SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

20.

Na temelju čanka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst), članka 24. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 23/12) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županje« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 25. sjednici održanoj dana 4. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o kupnji nekretnina za korist Općine Dobrinj

1. Općina Dobrinj kupit će nekretnine - u naravi zemljišta izuzeta za trase cesta na području općine Dobrinj, i to: k.č. 203/3, k.o. Soline, površine 146 m2, od Marije Sučić iz Šila, Jesenovica 6, za kupoprodajnu cijenu od 56,45 EUR/ m2, što za 146 m2 iznosi ukupno 8.241,60 EUR, dio k.č. 3785, k.o. Soline, površine 92 m2 od Ljube Leko iz Županja, Županje 13b, i dio k.č. 3609, k.o. Soline, površine 16 m2, od Ivana Leko iz Zagreba, II Laz 17, za kupoprodajnu cijenu od 20,77 EUR/m2, što za 108 m2 iznosi ukupno 2.154,40 EUR, sve radi formiranja javnoprometnih površina.

2. Iznos kupoprodajne cijene, utvrđen sukladno nalazu sudskog vještaka građevinske struke broj:10a/2013 od 05. veljače 2013. i nalazu broj 10/2013 od 29. siječnja 2013. godine, prodavateljima će biti isplaćen u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora u kunskom iznosu prema srednjem tečaju Hrvatske Narodne Banke za EUR važećem na dan isplate.

3. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će, u ime Općine Dobrinj, ugovore o kupoprodaji nekretnina iz točke 1. ove Odluke.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-29/25
Ur. broj: 2142-04-01-13-10
Dobrinj, 4. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Alen Šamanić v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=51514&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr