstanih
prometnica
150.000,00

UKUPNO: 652.545,75


5. ODRŽAVANJE GROBLJA (košnja trave i korova, održavanje zelenih površina, sakupljanje i odvoz otpada, održavanja staza, zidova i ograda na groblju, održavanje objekata na groblju)

poz 37.66 TD Baška -
Održavanje groblja po naseljima
113.385,94

UKUPNO: 113.385,94


6. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE (upravljanje i održavanje objekata javne rasvjete, zamjena rasvjetnih tijela i žarulja, ličenje nosača rasvjetnih tijela, snimanje te izrada pojektne dokumentacije za potrebe održavanja javne rasvjete)

poz 13 Električna energija - javna rasvjeta 280.000,00

poz 27 Održavanje javne rasvjete 350.000,00

UKUPNO: 630.000,00


Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/10

Ur. broj: 2142-03-01/1-13-11

Baška, 20. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Ivica Juničić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=857&mjesto=10007&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr