SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 20. Utorak, 30. travnja 2013.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

15.

Na temelju svoje nadležnosti iz članka 2. Odluke o petim Izmjenama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Delnice kao javne ustanove (»Službene novine Primorsko- goranske županije broj 11/13), Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Delnica, na sjednici održanoj 10. travnja 2013. godine, utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Delnice kao javne ustanove. Pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Delnice kao javne ustanove obuhvaća Odluku o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Delnice kao javne ustanove (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/99), Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju javne vatrogasne postrojbe Delnice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 05/00), Odluku o drugim izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Delnice kao javne ustanove (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 50/08), Odluku o četvrtim izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Delnice kao javne ustanove (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 47/ 12), Odluku o petim izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Delnice kao javne ustanove (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 11/13), u kojima je utvrđeno njihovo vrijeme stupanja na snagu.

KLASA: 214-01/99-01/02

UR. BROJ: 2112-01-30-40-1-13-32

Predsjednik

Mladen Mauhar

ODLUKA
o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Delnice
kao javne ustanove
(pročišćeni tekst)

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Utvrđuje se da se vatrogasna ispostava Delnice Ministarstva unutarnjih poslova - Policijske uprave Primorsko- goranske sa sjedištem u Rijeci, sukladno članku 56., Zakona o vatrogastvu, s danom 1.siječnja 2000. g. ustrojava kao javna vatrogasna postrojba Grada Delnica (u daljnjem tekstu:postrojba), za obavljanje vatrogasne djelatnosti na području Grada Delnica (u daljnjem tekstu: grad).

Članak 2.

Ovom se Odlukom uređuje status, naziv, sjedište i djelatnost, zastupanje i upravljanje, ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja, način osiguravanja sredstava za rad , raspolaganje s dobiti te druga pitanja od važnosti za djelatnost postrojbe.

II. TEMELJNE ODREDBE

Članak 3.

Osnivač postrojbe je Grad Delnice, Trg 138. brigade HV 4, Delnice.

Članak 4.

Naziv postrojbe je JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA DELNICA.

Sjedište postrojbe je u Delnicama, Supilova 78.

Članak 5.

Djelatnost postrojbe je isključivo vatrogasna djelatnost.

Članak 6.

Vatrogasna djelatnost postrojbe u smislu članka 5. ove Odluke obuhvaća:

- Sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija,

- Gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom,

- Pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama,

- Obavljanje drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

Postrojba vatrogasnu djelatnost obavlja kao javnu službu.

Članak 7.

Postrojba će obavljati djelatnost iz prethodnog članka na području osnivača, odnosno Grada Delnica.

Ukoliko će se područje djelovanja postrojbe proširivati na neku drugu jedinicu lokalne samouprave, tada će se to regulirati sporazumom o suosnivanju postrojbe, uz donošenje odgovarajuće procjene ugroženosti od požara i planom zaštite od požara za područje suosnivača postrojbe.

Tim posebnim ugovorom detaljnije će se urediti visina troškova te način sudjelovanja u participiranju troškova postrojbe od strane drugih jedinica lokalne samouprave.

III. ORGANI POSTROJBE, UPRAVLJANJE I VOĐENJE POSLOVA POSTROJBE

Članak 8.

Organi Postrojbe su: upravno vijeće, zapovjednik i zamjenik zapovjednika.

Članak 8a.

Upravno vijeće upravlja postrojbom.

Upravno vijeće ima tri člana od kojih su dva predstavnici Grada Delnica, a jedan je predstavnik DVD-a Delnice.

Članovi Upravnog vijeća, u pravilu na prvoj sjednici, između sebe biraju predsjednika.

Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine.

Upravno vijeće poslove iz svoje nadležnosti obavlja na sjednici.

Sjednice Upravnog vijeća saziva i vodi predsjednik.

Upravno vijeće donosi akte većinom glasova.

Odluke upravnog vijeća potpisuje predsjednik.

Članak 8b.

Upravno vijeće, uz prava i obveze utvrđene zakonom, isto tako obavlja sljedeće poslove:

- uz prethodnu suglasnost osnivača donosi Statut i ostale opće akte postrojbe,

- samostalno ili uz prethodnu suglasnost osnivača, a pod uvjetima propisanim ovom odlukom i Statutom postrojbe, odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina postrojbe,

- na prijedlog zapovjednika predlaže godišnji plan i program rada i razvoja Postrojbe, financijski plan i godišnji obračunu, akte postrojbe, promjenu njezina naziva i sl.,

- na prijedlog zapovjednika odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa unutar postrojbe,

- obavlja i druge poslove određene Zakonom, ovom Odlukom, Statutom te ostalim aktima Postrojbe.

Članak 8c.

Zapovjednik postrojbe je njezin poslovodni i stručni voditelj.

Zapovjednik kao poslovodni voditelj postrojbe, vodi poslovanje postrojbe i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun postrojbe u skladu sa zakonom i aktima postrojbe.

Zapovjednik kao poslovodni rukovoditelj:

- predstavlja i zastupa postrojbu,

- odgovara za zakonitost financijskog i materijalnog poslovanja postrojbe,

- predlaže donošenje Statuta i ostalih općih akata postrojbe,

- predlaže donošenje godišnjeg plana i programa rada i razvoja Postrojbe,

- predlaže donošenje godišnjeg financijskog plana i godišnjeg,

- provodi odluke osnivača i Upravnog vijeća,

- organizira rad postrojbe,

- poduzima sve pravne radnje u ime i za račun postrojbe,

- donosi akte u vezi s radnim odnosima u postrojbi, te

- obnavlja sve ostale poslove utvrđene zakonom, Statutom te drugim aktima postrojbe.

Zapovjednik kao stručni rukovoditelj postrojbe obavlja sljedeće poslove:

- organizira djelotvornu vatrogasnu službu na području djelovanja postrojbe,

- vodi stručni rad postrojbe,

- vodi djelovodnik i ostale propisane evidencije,

- skrbi o organizaciji i ispravnosti vatrogasne tehnike i sredstava,

- izrađuje plan i program stručnog rada postrojbe,

- predlaže ravnatelju plan nabavke opreme i sredstava,

- organizira raspored rada djelatnika postrojbe,

- organizira propisane vježbe te vodi brigu o redovitoj edukaciji djelatnika postrojbe,

- obavlja sve druge poslove propisane zakonom, Statutom te ostalim aktima postrojbe.

Članak 9.

Zapovjednika i zamjenika zapovjednika postrojbe, uz prethodnu suglasnost osnivača, u skladu sa zakonom, ovom odlukom i ostalim aktima postrojbe, na temelju javno provedenog natječaja, imenuje gradonačelnik.

Mandat zapovjednika i zamjenika zapovjednika postrojbe traje četiri godine s time da se iste osobe mogu ponovo imenovati.

Članak 10.

Natječaj za imenovanje osoba iz prethodnog stavka ovog članka, u skladu sa zakonom i aktima postrojbe, raspisuje i provodi Upravno vijeće.

Upravno vijeće raspisuje natječaj najkasnije dva mjeseca prije isteka mandata na koji je osoba iz stavka 1. ovog članka imenovana.

Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku.

U natječaju je potrebno navesti uvjete koje osoba za koju se natječaj raspisuje mora ispunjavati, vrijeme na koje se imenuje i rok za podnošenje prijave koji ne može biti manji od osam (8) dana niti veći od petnaest (15) dana od dana objave natječaja.

Osoba za koju se raspisuje natječaj mora ispunjavati uvjete propisane zakonom te aktima postrojbe.

Članak 11.

U odsutnosti zapovjednika, postrojbu predstavlja i zastupa zamjenik zapovjednika.

Članak 12.

Zapovjednik podnosi osnivaču obavezno pri kraju svake kalendarske godine odnosno najkasnije u roku 30 dana od dana kada to od njega zatraži osnivač, izvješće o svom radu i radu postrojbe te njezinom poslovanju.

Zapovjednik ima ovlasti u pravnom prometu Postrojbe koje su upisane u sklopu njezine djelatnosti u sudski registar, osim nastupati kao druga ugovorna strana te sa postrojbom zaključivati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime, a za račun druge osobe ili u ime i za račun drugih osoba.

IV. SREDSTVA I FINANCIRANJE POSTROJBE, IMOVINA POSTROJBE TE RASPOREĐIVANJE NJEZINE DOBITI

Članak 13.

U svezi sa člankom 1. ove Odluke, te člankom 56. Zakona o vatrogastvu, Grad Delnice, kao osnivač postrojbe ne mora pribaviti niti osigurati posebna financijska sredstva za početak njezina rada.

Članak 14.

Sredstva za financiranje redovne djelatnosti zaposlenika postrojbe osiguravaju se u državnom proračunu, sukladno odredbi članka 58. Zakona o vatrogastvu, na postojeći način.

Sredstva za financiranje djelatnosti postrojbe, prema članku 43., stavku 1. Zakona o vatrogastvu, osiguravaju se u proračunu Grada Delnica u skladu s rokovima predviđenim u članku 58. Zakona o vatrogastvu.

Članak 15.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti postrojba ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje, razvoj i unapređenje njezine djelatnosti (tehničko opremanje, obuka djelatnika i sl.).

Članak 16.

Postrojba odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

Osnivač odgovara za obveze postrojbe solidarno i neograničeno.

Članak 17.

Postrojba može stjecati, opterećivati i otuđivati nekretnine i drugu imovinu.

Zapovjednik može, bez suglasnosti Upravnog vijeća, sklapati poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina odnosno druge slične imovinsko pravne poslove do iznosa od 10.000,00 kuna.

Za iznose od 10.000,00 do 20.000,00 kuna, zapovjedniku je potrebna suglasnost Upravnog vijeća.

Za iznose veće od 20.000,00 kuna, zapovjedniku je potrebna suglasnost osnivača.

Članak 18.

Danom početka primjene ove Odluke, postrojba preuzima sredstva i opremu sukladno članku 57. Zakona o vatrogastvu.

V. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I POSTROJBE

Članak 19.

Osnivač daje prethodnu suglasnost na:

- Statut postrojbe kao i njegove izmjene i dopune,

- plan i program rada i razvoja, godišnji financijski plan postrojbe, te

- stjecanje, opterećivanje i otuđivanje nekretnina, a u skladu sa ovom Odlukom te Statutom postrojbe.

Postrojba je dužna uredno i neprekidno obavljati svoju djelatnost, racionalno poslovati te najmanje jednom tjedno, bez posebnog traženja Poglavarstva, podnijeti Poglavarstvu izvješće o svom radu.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Danom upisa postrojbe u sudski registar, postrojba stječe svojstvo pravne osobe.

Početkom primjene odredbi ove Odluke, a što je u skladu s člankom 56. stavkom 2. Zakona o vatrogastvu, postrojba preuzima dosadašnje zaposlenike Vatrogasne ispostave Delnice, za koje su osigurana sredstva za financiranje njihove redovne djelatnosti, sukladno članku 58. Zakona o vatrogastvu.

Članak 21.

Uz prethodnu suglasnost osnivača, Upravno vijeće donosi Statut postrojbe.

Drugi opći akti postrojbe donose se na način propisan Statutom postrojbe.

Članak 22.

DO imenovanja zapovjednika postrojbe, na temelju odredbi ove Odluke, Poglavarstvo Grada Delnica kao osnivač postrojbe imenuje privremenog zapovjednika postrojbe.

Za privremenog zapovjednika postrojbe imenuje se Goran Gašparac, JMBG 1809957361606 iz Delnica, Sajmišna 19, koji je do sada obavljao poslove zapovjednika Vatrogasne ispostave Delnice.

Sve što je ovom Odlukom određeno za zapovjednika postrojbe odgovarajuće se primjenjuje i na privremenog zapovjednika postrojbe do imenovanja njezina zapovjednika.

Privremeni zapovjednik ovlašten je i dužan pod nadzorom Poglavarstva obaviti sve pripreme za početak rada postrojbe odnosno za usklađivanje postrojbe s odredbama Zakona o vatrogastvu, a u skladu s odredbom članka 15. Stavka 1. Zakona o ustanovama.

Članak 23.

Ova se Odluka dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova radi ocjene njezine sukladnosti sa Zakonom.

Članak 24.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2000. godine.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Odredbe koje su preostale nakon izrade pročišćenog teksta:

1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Delnice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 05/00)

Članak 2.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke, dostavit će se Ministarstvu unutarnjih poslova radi dobivanja potrebne suglasnosti.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

2. Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Delnice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 50/08)

Članak 9.

Ova se Odluka dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske radi dobivanja njezine ocjene suglasnosti sa zakonom.

Članak 10.

Za privremenog ravnatelja postrojbe imenuje se Livio Andlar, JMBG: 0708965361629 iz Plešci 51303, Antuna Muhvića 54, koji je do sada obavljao poslove vršitelja dužnosti zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Delnica.

Sve što je ovom Odlukom određeno za ravnatelja postrojbe odgovarajuće se primjenjuje i na privremenog ravnatelja Postrojbe do imenovanja njezina ravnatelja.

Privremeni ravnatelj ovlašten je i dužan pod nadzorom osnivača obaviti sve potrebne radnje za njezino usklađivanje s odredbama ove Odluke, najkasnije u roku 60 dana od dana dobivanja njezine ocjene suglasnosti sa zakonom od strane nadležnog ministarstva.

Članak 11.

Zadužuje se JUO - Grada Delnica da najkasnije u roku 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke, Izradi pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Delnice.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

3. Na Odluku o trećim izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Delnice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 09/12) nije dobivena suglasnost nadležnog tijela te su prema uputama istog, donesene naredne četvrte izmjene i dopune.

4. Odluka o četvrtim izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Delnice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/12)

Članak 12.

Sadašnji zapovjednik postrojbe, koji je na dužnost imenovan na temelju javno provedenog natječaja, ostaje na dužnosti do isteka mandata.

Sadašnji zapovjednik postrojbe ovlašten je i dužan, obaviti sve potrebne radnje za njezino usklađivanje s odredbama zakona i ove Odluke, kao i upisa u nadležni sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci nakon dobivanja potrebne suglasnosti od nadležnog tijela.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

5. Odluka o petim izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Delnice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/12)

Članak 2.

Ovlašćuje se Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Delnica.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika i župana.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=841&mjesto=51300&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr