SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 18. Srijeda, 17. travnja 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

39.

Na temelju članka 26. i 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj: 76/07; 38/09; 55/11; 90/11; 50/12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, broj 26/09, 32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 9. travnja 2013. godine, donosi:

Odluku o izradi ciljane izmjene i dopune
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
MALI LOŠINJ (UPU 9)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj / UPU 9/ (u daljnjem tekstu: Odluka).

Članak 2.

Odlukom se utvrđuje pravna osnova za ciljanu izmjenu i dopunu Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj /UPU 27/ (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju uvjete za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rokovi za izradu plana te izvori financiranja Plana.

PRAVNA OSNOVA

Članak 3.

Ciljane Izmjene i dopune Plana izrađuju se u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine«, broj: 76/07; 38/09; 55/11; 90/11; 50/12) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova («Narodne novine«, broj: 106/98, 39/04/, 45/04 - ispravak i 163/04; 9/11).

Nositelj izrade Plana i odgovorna osoba je Gradonačelnik.

RAZLOG ZA CILJANE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 4

Razlog ciljanih izmjena i dopuna

-revidirati namjenu luke otvorenu za javni promet županijskog značaja Mali Lošinj

-revidirati najveći mogući kapacitet u predjelu zone Runjica

-revidirati građevinsko područje javne zelene površine iznad predjela Kadin

OBUHVAT PLANA

Članak 5.

Obuhvat Plana ostaje u okvirima granica postojećeg Urbanističkog plana uređenja Mali Lošinj /UPU 9/ (u daljnjem tekstu: postojeći Plan).

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 6.

Planom je potrebno izvršiti usklađenje sa V. ciljanim izmjenama i dopunama PPUG-a Mali Lošinj.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 7.

Planom je potrebno utvrditi uvjete definirane u članku 4. Ove Odluke, tj. utvrditi smjernice za ciljane izmjene i dopune UPU-a Mali Lošinj.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Podatke, planske smjernice i propisane dokumente dostavit će nadležna tijela i osobe.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 9.

Stručna rješenja izrađuje stručni izrađivač Plana.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA

Članak 10.

Plan je sukladno Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (N.N. 106/98) potrebno izraditi na topografsko - katastarskom planu. Plan će se izraditi u mjerilu 1:2000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Temeljem članka 83.stavak 6. ne provodi se prethodna rasprava u postupku ciljanih izmjena i dopuna Plana.

U postupku objave javne rasprave posebno će se obavijestiti:

.Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Primorsko- goranska, Inspekcija zaštite od požara, Rijeka;

.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Rijeka;

.Županijska uprava za ceste, Rijeka;

.Hrvatska elektroprivreda, ODS, Elektroprimorje, Mali Lošinj;

.Hrvatske vode, VGO Rijeka, Rijeka;

.Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija, Ispostava Mali;

.Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb;

.HT Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb;

.Vodovod i čistoća Cres-Lošinj d.o.o., Mali Lošinj;

.Lošinj usluge d.o.o, Mali Lošinj,

.Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Rijeka;

.Primorsko-goranska županija, Ispostava u Malom Lošinju, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Mali Lošinj;

.Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Ispostava u Malom Lošinju, Odjeljak za gospodarstvo, Rijeka;

.Hrvatska gospodarska komora; Županijska komora Rijeka;

.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine, Odjel za očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, Zagreb;

.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci;

.Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka;

.Upravni odjeli Grada Malog Lošinja;

ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA

Članak 12.

Rok za izradu Plana po fazama:

.Objava javne rasprave: 8 dana prije početka javne rasprave

.Javna rasprava: 15 dana,

.Izvješće o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga: 15 dana od okončanja javne rasprave,

.Utvrđivanje Nacrta konačnog prijedloga Plana - Gradonačelnik: 15 dana od izrade izvješća o javnoj raspravi,

.Pribavljanje suglasnosti župana Primorsko-goranske županije i mišljenja Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje, PGŽ-a: 30 dana,

.Donošenje Plana - Gradsko vijeće: 15 dana od zaprimanja Zakonom propisanih suglasnosti ili nakon isteka Zakonom propisanih rokova.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do pomaka u rokovima, rokovi se pomiču, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze što će se smatrati sukladno ovom članku Odluke uz posebno obrazloženje. Navedenim pomacima se ne mogu mijenjati rokovi određeni odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI

Članak 13.

Ovom se Odlukom ne određuje zabrana izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 14.

Izradu Plana financira investitor Jadranka hoteli d.o.o., Mali Lošinj.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Odluka će se dostaviti urbanističkoj inspekciji, tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/13-01/29

Ur. broj: 2213/01-01-13-3

Mali Lošinj, 9. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=839&mjesto=10005&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr