SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 35. Ponedjeljak, 30. rujna 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

74.

Na temelju članka 35. točka 4. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst), te članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09 - ispravak, 07/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj dana 30. rujna 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu rada Gradske uprave
Grada Crikvenice

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug rada Gradske uprave Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: Gradska uprava), upravljanje Gradskom upravom i druga značajnija pitanja za rad Gradske uprave.

Gradsku upravu čine upravna tijela i unutarnji revizor.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

Upravna tijela Gradske uprave obavljaju upravne, strukovne i ostale poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Crikvenice te poslove državne uprave ukoliko su preneseni na Grad Crikvenicu, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Upravna tijela Gradske uprave osnivaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova prema srodnosti, ustrojstvenoj povezanosti i potrebi učinkovitog obavljanja poslova te učinkovitog rukovođenja i odgovornosti u radu.

Unutarnja revizija ustrojava se za obavljanje poslova određenih posebnim propisima.

Članak 3.

Upravna tijela iz članka 7. ove Odluke poslove iz svog djelokruga obavljaju u sjedištu Grada Crikvenice.

Članak 4.

Gradonačelnik usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga i nadzire njihov rad.

Unutarnja revizija izravno je podređena gradonačelniku, kao čelniku korisnika proračuna, u skladu s posebnim propisima.

Članak 5.

Sredstva za rad Gradske uprave osiguravaju se u proračunu Grada Crikvenice i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 6.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga upravna tijela rabe pečat koji sadrži grb Republike Hrvatske, naziv: Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Grad Crikvenica, naziv upravnog tijela.

Zaglavlje akta upravnog tijela sadrži grb Republike Hrvatske, naziv: Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Grad Crikvenica, naziv upravnog tijela, razredbenu oznaku te nadnevak i mjesto izradbe akta.

II. DJELOKRUG RADA UPRAVNIH TIJELA

Članak 7.

U Gradskoj upravi ustrojavaju se slijedeća upravna tijela, radi obavljanja poslova iz čl. 2. ove Odluke:

. Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu,

. Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo,

. Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu.

Radi djelotvornog obavljanja poslova Gradske uprave u cjelini, upravna tijela iz stavka 1. ovog članka međusobno izravno surađuju.

Članak 8.

Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu obavlja poslove razvrstane u sljedeće skupine:

I. TEMELJNE DJELATNOSTI

- obavljanje strukovnih, savjetodavnih, protokolarnih i upravnih poslova za potrebe gradonačelnika i njegovih zamjenika, predsjednika i članova Gradskog vijeća,

- obavljanje strukovnih, upravnih i tehničkih poslova u svezi pripreme i ustrojbe sjednica gradonačelnika i Gradskog vijeća, te njihovih radnih tijela za koje je zadužen posebnim aktima,

- obavljanje najsloženijih pravnih strukovnih i savjetodavnih poslova za potrebe gradonačelnika i njegovih zamjenika, te predsjednika i potpredjednika Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela,

- obavljanje i ustrojba poslova u svezi protokola i prigodnih svečanosti,

- davanje mišljenja o zakonitosti odluka tijela Grada i pravnih osoba čiji je Grad osnivač,

- pružanje pomoći u izradi i izrada nacrta općih akata iz nadležnosti Grada,

- upravljanje ljudskim potencijalima (kadrovska politika, stručno osposobljavanje i usavršavanje, radni odnosi zaposlenika, obavljanje tehničkih i općih poslova za potrebe svih upravnih tijela) i pružanje pomoći iz područja radnih odnosa pravnih osoba čiji je osnivač Grad, razvijanje socijalnog partnerstva Grada i sindikata koji djeluju u Gradskoj upravi,

- obavljanje poslova u svezi otklanjanja nepravilnosti i sumnje za prijevaru, kao i poduzimanje radnji protiv nepravilnosti i prijevare koje se odnose na poslovanje u Gradskoj upravi,

- poslovi uredskog poslovanja i arhive (prijam podnesaka, otprema pošte, arhiva),

- poslovi vođenja ekonomata gradske uprave, upravljanje voznim parkom Grada, poslovi zaštite na radu,

- planiranje održavanja i kapitalnih projektnih zahtjeva u svezi pokretne imovine koja služi osiguravanju kvalitetnije materijalno tehničke preduvjete za rad predstavničkog i izvršnog tijela, njihovih radnih tijela te upravnih tijela Gradske uprave

II. PROMIDŽBA I VEZE S JAVNOŠĆU

- obavljanje poslova kojim se osigurava promidžba Grada u tuzemstvu i inozemstvu, kao i suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne samouprave u tuzemstvu i inozemstvu,

- poslovi u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama,

- osmišljavanje, uspostavljanje i stalno povezivanje s javnošću putem službenog portala www.crikvenica.hr, novina, radio emisija, tv emisija i dr.,

- istraživanje javnog mijenja, prijedloga i inicijativa građana, te upućivanje istih mjerodavnim upravnim tijelima,

- poticanje i pomoć u radu raznim oblicima udruživanja građana u područjima koja nisu u djelokrugu rada ostalih upravnih tijela,

- obavljanje poslova kojima se osigurava suradnja gradskih tijela s državnim tijelima, medijima i građanima,

- poslovi u svezi ostvarivanja djelovanja predstavnika nacionalnih manjina.

III. POSLOVI JAVNE NABAVE

-pripremanje i organiziranje postupaka javne nabave za sva upravna tijela Gradske uprave, uz suradnju upravnih tijela.

IV. ODGOJ I OBRAZOVANJE

- zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika u području brige o djeci, odgoju i obrazovanju, a pod čime se podrazumijeva:

. osiguravanje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u području predškolskog odgoja, te djelomično osiguravanje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u obrazovanju,

. praćenje i procjena stanja u području brige o djeci, odgoju i obrazovanju, te izrada planskih i programskih dokumenata radi poboljšanja stanja ui navedenim područjima,

. planiranje održavanja i kapitalnih projektnih zahtjeva radi osiguravanja materijalno tehničkih preduvjeta za obavljanje djelatnosti u području predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja,

. praćenje rada javnih ustanova i drugih pravnih osoba koje su osnovane zbog ostvarivanja koristi i potreba stanovnika u području predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja.

V. KULTURA I ŠPORT

- zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika u području kutlure, tjelesna kulture, tehničke kulture i športa,

- praćenje i procjenjivanje stanja u području kulture, tjelesne kulture, tehničke kulture i športa te izrada planskih i programskih dokumenata radi poboljšanja stanja u navedenim područjima,

- planiranje održavanja i kapitalnih projektnih zahtjeva radi osiguravanja materijalno tehničkih preduvjeta za obavljanje djelatnosti u području kulture, tjelesne kulture, tehničke kulture i športa,

- priprema, organiziranje i praćenje provedbe mjera zaštite kulturne baštine,

- poticanje sponzorstva i donatorstva namijenjenih očuvanju i unaprjeđenju standarda u području kulture, tjelesne kulture, tehničke kulture i športa,

- praćenje rada javnih ustanova i drugih pravnih osoba koje su osnovane zbog ostvarivanja koristi i potreba stanovnika u području kulture, tjelesne kulture, tehničke kulture i športa, a čija se djelatnosti u cijelosti ili djelomično financira proračunskim sredstvima Grada.

VI. SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

- zadovoljavanje lokalnih potreba stanovnika u području socijalne skrbi i zdravstva, a pod čime se podrazumijeva:

. zaštita životnog standarda pučanstva putem Socijalnog programa Grada, dijelom sredstava za zadovoljavanje potreba u području zaštite zdravlja i socijalnoj skrbi,

. praćenje i procjenjivanje stanja u području socijalne skrbi i zdravstva te izradba planskih i programskih dokumenata radi poboljšanja stanja u navedenim područjima,

. planiranje održavanja i kapitalnih projektnih zahtjeva radi osiguravanja materijalno tehničkih preduvjeta za obavljanje djelatnosti u području socijalne skrbi i zdravstva,

. praćenje rada javnih ustanova i drugih pravnih osoba koje je Grad osnovao zbog ostvarivanja koristi i potreba stanovnika u području socijalne skrbi i zdravstva.

VII. POMOĆI

- poticanje i pomoć u radu raznim oblicima udruživanja građana u području brige o djeci i mladeži, kulture, tehničke kulture i športa, socijalne skrbi i zdravstva te humanitarnih udruga,

- pružanje pravne pomoći ustanovama čiji osnivač je Grad Crikvenica,

- obavljanje strukovnih, upravnih i tehničkih poslova u svezi pripremanja i ustrojbe sjednica radnih tijela Gradskog vijeća za koje je zadužen posebnim aktima,

- suradnja sa saborskim zastupnicima osobito u postupku donošenja i izmjene propisa iz područja lokalne samouprave, te suradnju s članovima županijske skupštine Primorsko-goranske županije osobito u postupku donošenja i izmjene akata koji su od posebnog interesa za Grad Crikvenicu,

- planiranje nabave i održavanje kopirnih i ostalih uređaja za potrebe Gradske uprave.

Članak 9.

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu obavlja poslove razvrstane u slijedeće skupine:

I. KOMUNALNO GOSPODARSTVO

- vođenje katastra vodova, izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, te određivanje kućnih brojeva,

- djelovanje i razvoj komunalnog gospodarstva kao i uređenje naselja, te posebno u tom smislu:

. planira kapitalne projektne zahtjeve u području komunalnih djelatnosti,

. priprema, organizira i prati ostvarenje kapitalnih projekata u području komunalnih djelatnosti, koji se u cijelosti financiraju proračunskim sredstvima Grada i nepokretne imovine koja služi osiguravanju kvalitetnije materijalno tehničke preduvjete za rad predstavničkog i izvršnog tijela, njihovih radnih tijela, te upravnih tijela Gradske uprave i mjesnih odbora,

. sudjeluje u pripremi, organizaciji i praćenju ostvarenja kapitalnih projekata u području komunalnih djelatnosti, koji se djelomično financiraju proračunskim sredstvima Grada,

. surađuje s tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima u čijoj je ovlasti razvoj i održavanje komunalne infrastrukture i drugog javnog dobra od interesa za Grad (telekomunikacijski sustav, elektrodistribucijski sustav, državne i županijske ceste, vodno i pomorsko dobro, i dr.), te potiče poduzimanje aktivnosti i ostvarenje projekata u smislu poboljšanja stanja,

. priprema, organizira i prati davanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru bez isključenja ili ograničenja uporabe pomorskog dobra,

. organizira obavljanje komunalnih djelatnosti te održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u stanju djelotvorne sposobnosti,

. usklađuje i provodi stručni nadzor nad obavljanjem poslova u području komunalnog gospodarstva, koje vrše pojedine pravne i fizičke osobe,

. praćenje, razlučivanje i pripremanje mjerila za utvrđivanje komunalnih naknada iz kojih se osiguravaju namjenska sredstva za izgradnju i održavanje objekata i uređaja u području komunalnih djelatnosti,

. utvrđivanje obveznika plaćanja komunalnih naknada,

. obavljanje poslova komunalnog redarstva i nadziranja komunalnog reda,

. obavljanje administrativnih poslova za potrebe tijela mjesnih odbora, a iz svojega djelokruga rada.

II. ZAŠTITA

- pripremanje, organiziranje i praćenje provođenja mjera zaštite i unaprjeđenja prirodnog okoliša, pod čime se podrazumijeva i protupožarna te civilna zaštita i zaštita životinja i bilja,

- provođenje mjera zaštite potrošača - korisnika javnih usluga.

III. PROSTORNO PLANIRANJE

- praćenje i procjenjivanje stanja u prostoru, izradbu planskih i programskih dokumenata s područja prostornog i urbanističkog uređenja, te organiziranje i sudjelovanje u izradi dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja, kao i ostalih dokumenata vezanih uz urbani izgled Grada,

- praćenje provedbe Prostornog plana uređenja Grada i ostalih dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja, te ostalih dokumenata vezanih uz urbani izgled Grada,

- vođenje evidencije i čuvanje svih dokumenata prostornog i urbanističkog uređenja, te dokumenata vezanih uz urbani izgled Grada.

IV. IMOVINA

- vođenje svih imovinsko-pravnih poslova te provođenje postupaka u pravnom prometu nekretnina u vlasništvu Grada,

- organiziranje rada na trajnom popisu imovine u vlasništvu Grada,

- vođenje evidencije te brigu o upravljanju imovinom u vlasništvu Grada što se posebno odnosi na:

- upravljanje građevinskim zemljištem (izrada prijedloga visine kupoprodajne cijene sukladno tržišnoj cijeni, izrada prijedloga visine naknade za korištenje, izrada prijedloga općih i posebnih uvjeta natječaja, popis građevinskog zemljišta, namjena, uvjeti, mjerila za korištenje, ugovaranje zakupnine / najamnine / prava građenja, nadzor korištenja, utvrđivanje prestanka prava korištenja, popis korisnika i naknade za korištenje i sl.),

- upravljanje stambenim prostorom (mjerila za korištenje, izrada prijedloga visine najamnine, izrada prijedloga općih i posebnih uvjeta natječaja, ugovaranje najma, osiguranje imovine, nadzor korištenja, popis stanova, najmoprimaca i visine najamnine i sl.),

- upravljanje poslovnim prostorom (namjena, uvjeti, mjerila za korištenje, izrada prijedloga visine zakupa / najma, izrada prijedloga općih i posebnih uvjeta natječaja, ugovaranje zakupnine / najamnine, osiguranje imovine, nadzor korištenja, popis poslovnih prostora, zakupoprimaca / najmoprimaca i visine zakupnine / najamnine i sl.),

- upravljanje javnim površinama (namjena, uvjeti, mjerila za korištenje, izrada prijedloga visine zakupa / najma, izrada prijedloga općih i posebnih uvjeta natječaja, ugovaranje zakupnine / najamnine, nadzor korištenja, popis javnih površina danih na korištenje, korisnika i visine naknade za korištenje i sl.),

- upravljanje nematerijalnom imovinom,

- procjenjivanje stanja imovine Grada te s tim u vezi pripremanje i poticanje drugih ulagača na ostvarenje gospodarskih projekata.

V. POMOĆI

- pružanje pomoći ostalim upravnim tijelima u pripremi kapitalnih projektnih zahtjeva,

- zastupanje Grada pred pravosudnim i upravnim tijelima,

- obavljanje pravnih poslova naplate potraživanja,

- pripremanje, organiziranje i praćenje ostvarenja kapitalnih projekata iz djelokruga rada ostalih upravnih tijela, a kojih je nositelj Grad,

- pružanje pravne pomoći mjesnim odborima,

- sudjelovanje u pripremi, organizaciji i praćenju ostvarenja kapitalnih projekata iz djelokruga rada ostalih upravnih tijela, koji se djelomično financiraju proračunskim sredstvima Grada, a kojih nije nositelj Grad,

- pripremanje, organiziranje i praćenje tekućeg i investicijskog održavanja cjelokupne nepokretne imovine i javnog dobra kojim upravlja Grad, a koje se u cijelosti ili djelomično financira proračunskim sredstvima Grada,

- poticanje i pomoć u radu raznim oblicima udruživanja građana u području zaštite i unaprjeđenja prirodnog okoliša,

- obavljanje strukovnih, upravnih i tehničkih poslova u svezi pripremanja i ustrojbe sjednica radnih tijela Gradskog vijeća za koje je zadužen posebnim aktima.

Članak 10.

Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo obavlja poslove razvrstane u slijedeće skupine:

I. TEMELJNE DJELATNOSTI

- obavljanje poslova na utvrđivanju obveznika te razrezu i naplati gradskih poreza,

- obavljanje poslova naplate ostalih izvornih proračunskih prihoda Grada,

- obavljanje poslova platnog prometa i blagajničkog poslovanja,

- vođenje knjigovodstvene evidencije o izvršavanju proračuna, knjigovodstvene popise gradske imovine, kao i druge financijske i knjigovodstvene evidencije propisane posebnim propisima,

- obavljanje stručnih poslova u području gospodarstva, te u skladu s tim priprema općih i pojedinačnih akata za izvršno i predstavničko tijelo; koordiniranje aktivnosti gospodarskih subjekata i njihovih interesnih udruga u okviru zakonskih mogućnosti a u cilju promicanja gospodarskog razvitka,

- ustrojba rada na godišnjem popisu imovine u vlasništvu Grada,

- praćenje, nadzor i razlučivanje te predlaganje i provođenje mjera radi povećanja prihoda i poboljšanja stanja naplate svih javnih prihoda gradskog proračuna,

- obavljanje poslova uspostave, provedbe i razvoja sustava financijskog upravljanja i kontrole Gradaske uprave.

II. PRORAČUNSKE DJELATNOSTI

- sastavljanje prijedloga proračuna Grada, njegove izmjene tijekom godine, polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna te pratećih dokumenata,

- obavljanje poslova unutarnjeg nadzora nad radom svih upravnih tijela Gradske uprave i proračunskih korisnika, a

radi provjere pravilnosti korištenja proračunskih sredstava, primjenjivanja zakona i ostalih propisa,

- praćenje, nadzor i razlučivanje izvršavanja izdataka proračuna,

- predlaganje mjera radi najpovoljnijih izdataka,

- sastavljanje mjesečnih izvješća o izvršavanju proračuna Grada,

- obavljanje ostalih financijsko-računovodstvenih poslova u svezi s izvršavanjem proračuna Grada,

- sastavljanje zakonom propisanih financijskih izvješća o poslovanju proračuna za potrebe predstavničkog i izvršnog tijela Grada, Ministarstva financija te Državne revizije.

III. GOSPODARSTVO I TURIZAM

- provedba gradskih programa poticanja poduzetništva i gospodarstva,

- suuređivanje i usklađivanje razvojnih djelatnosti Grada i pojedinih gospodarskih subjekata na području Grada. Redovito praćenje stanja gospodarske aktivnostina području Grada, posebice uvjeta poslovanja, poslovne rezultate, te stupanja zaposlenosti.

- suradnja s različitim ustanovama i središnjicama koje se bave razvojem gospodarskih djelatnosti te sudjelovanje u izradi zajedničkh programa radi rješavanja određenih problema u gospodarstvu,

- suradnja s turističkim zajednicama te sudjelovanje u izradi zajedničkih programa radi rješavanja određenih problema u turizmu.

- pripremanje nacrta odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i trgovačkih radnji na području Grada, u okviru ovlasti utvrđene zakonom.

- sudjeluje u promicanju gradskih gospodarskih i turističkih potencijala u Hrvatskoj i inozemstvu i predlaže mjere za razvoj gospodarskih i turističkih potencijala,

- poslovi vezani uz izradu programa smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije.

IV. PROJEKTI I EU FONDOVI

- poslovi u svezi pripreme i izrade projekata i programa suradnje sa subjektima s područja Europske unije, poslovi povezani s kandidiranjem projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova,

- pružanje potpore drugim upravnim tijelima Gradske uprave na poslovima povezanim s kandidiranjem projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova.

V. INFORMACIJSKI SUSTAV

- ustrojbu i planiranje koncepcije razvoja informacijskog sustava Grada,

- vođenje jedinstvene informacijske i informatičke baze podataka potrebne za planiranje i korištenje, a za potrebe svih upravnih tijela Gradske uprave.

VI. POMOĆI

- pripremanje specijaliziranih financijskih izvješća (financijske raščlambe, statističke usporedbe i slično) radi potpore pri odlučivanju za potrebe upravnih tijela,

- obavljanje strukovnih, upravnih i tehničkih poslova radi pripremanja i ustrojbe sjednica radnih tijela gradonačelnika i Gradskog vijeća za koje je zadužen posebnim aktima.

Članak 11.

Osim poslova utvrđenih člankom 8., 9. i 10. ove Odluke, upravna tijela iz članka 7. ove Odluke obavljaju i druge poslove iz svog djelokruga kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom te aktom predstavničkog ili izvršnog tijela Grada.

III. UPRAVLJANJE UPRAVNIM TIJELIMA

Članak 12.

Radom upravnog odjela rukovodi pročelnik.

Rukovoditelje iz stavka 1. ovoga članka imenuje i razrješuje Gradonačelnik na način propisan zakonom.

Članak 13.

Rukovoditelj upravnog tijela za svoj rad odgovoran je Gradonačelniku.

Rukovoditelj upravnog tijela osobno je odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad upravnog tijela kojim upravlja.

Rukovoditelj organizira obavljanje poslova u upravnom tijelu, daje službenicima i namještenicima upute za obavljanje poslova, brine se o strukovnome osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika tijekom službe, brine o djelovanju upravnog tijela te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Grada i ovom Odlukom.

Članak 14.

U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta rukovoditelja do imenovanja rukovoditelja na način propisan zakonom, a najduže na 12 mjeseci, Gradonačelnik može iz redova službenika Gradske uprave privremeno imenovati vršitelja dužnosti rukovoditelja.

U razdoblju duže odsutnosti rukovoditelja, a najduže do njegova povratka na posao, Gradonačelnik može iz redova službenika Gradske uprave privremeno imenovati vršitelja dužnosti rukovoditelja.

Gradonačelnik može u svako doba opozvati imenovanje vršitelja dužnosti rukovoditelja.

U odnosu na službenike i namještenike raspoređene u upravnom tijelu rukovoditelj ima položaj čelnika tijela određen propisima o službeničkim i radnim odnosima.

IV. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA

Članak 15.

Upravna tijela u području za koja su ustrojena i u okviru svog djelokruga neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih akata Gradskog vijeća.

Pri provedbi nadzora iz stavka 1. ovoga članka upravna tijela mogu u slučaju neprovedbe općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom i zakonom.

Članak 16.

Upravne, strukovne i ostale poslove u upravnim tijelima obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga upravnog tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Članak 17.

Unutarnje ustrojstvo svakog od upravnih tijela, nazivi radnih mjesta s popisom osnovnih poslova i strukovnim uvjetima potrebnim za njihovo obavljanje, broj službenika i namještenika koji te poslove obavljaju te druga pitanja od značaja za rad upravnog tijela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave.

Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka donosi se na način propisan zakonom.

Članak 18.

Usmjeravanje djelovanja upravnih tijela u obavljanju poslova iz njihova samoupravnog djelokruga, odnosno prenesenih poslova državne uprave, a i nadzor nad radom upravnih tijela, u ovlasti su gradonačelnika.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka, Gradonačelnik može upravnim tijelima davati smjernice, upute i naputke.

Članak 19.

Upravna tijela svoju djelatnost obavljaju u okviru radnog vremena, čiji početak i završetak te raspored u tjednu, utvrđuje gradonačelnik posebnom odlukom.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ove Odluke ukidaju se slijedeća upravna tijela:

1. Upravni odjel za lokalnu samoupravu i opće poslove,

2. Upravni odjel za javne potrebe,

3. Upravni odjel za financije,

4. Upravni odjel za pravne poslove,

5. Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Članak 21.

Upravni odjel za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu preuzima sve poslove koji su se do dana stupanja na snagu ove Odluke obavljali u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i opće poslove, osim dijela poslova koji se odnose na izradu i pripremu projekata i programa suradnje s Europskom unijom, preuzima i dio poslova koji su se obavljali u Upravnom odjelu za javne potrebe, a odnose se na skupine poslova odgoja i obrazovanja, kulture i sporta, socijalne skrbi i zdravstva, kao i dio poslova Upravnog odjela za pravne poslove koji se odnosi na upravljanje ljudskim resursima i pružanja pomoći iz područja radnih odnosa pravnih osoba čiji je osnivač Grad.

Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu preuzima sve poslove koji su se do dana stupanja na snagu ove Odluke obavljali u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i sve poslove Upravnog odjela za pravne poslove, osim poslova koji se odnose na upravljanje ljudskim resursima i pružanja pomoći iz područja radnih odnosa pravnih osoba čiji je osnivač Grad.

Upravni odjel za financije, turizam i gospodarstvo preuzima sve poslove koji su se do dana stupanja na snagu ove Odluke obavljali u Upravnom odjelu za financije, dio poslova koji su se obavljali u Upravnom odjelu za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, a odnose se na gospodarstvo, te dio poslova koji su se obavljali u Upravnom odjelu za javne potrebe, a odnose se na turizam i dio poslova koji su se obavljali u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i opće poslove, a odnose se na izradu projekata u suradnji sa Europskom unijom.

Članak 22.

Ako je gradskim aktima drukčija nadležnost upravnih tijela Grada za obavljanje određenih poslova od djelokruga utvrđenog ovom Odlukom, nadležno je upravno tijelo Grada s djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom.

Članak 23.

Gradonačelnik će odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje rukovoditelja Upravnog odjela za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, Upravnog odjela za financije, turizam i gospodarstvo i Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu, sukladno čl.12. st.2. ove Odluke donijeti u roku od najkasnije 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Gradonačelnik će odmah po stupanju na snagu ove odluke imenovati privremene pročelnike Upravnog odjela za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, Upravnog odjela za financije, turizam i gospodarstvo i Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i imovinu, koji će najkasnije u roku od 30 dana od svog imenovanja predložiti gradonačelniku Pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela kojim privremeno rukovode.

Članak 24.

Pravilnik o unutarnjem redu Gradske uprave iz članka 18. ove Odluke bit će donesen u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima i obavljaju poslove koje su do tada obavljali, odnosno druge poslove po nalogu privremenog pročelnika upravnog tijela, do rasporeda na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave.

Rješenja o rasporedu iz stavka 2. ovoga članka bit će donesena u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu novog pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave.

Članak 25.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/09, 37/10 i 07/13).

Opći akti doneseni na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/09, 37/10 i 07/13) te opći akti kojima je izvršno tijelo uredilo prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika upravnih tijela ostaju na snazi, ako nisu u suprotnosti s ovom Odlukom.

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/13-01/37

Ur. broj: 2107/01-01/01-13-3

Crikvenica, 30. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Lovorko Gržac, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=857&mjesto=10003&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr