SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

44.

Na temelju točke II. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini (»Narodne novine« broj 29/13) točke XVII. Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Crikvenice u 2013. godini i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 34/09-ispr. i 7/13.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 3. travnja 2013. godine, donijelo je

PLAN RASHODA
za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnog školstva Grada Crikvenice
za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim Planom specificiraju se namjene i iznosi sredstava za rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola na području Grada Crikvenice u 2013. godini za: Osnovnu školu Vladimira Nazora (u daljnjem tekstu: OŠ V.Nazora) sa područnim školama u Dramlju i Jadranovu i Osnovnu školu Zvonka Cara (u daljnjem tekstu: OŠ Z.Cara) sa područnom školom u Selcu.

Članak 2.

Pod tekućim i investicijskim održavanjem osnovnih škola podrazumijeva se tekuće i investicijsko održavanje građevina i opreme, te zamjena postojeće opreme novom, koja će se vršiti u 2013. godini.

Ovi rashodi, sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo, odnose se na odjeljak 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i odjeljak 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Ukupno bilancirana sredstva za ove rashode osnovnih škola Grada Crikvenice za 2013. godinu, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini, iznose 130.294 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz prethodnog članka planiraju se i troše po školama, namjenama i iznosima u 2013. godini kako slijedi:

Naziv škole

Namjena

Iznos

OŠ V. Nazora

1.1.

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih
objekata

6.000

1.2.

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja
i opreme

3.800

1.

Materijal i dijelovi ukupno

9.800

2.1.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata

37.168

2.2.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme

27.000

2.

Usluge ukupno

64.168

UKUPNO

73.968

OŠ Z. Cara

1.1.

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih
objekata

1.2.

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja
i opreme

16.326

1.

Materijal i dijelovi ukupno

16.326

2.1.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanje građevinskih objekata

20.000

2.2.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme

20.000

2.

Usluge ukupno

40.000

UKUPNO

56.326

SVEUKUPNO

130.294

Članak 4.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 600-01/13-01/13
Ur. broj: 2107/01-08/01-13-9
Crikvenica, 3. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10003&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr