SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 34. Petak, 27. rujna 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

61.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 12/13) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 3. sjednici održanoj dana 23. rujna 2013. godine donosi

PLAN MREŽE
dječjih vrtića na području Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Novog Vinodolskog iskaz je usklađivanja potreba građana s područja Grada Novog Vinodolskog i materijalnih mogućnosti Grada.

Članak 2.

Poslovni prostor izgrađen je u Novom Vinodolskom, Lokvica bb, na k.č.br. 3647/1, z.k.ul. 4932, k.o. Novi.

Ukupna površina parcele iznosi 3 474 m2. Ukupna površina prostorija je 825 m2.

Navedeni prostor Grad Novi Vinodolski dao je na korištenje Dječjem vrtiću Fijolica.

Prostorije su date na korištenje za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu predškolske dobi.

Članak 3.

Dječji vrtić Fijolica može primiti do 5 odgojnih skupina sa maksimalno 92 djece.

Dječji vrtić Fijolica provodi redovite programe, program predškole i ostale programe prema potrebama roditelja koji su verificirani pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta za djecu starosti od 1 godine do polaska u osnovnu školu, a u skladu sa Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe (NN br. 63/08).

U Dječjem vrtiću Fijolica ustrojen je i provodi se odgojno-obrazovni rad s djecom raspoređenom u skupine cijelodnevnog, poludnevnog i kraćeg dnevnog boravka.

Članak 4.

Temeljno polazište svih programa rada Dječjeg vrtića Fijolica čini Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (Zagreb, 2011. godina), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN br. 63/08) i Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13).

Rad Dječjeg vrtića Fijolica provodi se prema Godišnjem planu i programu rada Vrtića.

Članak 5.

Radno vrijeme Dječjeg vrtića za rad skupina redovitih redovitih programa je od 6.30 sati do 16.30 sati, a ukoliko bi postojala potreba za dužim boravkom djece u vrtiću, radno vrijeme i rad Vrtića uskladilo bi se s potrebama djece i zaposlenih roditelja.

Boravak djece u Dječjem vrtiću Fijolica participiraju roditelji i Grad Novi Vinodolski u skladu sa odlukom .

Članak 6.

Program predškolskog odgoja i obrazovanja može se proširivati otvaranjem novih odgojnih skupina u ovom poslovnom prostoru, realizacijom dogradnje postojećeg objekta, u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja i materijalnim mogućnostima Grada Novog Vinodolskog, a sve u cilju planiranog obuhvata djece.

Program predškolskog odgoja i obrazovanja može se proširivati otvaranjem novih područnih objekata u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja i materijalnim mogućnostima Grada Novog Vinodolskog, a sve u cilju planiranog obuhvata djece.

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-02/13-01/6

Ur. broj: 2107/02-01-13-2

Novi Vinodolski, 23. rujna 2013.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=856&mjesto=51250&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr