SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 18. Srijeda, 17. travnja 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

36.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/ 13-pročišćeni tekst), članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10 i 74/11) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj dana 9. travnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKA
o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji prometa
na području Grada Mali Lošinj

Članak 1.

U Odluci o organizaciji prometa na području Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 38/10, 10/11 i 8/13, u daljem tekstu: Odluka) u članku 5. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»U slučajevima kada fizičke i pravne osobe zauzimaju javna parkirališta potrebno je pribaviti pisanu suglasnost od trgovačkog društva LOŠINJ USLUGA d.o.o. Mali Lošinj, uz obvezno plaćanje naknade za izgubljenu dobit sukladno Odluci o općim uvjetima o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje.

Naknada iz prethodnog stavka prihod je trgovačkog društva i koristi se za pokriće troškova poslovanja društva.«

Članak 2.

U Odluci članak 22. mijenja se i sada glasi:

»Javno parkiralište može biti s naplatom ili bez naplate.

Javna parkirališta na kojima se obavlja naplata tijekom cijele godine su ul. I. i S. Vidulića zajedno s ul. Priko, parkiralište Škverić i garaža Bočac, dok su ostala parkirališta sezonskog karaktera.

Visina naknade za parkiranje utvrđuje se Odlukom o općim uvjetima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje, a koju donosi Gradonačelnik.«

Članak 3.

U članku 25. Odluke iza stavka 6. dodaju se stavci 7, 8 i 9 koji glase:

»Javna parkirališna mjesta mogu biti uređena i neuređena.

Pod uređenim parkirališnim mjestom smatra se asfaltirano mjesto standardnih dimenzija.

Pod neuređenim parkirališnim mjestom smatra se neasfaltirano ili djelomično asfaltirano parkirališno mjesto na kojem se može vršiti naplata parkiranja.«

Članak 4.

U članku 31. Odluke brišu se riječi »...o općim uvjetima parkiranja i zonama s posebnom regulacijom prometa...«

Članak 5.

Članak 53. Odluke mijenja se i sada glasi:

»Zone u kojima će se uvesti posebna regulacija prometa , vrste dozvola i cijene dozvola za zone s posebnom regulacijom prometa regulirati će se Odlukom o općim uvjetima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje.«

Članak 6.

U članku 54. Odluke stavak 2. briše se.

Članak 7.

U članku 56.Odluke riječi: »Za zonu III - Veli Lošinj...« zamijenjuju se riječima »U Velom Lošinju...«

Članak 8.

U članku 67. stavku 2. riječi: »... parkiralište Rukavić ...« brišu se.

Članak 9.

Članak 70. Odluke briše se, a dosadašnji članci 71, 72, 73 i 74 postaju članci 70, 71, 72 i 73.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/13-01/06

Ur. broj: 2213/01-01-13-8

Mali Lošinj, 9. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=839&mjesto=10005&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr