SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 18. Srijeda, 17. travnja 2013.
OPĆINA SKRAD
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

4.

Temeljem odredbi članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 3/06, 16/06, 54/08 i 32/09) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 28. ožujka 2013. godine, donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN
PRORAČUNA OPĆINE SKRAD
ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Skrad za 2012. godinu sastoji se od:


A) RAČUN PRIHODA I RASHODA


Prihodi poslovanja 4.438.358,10

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.513,40

Rashodi poslovanja 4.230.510,75

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 698.326,05


RAZLIKA PRIHODA I RASHODA -479.965,30


B) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRET. GODINA


Višak prihoda iz prethodnih god. + 493.227,86


C) RAČUN FINANCIRANJA


Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 93.105,41


NETO FINANCIRANJE -93.105,41


RAZLIKA PRIHODA I RASHODA + MANJAK PRIHODA

IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE -79.842,85


Članak 2.

Manjak ostvarenih prihoda poslovanja za 2012. godinu u iznosu od 79.842,85 kuna Općina Skrad će pokriti sredstvima proračuna u 2013. godini.

Članak 3.

Pregled izvršenja bilančnog dijela prihoda i troškova Proračuna Općine Skrad za 2012. godinu sastavni je dio ovog Godišnjeg obračuna.

Članak 4.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-05/13-01/1
Ur. broj: 2112/04-13-01-01
Skrad, 29. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Ivan Crnković, bacc. ing. sec., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=839&mjesto=51311&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr