SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 18. Srijeda, 17. travnja 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

21.

Na temelju članka 4. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09, 63/11 i 130/11), članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 27/09, 31/09, 43/10 i 8/13), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog je na 39. sjednici održanoj 10. travnja 2013. godine, donijelo sljedeću

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o vodoopskrbi

Članak 1.

Članak 24. Odluke o vodoopskrbi (»Službene novine«, broj 4/10) mijenja se i glasi:

»Društvo može samo iz opravdanih razloga, sukladno općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, ograničiti, odnosno obustaviti korisnicima isporuku vodnih usluga.

Troškove obustave isporuke vode i ponovno postavljanje vodomjera snosi potrošač ukoliko je do istog došlo njegovim postupanjem, odnosno propuštanjem.

Društvo mora brinuti o pravodobnoj naplati isporučenih vodnih usluga od strane potrošača i drugih korisnika, te pravovremeno podnositi prijedloge za ovrhu, odnosno prisilnu naplatu potraživanja za isporučene usluge.«

Članak 2.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Visinu cijene vodnih usluga odlukom određuje Uprava Društva uz suglasnost Nadzornog odbora Društva, a po prethodnoj suglasnost gradonačelnika Grada Vrbovskog sukladno odredbama važećeg Zakona o vodama.«

Članak 3.

Članak 26. se mijenja i glasi:

»Naknada za priključenje na komunalne vodne građevine se određuje Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine gradskog vijeća sukladno odredbama važećeg Zakona o vodama.«

Članak 4.

U članku 31. stavku 1. točka 6. se mijenja i glasi:

»6. neovlašteno trošenje i opskrbljivanje susjednih nekretnina (stambenih prostora, poslovnih prostora, poljoprivrednih površina i sl.) vodom iz javne vodovodne mreže.«

Članak 5.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Potrošač je dužan dopustiti pristup zaposlenicima Društva na nekretninu koja je u njegovom vlasništvu ili posjedu u slučaju potrebe:

-popravka ili prekida vodovodnih instalacija,

-izvođenja radova u svezi postavljanja ili ispitivanja vodovodnih instalacija, te

-očitanja stanja vodomjera potrošača.«

Članak 6.

Članak 33. se mijenja i glasi:

»Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši Odjek nadležan za komunalni sustav i komunalni redar Grada Vrbovskog, te djelatnici Društva u redovnom obavljanju svoje djelatnosti.«

Članak 7.

Članak 38. se mijenja i glasi:

»Na osnovi prijave Društva, policije, službene osobe inspekcijskog tijela, nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave ili komunalnog redara, utemeljene na neposrednom opažanju, u kojoj je dovoljno jasno utvrđeno da je okrivljenik učinio prekršaj propisan odredbama ove Odluke, komunalni redar će predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga, odnosno pokretanje prekršajnog postupka sukladno odredbama važećeg Prekršajnog zakona.«

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 325-08/13-01-2

Ur. broj:2193-01-02/13-01

Vrbovsko, 10. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=839&mjesto=51326&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr