SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 18. Srijeda, 17. travnja 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

25.

Na temelju članka 35. točke 1. i članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07.,125/08., 36/ 09., 150/11 i 144/12.) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09., 31/09., 43/10. i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 10. travnja 2013. godine, donijelo je

STATUTARNU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vrbovskog

Članak 1.

Članak 21. briše se u cijelosti.

Članak 2.

U članku 31. stavak 1. Statuta točka 17. mijenja se i glasi:

»17. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom Grada Vrbovskog čija je vrijednost veća od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, gradsko vijeće odlučuje preko 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00, tada može odlučivati preko 70.000,00 kuna«.

Članak 3.

Članak 43. Statuta mijenja se i glasi:

Gradonačelnik ima dva zamjenika.

Sukladno odredbama Zakona o pravima nacionalnih manjina jedan zamjenik gradonačelnika bira se iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine na način određen zakonom kojim se uređuje izbor izvršnog tijela. Izabrani zamjenik predstavnik je nacionalne manjine u izvršnom tijelu.

Gradonačelnik može odlukom obavljanje pojedinih poslova iz svoga djelokruga povjeriti zamjenicima. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenici su dužni pridržavati se uputa Gradonačelnika.

Povjeravanjem poslova iz svoga djelokruga zamjenicima, ne prestaje odgovornost Gradonačelnika za njihovo obavljanje.

Članak 4.

U članku 44. riječ »zamjenik« zamjenjuje se riječju »zamjenici«.

Članak 5.

U članku 45. riječi »njegov zamjenik« zamjenjuju se riječima »njegovi zamjenici«.

Članak 6.

U članku 46. riječi »njegovom zamjeniku« zamjenjuju se riječima »njegovim zamjenicima«.

Članak 7.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Vrbovskog.

Članak 8.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-03/13-01-2

Ur. broj: 2193-01-01/13-01-1

Vrbovsko, 10. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=839&mjesto=51326&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr