SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

20.

Na temelju čl. 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/ 09, 34/09 - ispravak i 7/13.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 43. sjednici održanoj dana 3. travnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Dramalj centar

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Dramalj centar (u nastavku: ciljane Izmjene i dopune UPU Dramalj centar).

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU DRAMALJ CENTAR

Članak 2.

Za područje dijela naselja Dramalj na snazi je Urbanistički plan uređenja Dramalj centar (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 18/08).

Ciljane Izmjene i dopune UPU Dramalj centar izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine 76/07, 38/09,55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova («Narodne novine« br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

II. RAZLOZI ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU DRAMALJ CENTAR

Članak 3.

Izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU Dramalj centar pristupiti će se uslijed slijedećih potreba:

-redefiniranje mogućnosti rekonstrukcije objekata u zonama Planom označenih kao T17B-zgrade za koje se planira promjena načina korištenja i T17A-zgrade (vile) ambijentalne vrijednosti;

-izmjena pojedinih koridora planiranih prometnica (cesta ispod groblja, »Osipov put«, »nova cesta«, spoj ulice Dramaljsko selce i Vukovarske), te izmjena granice groblja sukladno situaciji na terenu;

-promjena namjene dijela zone Rp na jugoistočnom dijelu plana u namjenu L, a kao dio luke Omorika, izmjena granice Komunalne luke Pazdehova;

-ukidanje obveze izrade DPU novi centar Dramlja i povećanje površine društvene namjene (D5-školska, D6-kulturna).

Ostali dijelovi UPU Dramalj centar (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 18/08) se ne mijenjaju.

III. OBUHVAT CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU DRAMALJ CENTAR

Članak 4.

Ciljane Izmjene i dopune UPU Dramalj centar odnose se isključivo na izmještanje i korekciju određenih prometnica u naselju Dramalj (oznaka GMU6, GMU7, te koridora dvije kolno-pješačke površine i njihovih koridora), a uslijed toga i korekciju granice groblja prema stvarnom stanju na terenu, korekciju granica luke Pazdehova i formiranje novih granica luke kod Omorike, te redefiniranje i omogućavanje rekonstrukcije građevina u zonama T17B i T17A. Uslijed ukidanja obveze izrade DPU-a novog centra Dramlja, potrebno je povećati zonu društvene namjene, D5-školske i D6-kulturne, za potrebe eventualnog proširenja škole i vrtića u Dramlju.

Obuhvat ciljanih Izmjena i dopuna UPU Dramalj centar istovjetna je obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Dramalj Centar (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 18/08).

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU DRAMALJ CENTAR

Članak 5.

Plansko područje na koje se odnosi ciljana Izmjena i dopuna UPU Dramalj centar nalazi se unutar građevinskog područja naselja Dramalj, a prema već navedenim zahvatima nalazi se na više definiranih lokacija iz Plana, a promjene se odnose na dio morske obale (granice luka), prometnice koje se korigiraju prema stvarnom stanju na terenu sa korekcijom granice groblja, mogućnost rekonstrukcije postojećih građevina na Gajevom šetalištu koje su označene kao T17b- zgrade za koje se planira promjena načina korištenja i T17A- zgrade (vile) ambijentalne vrijednosti, kroz redefiniranje odredbi za provođenje. Izmjena markice zone D5-školska i D6-kulturna namjena, odnosno njezino povećanje na površinu sporta i rekreacije je uslijed ukidanja obveze izrade DPU-a novog centra Dramlja u kojem je bilo definirano da se rezervira prostor za društvene sadržaje, a pokazalo se kao neprovedivo zbog rješavanja imovinsko-pravnih poslova.

Ciljane Izmjene i dopune UPU Dramalj centar provode se i radi toga što su nova planska rješenja, navedena u prethodnom članku bolje provediva, što se je utvrdilo kroz primjenu ovog Plana.

Plansko područje se u cijelosti nalazi unutar zaštićenog obalnog pojasa (ZOP).

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU DRAMALJ CENTAR

Članak 6.

Ciljane Izmjene i dopune UPU Dramalj centar odnose se isključivo na dio morske obale (granice luka) koje se usklađuju sa definiranim lučkim područjem, prometnice koje se korigiraju prema stvarnom stanju na terenu i granica groblja prema stavrnom stanju, mogućnost rekonstrukcije postojećih građevina na Gajevom šetalištu koje su označene kao T17b- zgrade za koje se planira promjena načina korištenja i T17A- zgrade (vile) ambijentalne vrijednosti, kroz redefiniranje odredbi za provođenje, te izmjena markice zone D5-školska i D6-kulturna namjena uz ukidanje obaveze izrade DPU-a novog centra Dramlja.

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za potrebe izrade ciljanih Izmjena i dopuna UPU Dramalj centar koristiti će se postojeći dokument prostornog uređenja - Urbanistički plan uređenja Dramalj centar (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 18/ 08).

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručno rješenje ciljanih izmjena i dopuna UPU Dramalj centar izradit će stručni izrađivač ovlašten u postupku prema Pravilniku o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine« br. 24/08, 21/06 i 53/06), u suradnji s nositeljem izrade Plana - Gradom Crikvenicom.

U izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU Dramalj centar koristit će se i postojeća prostorno - planska i projektna dokumentacija te raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Za potrebe izrade ciljanih Izmjena i dopuna UPU Dramalj centar koristit će se postojeći dokument prostornog uređenja - Urbanistički plan uređenja Dramalj centar (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 18/ 08).

U skladu s odredbama članka 17. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) novi kartografski prikazi ciljanih Izmjena i dopuna UPU Dramalj centar će se izrađivati na digitalnom topografsko- katastarskom planu u mjerilu 1:2000.

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU DRAMALJ CENTAR IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI

Članak 10.

Ova se Odluka dostavlja:

-JAVNA USTANOVA, ŽUPANIJSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PGŽ, Splitska 2/II, 51000 RIJEKA;

-MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA, URBANISTIČKA INSPEKCIJA, Vinogradska 25 , 10000 ZAGREB;

-URED DRŽAVNE UPRAVE U PRIMORSKO- GORANSKOJ ŽUPANIJI, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša - ISPOSTAVA CRIKVENICA, Kralja Tomislava 85;

-MINISTARSTVO KULTURE, KONZERVATORSKI ODJEL U RIJECI, 51000 RIJEKA, Užarska 26;

-GKTD »Murvica«, Trg S.Radića 2/II, 51260 CRIKVENICA;

-KTD »VODOVOD ŽRNOVNICA«, A.Mataije bb, 51250 NOVI VINODOLSKI;

-LUČKA UPRAVA CRIKVENICA, Trg Stjepana Radića, 51260 CRIKVENICA;

Tijela i osobe iz stavka 1. ovog članka dužna su u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke dostaviti Gradu Crikvenici svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu plana, a ako ih ta tijela i osobe ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju.

X. ROK ZA IZRADU CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU DRAMALJ CENTAR

Članak 11.

Za izradu ciljanih Izmjena i dopuna UPU Dramalj centar utvrđuju se slijedeći rokovi:

- dostava zahtjeva za izradu od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima u roku od 15 dana od zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

- izrada Nacrta prijedloga Ciljanih izmjena i dopuna UPU Dramalj centar u roku od 15 dana od potpisa ugovora i dostave potrebne dokumentacije,

- izrada Prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna UPU Dramalj centar za potrebe javne rasprave - u roku od najviše 5 dana od utvrđivanja istog,

- javni uvid u Prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna UPU Dramalj centar - u trajanju od 8 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta konačnog prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna UPU Dramalj centar - u roku od najviše 5 dana od završetka javne rasprave,

- izrada Konačnog prijedloga ciljanih Izmjena i dopuna UPU Dramalj centar - u roku od najviše 5 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- dostavljanje završnog elaborata Plana - u roku od 5 dana, računajući od donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Crikvenice.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU DRAMALJ CENTAR

Članak 12.

Tijekom izrade i donošenja ciljanih izmjena i dopuna UPU-a Dramalj centar nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja Dramalj centar (»Službene novine Primorsko - goranske županije« br. 18/08).

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE CILJANIH IZMJENA I DOPUNA UPU DRAMALJ CENTAR

Članak 13.

Sredstva za izradu ciljanih Izmjena i dopuna UPU Dramalj centar osigurat će se Proračunom Grada Crikvenice.

XIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/13-01/03
Ur. broj: 2107/01-07/3-13-5
Crikvenica, 3. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10003&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr