SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
OPĆINA MRKOPALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

18.

Na temelju članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj dana 10. rujna 2013. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2013. G.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Obračun proračuna Općine Mrkopalj za I-VI 2013. godinu sadrži:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Članak 2.

Izvršenjem prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda, a rashodi i izdaci prema organizacijskog, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja utvrđuje se u Posebnom djelu obračuna Proračuna.

Članak 3.

Ovaj izvještaj stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 400-04/13-01/01
Ur.broj: 2112-05-02-13-2
Mrkopalj. 10. rujna 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik
Miljenko Kauzlarić

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE MRKOPALJ ZA 2013. G.
OPĆI DIO PRIHODI I PRIMICI

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju prora  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=856&mjesto=51315&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr