SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

40.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske Županije« broj 26/09, 34/09 - ispravak i 7/13.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 3. travnja 2013. donijelo je

I. IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi Grada Crikvenice za 2013.g. (SN PGŽ 53/12) mijenja se članak 3. stavak 3. i sada glasi:

»PLAN RASPODJELE SREDSTAVA ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2013. GODINU

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ove I. Izmjene programa objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 612-01/12-01/28

Ur. broj: 2107/01-08/01-13-5

Crikvenica, 3. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

 

I. izmjene Programa javnih potreba u kul  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10003&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr