SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 18. Srijeda, 17. travnja 2013.
GRAD KASTAV
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

22.

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 33. Statuta Grada Kastva (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09 i 13/13), Gradsko vijeće Grada Kastva, na 46. sjednici održanoj 16. travnja 2013. godine, donijelo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA KASTVA ZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvršenje Proračuna Grada Kastva za 2012. godinu, prihodi i rashodi iznose

Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci utvrđuju se u Izvještaju o izvršenju općeg dijela proračuna i Računu financiranja, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA
I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

PRIHODI I PRIMICI

U 2012. godini ostvareni prihodi poslovanja i prihodi od nefinancijske imovine iznosili su 35.804.860 kuna, odnosno 94,36% planiranih prihoda za 2012. godinu.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 29.446.300 kn, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 6.358.560 kn.

Prihodi poslovanja uključuju prihode od poreza, pomoći iz inozemstva (darov.) i od subjekata unutar općeg proračuna, prihode od imovine, prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada.

Prihodi od poreza, koji uključuju prihode od poreza na dohodak, poreza na imovinu i poreza na robu i usluge, ostvareni su u iznosu od 21.209.857 kuna. U okviru prihoda od poreza najznačajniji udio imaju prihodi od poreza na dohodak koji su ostvareni u iznosu od 103,6% planiranih prihoda za 2012. godinu.

Prihodi od poreza na imovinu ostvareni su u iznosu od 66,96% planiranih prihoda u 2012. godini.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 844.574 kunu, a realizirane su u iznosu od 62,75% planiranih pomoći u 2012. godini.

Prihodi od imovine, koji uključuju prihode od kamata za dane zajmove, zateznih kamata, naknade za koncesije, prihode od zakupa poslovnih objekata i iznajmljivanja stambenih objekata, ostale prihode od iznajmljivanja i zakupa imovine, prihode od spomeničke rente i prihode od naknada za korištenje grobnih objekata, ostvareni su u iznosu od 2.120.174 kune, odnosno u iznosu od 104,28% planiranih prihoda u 2012. godini.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada uključuju upravne i administrativne pristojbe, naknade za grobna mjesta, vodni doprinos, komunalne doprinose i komunalne naknade, ostale nespomenute prihode, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata i naknade za pravo građenja, te su ostvareni u iznosu od 5.167.695 kuna, odnosno u iznosu od 80,64% planiranog iznosa u 2012. godini.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine uključuju prihode od prodaje zemljišta i prihode od prodaje društvenih stanova. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su realizirani u iznosu od 6.358.560 kuna, odnosno u iznosu od 90,45% planiranih prihoda.

U Računu financiranja prikazani su primici od financijske imovine i zaduživanja koji uključuju povrate zajmova danih građanima za uređenje fasada, povrate zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru, a realizirani su u iznosu od 1.491.711 kuna.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 32.562.068 kuna, odnosno u iznosu od 90,73% planiranih rashoda u 2012. godini.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu 2.824.226 kuna, a uključuju izdatke za otplatu glavnice primljenog zajma od Zagrebačke banke d.d. za izgradnju ceste i Hypo-Bank d.d. za izgradnju sportske dvorane.

Članak 3.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Kastva za 2012. godinu će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 021-05/13-01/04

Ur. broj: 2170-05-01-1-13- 3

Kastav, 16. 4. 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

 

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ka  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=839&mjesto=51215&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr