SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 9. Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

3.

Na temelju članka 3., stavak 13., članka 11. stavak 2. i članka 15. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj 19. veljače 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnim djelatnostima u Općini
Malinska-Dubašnica

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Odlukom o komunalnim djelatnostima u Općini Malinska-Dubašnica (u daljem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Malinska-Dubašnica, način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Malinska-Dubašnica.

II. KOMUNALNE DJELATNOSTI OD INTERESA ZA OPĆINU MALINSKA - DUBAŠNICA

Članak 2.

(1) Komunalne djelatnosti na području Općine Malinska-Dubašnica u smislu članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu jesu:

1. prijevoz putnika u javnom prometu,

2. sakupljanje i odvoz komunalnog otpada,

3. poslovi gospodarenja građevinskim otpadom,

4. održavanje zgrada i objekata u javnoj funkciji,

5. održavanje parkova,

6. održavanje javnih površina i groblja,

7. održavanje čistoće,

8. prijevoz pokojnika i pogrebni poslovi,

9.poslovi naplate parkiranja i poslovi premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih vozila,

10. obavljanje dimnjačarskih poslova,

11. održavanje nerazvrstanih cesta i

12. javna rasvjeta.

(2) Određenje pojmova pod točkom 1., 2., 10., 11. i 12. definirano je člankom 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

(3) Pod poslovima gospodarenja građevinskim otpadom podrazumijevaju se poslovi upravljanja reciklažnim dvorištem za građevinski otpad u skladu sa Zakonom o otpadu.

(4) Pod održavanjem zgrada i objekata u javnoj funkciji podrazumijevaju se poslovi čišćenja i tekućeg održavanja zgrada u javnoj društvenoj, kulturnoj, sportskoj i drugoj funkciji, kao i zgrada i objekata od komunalnog značaja.

(5) Pod poslovima održavanja parkova podrazumijevaju se poslovi tekućeg i investicijskog održavanja uređenih parkovnih površina.

(6) Pod održavanjem javnih površina i groblja podrazumijeva se održavanje javnih zelenih površina osim parkova, čišćenje divljih deponija, pješačkih staza, pješačkih zona, plaža, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta, groblja i komunalne opreme.

(7) Pod održavanjem čistoće podrazumijeva se čišćenje javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu.

(8) Pod prijevozom pokojnika podrazumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju ili krematoriju, a pod pogrebnim poslovima podrazumijevaju se poslovi organizacije ukopa i poslovi samog ukopa pokojnika na grobljima sukladno posebnim propisima.

(9) Pod poslovima naplate parkiranja i poslovi premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih vozila podrazumijeva se organizacija poslova naplate parkiranja i poslovi premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih vozila sukladno posebnim propisima.

III. NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

a) Komunalno poduzeće

Članak 3.

Komunalna djelatnost sakupljanja i odvoza komunalnog otpada povjerena je na obavljanje trgovačkom društvu Ponikve d.o.o. iz Krka.

Članak 4.

Komunalne djelatnosti održavanja zgrada i objekata u javnoj funkciji te održavanja javnih površina i groblja povjeravaju se na obavljanje trgovačkom društvu Dubašnica d.o.o. iz Malinske.

b) Koncesija

Članak 5.

Komunalna djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu, djelatnost gospodarenja građevinskim otpadom, poslovi naplate parkirališta i poslovi premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih vozila, obavljanje djelatnosti prijevoza pokojnika i pogrebnih poslova, te obavljanje dimnjačarskih poslova u Općini Malinska-Dubašnica, obavlja se temeljem ugovora o koncesiji.

Članak 6.

(1) Postupak dodjele koncesije provodi se javnim natječajem, u skladu sa posebnim propisima koji reguliraju pitanje dodjele koncesija.

(2) Odluku o prikupljanju ponuda, uvjete i mjerila za dodjelu koncesije donosi Općinski načelnik do najduže 4 godine, a odluku o dodjeli koncesije donosi Općinsko vijeće.

c) Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova

Članak 7.

Komunalne djelatnosti održavanja parkova, održavanja čistoće, održavanja nerazvrstanih cesta i javne rasvjete u Općini Malinska-Dubašnica obavljaju se na temelju Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

Članak 8.

Odluku o prikupljanju ponuda, uvjete i mjerila za povjeravanje komunalnih poslova donosi Općinski načelnik do najduže 4 godine, a odluku o odabiru ponuđača donosi Općinsko vijeće.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti sklopljeni do stupanja na snagu ove Odluke ostaju na snazi do isteka roka na koji su zaključeni ili do raskida istih.

 (2) Obavljanje komunalnih djelatnosti koje nisu ugovorene do ugovaranja prema odredbama ove Odluke, vrši se prema odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Članak 10.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

(2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 51/11, 23/12 i 50/12).

Klasa: 021-05/13-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-13-1

Malinska, 19. veljače 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=830&mjesto=51511&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr