SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 29. Subota, 17. kolovoza 2013.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

41.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 34. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 14. kolovoza 2013. godine, donijelo je

STATUT
OPĆINE OMIŠALJ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Omišalj, njezina obilježja, javna priznanja i druge nagrade, ovlasti i način rada tijela Općine Omišalj, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Omišalj.

Članak 2.

Općina Omišalj je jedinica lokalne samouprave.

Naziv, područje i sjedište Općine Omišalj određeni su zakonom.

Općina Omišalj obuhvaća područja naselja: Omišalj i Njivice.

Granice Općine Omišalj mogu se mijenjati na način i po postupku propisanom zakonom.

Članak 3.

Općina Omišalj je pravna osoba.

Sjedište Općine Omišalj je u Omišlju, Prikešte 13.

Tijela Općine Omišalj i Upravni odjel Općine Omišalj imaju pečate s grbom Republike Hrvatske.

Izgled, čuvanje i upotreba pečata iz stavka 3. ovog članka uređena je zakonom i podzakonskim propisima.

II. OBILJEŽJA OPĆINE OMIŠALJ

Članak 4.

Općina Omišalj ima grb i zastavu.

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općina Omišalj i izražava pripadnost Općini Omišalj.

Članak 5.

Grb Općine Omišalj čini trokutasto srcoliki štit. U crvenom polju srebrna (bijela) dvokatna kula s košenom bazom i kruništem (četiri zuba) izlazi iz mora (plavo polje) u dnu štita. Iznad kruništa kule u sredini je zlatna šesterokraka (Frankopanska) zvijezda.

Članak 6.

Zastava Općine Omišalj je jednobojna, srebrne (bijele) boje s grbom u sredini na sjecištu dijagonala. Kontura grba je obrubljena zlatnom bojom.

Članak 7.

Posebnom odlukom Općinskog vijeća uređuje se način isticanja, uporabe i zaštite grba i zastave Općine Omišalj.

Članak 8.

Dan Općine Omišalj je »Duhovski utorek«, prvi utorak nakon blagdana Duhova.

U Općini Omišalj svečano se obilježavaju i:

- 15. kolovoza, blagdan Velike Gospe (Vela Gospoja), zaštitnice župe Omišalj

- 8. rujna, blagdan Male Gospe (Mala Gospoja), zaštitnice župe Njivice.

III. JAVNA PRIZNANJA

Članak 9.

U Općini Omišalj dodjeljuju se javna priznanja za izniman doprinos i postignuća od osobitog značaja za razvitak i ugled Općine Omišalj, a osobito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, zaštite okoliša, kulture, sporta i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Javna priznanja Općine Omišalj dodjeljuje Općinsko vijeće Općine Omišalj.

Članak 10.

Javna priznanja Općine Omišalj su:

- počasni građanin Općine Omišalj,

- nagrade Općine Omišalj,

- Zlatna plaketa Općine Omišalj.

Članak 11.

Počasnim građaninom Općine Omišalj može biti proglašen državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem, značajno pridonio napretku i promicanju ugleda Općine Omišalj, te ostvarenju i razvoju međusobnih odnosa s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu.

Počasni građanin Općine Omišalj ne stječe posebna prava odnosno obveze.

Članak 12.

Nagrade Općine Omišalj su:

- nagrada za životno djelo i

- godišnja nagrada.

Nagrada Općine Omišalj za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkoj osobi za cjelokupno postignuće na unapređivanju znanosti, gospodarstva, zaštite okoliša, zdravstva i socijalne skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja i drugih oblika društvenog života, koje predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Općine Omišalj.

Godišnja nagrada Općine Omišalj je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za postignuće i doprinos koji su od osobitog značaja za Općinu Omišalj iz područja navedenih u stavku 2. ovog članka.

Članak 13.

Zlatna plaketa Općine Omišalj je javno priznanje koje se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi za izniman doprinos razvitku i promicanju ugleda i interesa Općine Omišalj u svim područjima gospodarskog i društvenog života.

Članak 14.

Uvjeti, postupak i način dodjeljivanja javnih priznanja Općine Omišalj utvrđuju se odlukom Općinskog vijeća.

Članak 15.

Pored javnih priznanja utvrđenih u članku 10. ovog Statuta, Općina Omišalj dodjeljuje sljedeće nagrade:

- nagrade sportašima za sportska postignuća međunarodne vrijednosti i značaja,

- nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola, studentima i njihovim nastavnicima-mentorima za sudjelovanje i postignute rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima.

Uvjeti, postupak, način dodjeljivanja i iznosi nagrada iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se odlukom Općinskom vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 16.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Omišalj uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 17.

Općina Omišalj surađuje s općinama i gradovima na području Primorsko-goranske županije i s Primorsko- goranskom županijom radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređivanju gospodarskog i društvenog razvitka.

Posebnu suradnju Općina Omišalj ostvaruje s općinama na području otoka Krka i s Gradom Krkom radi ostvarivanja zajedničkih interesa.

Članak 18.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te sadržaj i oblici suradnje uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća

Članak 19.

Sporazum o suradnji Općine Omišalj i općine ili grada druge države objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 20.

Općina Omišalj je samostalna u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine Omišalj.

Članak 21.

Općina Omišalj u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom Republike Hrvatske ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Omišalj obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 22.

Općina Omišalj može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 21. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva, ustanove, ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje Općinski načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

Odluka iz stavka 2. ovog članka sadrži način, uvjete, kriterije, visina sredstava i nadzor izvršenja povjerenih poslova.

Članak 23.

Općinsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Omišalj, čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave, prenijeti na Primorsko- goransku županiju, u skladu sa njezinim Statutom.

Općinsko vijeće može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Omišalj prenijeti na mjesni odbor na području Općine Omišalj ako ocjeni da je to učinkovitije.

Općinsko vijeće može tražiti od Županijske skupštine Primorsko-goranske županije da joj, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga županije na području te jedinice, ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Postupak iz stavka 3. ovog članka Općina Omišalj može pokrenuti i zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave.

Odluke iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih vijećnika i sadrže način, uvjete, kriterije, visinu sredstava i nadzor izvršenja povjerenih poslova.

VI. NESPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 24.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 25.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine Omišalj, o prijedlogu općeg akta, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom, a tiču se samoupravnog djelokruga o kojem Općinsko vijeće ima pravo donositi odluke.

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina vijećnika, Općinski načelnik, većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Omišalj i 20% ukupnog broja birača Općine Omišalj.

Članak 26.

Osim slučajeva propisanih člankom 25. Statuta, referendum se raspisuje i za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, ako raspisivanje referenduma predloži 20% ukupnog broja birača Općine Omišalj.

Predsjednik Općinskog vijeća dostavlja zaprimljeni prijedlog propisanog broja birača u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja da li je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača.

Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Općinsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana od dana zaprimanje odluke središnjeg tijela državne uprave.

Ako se na referendumu donese odluka o opozivu Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika.

Općinsko vijeće ne smije raspisati referendum za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao i ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika.

Odluka o opozivu Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u jedinici.

Članak 27.

Općinsko vijeće dužno se izjasniti o podnesenom prijedlog propisanog broja članova predstavničkog tijela, Općinskog načelnika ili većine vijeća mjesnih odbora te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma predložio propisani broj birača, predsjednik Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga dostavlja prijedlog središnjem tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu radi utvrđivanja ispravnosti podnesenog prijedloga. Ako središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog za raspisivanje referenduma ispravan, Općinsko vijeće će u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke o ispravnosti prijedloga raspisati referendum.

Članak 28.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 29.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Omišalj, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Članak 30.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 25. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće.

Članak 31.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 32.

Općinsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine Omišalj.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i Općinski načelnik.

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Mišljenje mjesnih zborova građana nije obvezujuće za Općinsko vijeće.

Članak 33.

Mjesni zbor građana saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na mjesnom zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan mjesni zbor građana.

Izjašnjavanje građana na mjesnom zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 34.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka l. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine Omišalj. Potpisi birača kojima se ne može bez dvojbe prema imenu, adresi i broju osobne iskaznice ustanoviti o kojoj se osobi radi su nevažeći.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 35.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Omišalj kao i na rad Upravnog odjela Općine Omišalj, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine Omišalj odnosno pročelnik Upravnog odjela Općine Omišalj dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine Omišalj, te sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom).

VII. TIJELA OPĆINE OMIŠALJ

Članak 36.

Tijela Općine Omišalj su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 37.

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Omišalj, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Općinskog načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 38.

Općinsko vijeće donosi:

- Statut Općine Omišalj,

- Poslovnik o radu Općinskog vijeća,

- proračun i odluku o izvršenju proračuna,

- godišnje i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna,

- odluku o privremenom financiranju,

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine Omišalj u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina, te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Općine Omišalj i provedeno u skladu sa zakonom,

- odluku o promjeni granice Općine Omišalj,

- uređuje ustrojstvo i djelokrug Upravnog odjela Općine Omišalj,

- osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Omišalj,

- daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

- donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

- raspisuje lokalni referendum,

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,

- bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

- donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

- imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

- donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Članak 39.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Funkcija predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća je počasna i za to nositelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 40.

Predsjednik Općinskog vijeća:

- predstavlja Općinsko vijeće,

- saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

- predlaže dnevni red Općinskog vijeća,

- upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

- brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

- održava red na sjednici Općinskog vijeća,

- usklađuje rad radnih tijela,

- potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

- dostavlja Statut, Poslovnik, proračun ili drugi opći akt predstojniku Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji zajedno sa izvatkom iz zapisnika u roku od 15 dana od dana donošenja,

- dostavlja akte koje donosi Općinsko vijeće bez odgode Općinskom načelniku,

- brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,

- brine se o zaštiti prava vijećnika,

- obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članak 41.

Općinsko vijeće čini 13 vijećnika.

Članak 42.

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine, a počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora.

Funkcija članova Općinskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 43.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

- ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

- ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

- ako mu prestane prebivalište na područja Općine Omišalj, danom prestanka prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

- smrću.

Vijećniku kojem prestane hrvatsko državljanstvo, a koji je državljanin države članice Europske unije, mandat ne prestaje prestankom hrvatskog državljanstva.

Članak 44.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona. Vijećnik je dužan u roku od 8 dana od dana prihvaćanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 2. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 45.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

- sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,

- raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća,

- predlagati Općinskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

- postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,

- postavljati pitanja Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika,

- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

- tražiti i dobiti podatke, potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika, od tijela Općine Omišalj te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge,

- uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika o radu Općinskog vijeća.

Članak 46.

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.

1.1. RADNA TIJELA

Članak 47.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

- Mandatni odbor,

- Odbor za izbor i imenovanja i razrješenja,

- Odbor za statutarno-pravna pitanja,

- Odbor za razvoj, gospodarstvo i poduzetništvo,

- Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša,

- Odbor za komunalno gospodarstvo,

- Odbor za proračun, financije i imovinu,

- Odbor za kulturu, sport i društvene djelatnosti,

- Odbor za odgoj, obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu,

- Odbor za međunarodnu i međuopćinsku suradnju i javna priznanja.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Općinsko vijeće Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članak 48.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

2. OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 49.

Općinski načelnik zastupa Općinu Omišalj i nositelj je izvršne vlasti Općine Omišalj.

Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog Općinskog načelnika.

U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:

- priprema prijedloge općih akata,

- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

- utvrđuje prijedlog proračuna Općine Omišalj, odluke o izvršenju proračuna, te godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,

- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine Omišalj u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine Omišalj čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda

bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći do 1.000.000,00 kuna, općinski načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina, te raspolaganje ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu Općine Omišalj i provedeno u skladu sa zakonom,

- upravlja prihodima i rashodima Općine Omišalj,

- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine Omišalj,

- donosi pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela Općine Omišalj,

- donosi pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Upravnog odjela Općine Omišalj, s kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinom provođenja ocjenjivanja,

- donosi i druge opće akte koji se odnose na prava i obveze iz radnih odnosa službenika i namještenika Upravnog odjela Općine Omišalj,

- donosi odluku o osnivanju te odluku o imenovanju i razrješenju članova Savjeta općinskog načelnika,

- imenuje i razrješava pročelnika Upravnog odjela Općine Omišalj,

- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

- imenuje i razrješava predstavnike Općine Omišalj u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina Omišalj, trgovačkih društava u kojima Općina Omišalj ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina Omišalj osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,

- utvrđuje plan prijma u službu Upravnog odjela Općine Omišalj,

- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

- može povjeriti izradu urbanističkih planova uređenja i obavljanja drugih poslova prostornog uređenja zavodu za prostorno uređenje velikog grada,

- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

- obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,

- imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

- daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

- do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture i programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

- utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa društveno poticane stanogradnje,

- provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Omišalj,

- organizira zaštitu od požara na području Općine Omišalj i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

- usmjerava djelovanje Upravnog odjela Općine Omišalj u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Omišalj, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini Omišalj,

- nadzire rad Upravnog odjela Općine Omišalj u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

- odlučuje o pokroviteljstvu,

- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Općinski načelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 3. alineje 14. Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objavljuje je u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 50.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu.

Članak 51.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće može, pored izvješća iz stavka 1. ovog članka, od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga.

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 52.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Omišalj:

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku od 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta,

- ima pravo obustaviti od primjene akt mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 53.

Općinski načelnik ima zamjenika, koji zamjenjuje Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku, ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik Općinskog načelnika je u slučaju iz stavka 1. ovog članka dužan pridržavati se uputa Općinskog načelnika.

Članak 54.

Općinski načelnik i zamjenik Općinskog načelnika sami odlučuju hoće li dužnost obavljati profesionalno.

Oni su dužni u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest Upravnom odjelu Općine Omišalj o tome da li će dužnost obnašati profesionalno.

Ukoliko se ne postupi na način određen u stavku 2. ovog članka, smatra se da dužnost obavljaju volonterski.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u tijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti Upravnom odjelu Općine Omišalj.

Članak 55.

Općinskom načelniku i zamjeniku Općinskog načelnika mandat prestaje po sili zakona:

- danom dostave pisane ostavke, sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- danom pravomoćnosti odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

- danom prestanka prebivališta na područja Općine Omišalj,

- danom prestanka hrvatskog državljanstva,

- smrću.

U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika nastupom okolnosti iz stavka 1. ovog članka prije isteka 2 godine mandata, pročelnik Upravnog odjela Općine Omišalj dužan je u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika, radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog načelnika.

U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika nakon isteka 2 godine mandata, dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata obnaša zamjenik koji je izabran zajedno s njim.

Članak 56.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se opozvati u slučajevima i u postupku propisanom člankom 26. ovog Statuta.

VIII. UPRAVNI ODJEL

Članak 57.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Omišalj kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu Omišalj ustrojava se Upravni odjel Općine Omišalj.

Upravni odjel osniva se i ukida odlukom Općinskog vijeća kojom se uređuje njegovo ustrojstvo, djelokrug i druga pitanja značajna za njihov rad.

Članak 58.

Upravni odjel, u okviru prava i dužnosti Općine Omišalj, priprema prijedloge odluka i drugih općih akata, neposredno izvršava opće i pojedinačne akte koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, prati stanje u upravnim područjima za koje je osnovan, rješava u upravnim stvarima, nadzire provođenje općih akata Općinskog vijeća, poduzima mjere za koje je ovlašten općim aktima Općinskog vijeća.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka Upravni odjel dužan je raditi po smjernicama i preporukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

Članak 59.

Upravni odjel dužan je svojim radom omogućiti učinkovito ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 60.

Upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Općinski načelnik može razriješiti pročelnika iz stavka 1. ovoga članka u slučajevima određenim zakonom.

Članak 61.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela kojim upravlja, pročelnik Upravnog odjela odgovoran je Općinskom načelniku.

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka pročelnik Upravnog odjela dužan je u svom radu pridržavati se uputa Općinskog načelnika.

Članak 62.

Sredstva za rad Upravnog odjela Općine Omišalj osiguravaju se u Proračunu Općine Omišalj, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 63.

Općina Omišalj u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 64.

Općina Omišalj osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 63. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

Obavljanje određenih javnih djelatnosti Općina Omišalj može povjeriti drugim pravnim i fizičkim osobama na temelju pisanog ugovora ili odluke o koncesiji.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 65.

Na području Općine Omišalj osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Mjesni odbori osnivaju se za pojedina naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Članak 66.

Na području Općine Omišalj mjesni odbori su: Mjesni odbor naselja Omišalj i Mjesni odbor naselja Njivice.

Članak 67.

Tijela mjesnog odbora su: vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 68.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom, a na postupak izbora shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora broji pet članova.

Općina Omišalj dužna je provoditi izbore za članove vijeća mjesnih odbora. Izbore raspisuje Općinsko vijeće.

Provođenje izbora za članove vijeća mjesnog odbora, kao i druga pitanja u vezi s izborom članova vijeća mjesnog odbora uređuju se odlukom Općinskog vijeća.

Članak 69.

Vijeće mjesnog odbora većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća mjesnog odbora iz svog sastava na vrijeme od četiri godine.

Članak 70.

Vijeće mjesnog odbora:

- donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

- donosi financijski plan i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,

- donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji,

- donosi pravila mjesnog odbora,

- donosi poslovnik o svom radu,

- bira i razrješava predsjednika vijeća mjesnog odbora,

- saziva mjesni zbor građana,

- odlučuje o korištenju sredstava osiguranih u proračunu Općine Omišalj za pojedine namjene sukladno općim aktima vijeća,

- surađuje s drugim mjesnim odborima na području općine Omišalj,

- osniva radna tijela vijeća mjesnog odbora te bira i razrješava njihove članove,

- surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane s područja mjesnog odbora,

- obavlja i druge poslove utvrđene posebnim propisima, odlukama i drugim općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 71.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora osobito u odnosu na vođenje brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u području zdravstva, socijane skrbi, kulture, sporta i drugih lokalnih potreba na svom području.

Članak 72.

Pravilima mjesnog odbora uređuje se način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i dogovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značenja za rad mjesnog odbora.

Članak 73.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

- predstavlja mjesni odbor,

- saziva sjednice vijeća mjesnog odbora, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte koje donosi vijeće mjesnog odbora,

- provodi i osigurava provođenje odluka vijeća mjesnog odbora,

- vodi mjesne zborove građana,

- informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

- brine o javnosti rada mjesnog odbora,

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 74.

Član vijeća mjesnog odbora ima pravo i dužnost:

- prisustvovati sjednicama vijeća mjesnog odbora,

- predlagati razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga vijeća mjesnog odbora,

- raspravljati i izjašnjavati se o svim pitanjima koja su na dnevnom redu sjednica vijeća mjesnog odbora,

- obavljati poslove i zadaće koje mu u okviru svog djelokruga rada povjeri vijeće mjesnog odbora.

Član vijeća mjesnog odbora ima i druga prava i dužnosti određena pravilima mjesnog odbora.

Članak 75.

Prihode mjesnog odbora čine prihodi od pomoći i dotacija pravnih ili fizičkih osoba, te prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće.

Članak 76.

Stručne i administrativne poslove za potrebe rada mjesnih odbora obavlja Upravni odjel sukladno općem aktu Općinskog vijeća kojim se uređuje ustrojstvo i način rada Upravnog odjela.

Članak 77.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora obavlja Općinski načelnik.

Općinski načelnik može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut Općine Omišalj, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

Članak 78.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja, može sazivati zborove građana.

Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

XI. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Članak 79.

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Omišalj sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima.

XII. IMOVINA I FINANCIRANJE OPĆINE OMIŠALJ

Članak 80.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Omišalj, čine imovinu Općine Omišalj.

Članak 81.

Imovinom Općine Omišalj upravljaju Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu sa zakonom i ovim Statutom pažnjom dobrog domaćina.

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine Omišalj donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, u skladu sa zakonom i Statutom.

Članak 82.

Općina Omišalj ima prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine Omišalj su:

- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

- prihodi od stvari u vlasništvu Općine Omišalj i imovinskih prava,

- prihod od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine Omišalj odnosno u kojima Općina Omišalj ima udjele ili dionice,

- prihodi od koncesija,

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Omišalj u skladu sa zakonom,

- udio u zajedničkim porezima sa Primorsko-goranskom županijom i Republikom Hrvatskom, te dodatni udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu,

- sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

- drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 83.

Temeljni financijski akt Općine Omišalj je proračun.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi rashoda i izdataka i drugih plaćanja Općine Omišalj iskazuju se u proračunu Općine Omišalj.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Svi rashodi i izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 84.

Proračun Općine Omišalj i odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Članak 85.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 86.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju rashodi i izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

Članak 87.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine Omišalj nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine Omišalj nadzire Ministarstvo financija.

XIII. AKTI OPĆINE OMIŠALJ

Članak 88

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju proračuna, odluke i druge opće akte i zaključke.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Članak 89.

Općinski načelnik u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Članak 90.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke i preporuke.

Članak 91.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata iz članka 88. ovog Statuta, na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada Upravnog odjela Općine Omišalj.

Članak 92.

Upravni odjel Općine Omišalj u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko- goranske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 93.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i Općinski načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Članak 94.

Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavlja Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt predstojniku Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan Statutom i Poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Članak 95.

Detaljnije odredbe o aktima Općine Omišalj i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članak 96.

Opći akti Općinskog vijeća se prije nego što stupe na snagu objavljuju u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Opći akti stupaju na snagu najranije osmoga dana od dana njegove objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu dan nakon objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIV. JAVNOST RADA

Članak 97.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Upravnog odjela Općine Omišalj je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika o radu Općinskog vijeća.

Članak 98.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

- javnim održavanjem sjednica,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranicama Općine Omišalj.

Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se:

- održavanjem konferencija za medije,

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

- objavljivanjem općih akata i drugih akata na web stranicama Općine Omišalj.

Javnost rada Upravnog odjela Općine Omišalj osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 99.

Način djelovanja Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 100.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Odbor za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće, većinom glasova svih vijećnika, odlučuje o predloženoj promjeni Statuta.

Članak 101.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/09 i 14/13),

Svi opći i drugi akti donijeti na temelju dosadašnjeg Statuta Općine Omišalj ostaju na snazi ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta.

Članak 102.

Ovaj Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/9

Ur. broj: 2142-06-13-01-3

Omišalj, 14. kolovoza 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić, dipl. iur., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=850&mjesto=51513&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr