SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 9. Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

16.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01. 60/01. i 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11 i 144/12) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 27/09., 31/09. i 43/10.) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 14. ožujka 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba Grada Vrbovskog u kulturi
za 2013. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi Grada Vrbovskog za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti, djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Vrbovsko kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim kulturnim djelatnostima:

-amatersko stvaralaštvo u glazbi, likovnoj umjetnosti i literarnom stvaralaštvu,

-bibliotečna djelatnost,

-likovne radionice,

-literarna manifestacija »Goranovo proljeće«,

-kulturno stvaralaštvo mladih,

-investicijsko i tekuće održavanje objekata kulture na području Grada Vrbovskog.

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici promicanja kulture i kulturnih djelatnosti koje doprinose razvitku i unapređenju svekolikog kulturnog života u Gradu Vrbovskom.

Članak 2.

U 2013. godini Grad Vrbovsko sufinancirat će javne potrebe u kulturi kako slijedi:

-program knjižnične djelatnosti Gradske knjižnice Ivana Gorana Kovačića Vrbovsko,

-program manifestacije »Goranovo proljeće,

-programi kulturno-umjetničkih društava,

-programe kulturnih ustanova i pojedinaca,

-te održavanje domova kulture i objekata kulturne baštine.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Vrbovskog za 2013. godinu.

Članak 4.

Za realizaciju ovog Programa planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 545.647,26 kuna, a raspoređuju se:


I.Gradska knjižnica Ivana Gorana Kovačića
Vrbovsko 295.147,26

- Plaće za redovan rad 200.801,92

- Ostali rashodi za zaposlene 15.200,00

- Doprinosi za zdravstveno osiguranje 27.040.27

- Doprinosi za zapošljavanje 3.405,07

- Službena putovanja 3.000,00

- Uredski materijal 4.000,00

- Usluge telefona, pošte 3.000,00

- Komunalne usluge 3.500,00

- Reprezentacija 2.000,00

- Bankarske usluge i platni promet 2.400,00

- Najamnina za prostor 4.200,00

- Programsko održavanje 3.600,00

- Knjižna građa 20.000,00

- Književne večeri 3.000,00

II.DONACIJE UDRUGAMA 140.500,00

1.»Goranovom proljeću« Lukovdol 8.000,00

2.DVD-u Vrbovsko za puhački orkestar 16.000,00

3.Udruženju mažoretkinja »Korak po
korak« Vrbovsko 10.000,00

4.KUD-u »Ivan Goran Kovačić« Vrbovsko 10.000,00

5.KUD-u »Željezničar« Moravice 7.000,00

6.KUD-u »Gomirje« Gomirje 8.000,00

7.KUD-u »Frankopan« Severin na Kupi 10.000,00

8.Crkvena opština Moravice 4.000,00

9.Oblikovna likovna radionica »Plemenitaš«
(20. raku saziv) 1.500,00

10.Dječja udruga »Krijesnica« 5.000,00

(5.smotra dječjeg folklora: 3.000,00 kn
redovan rad udruge: 2.000,00 kn)

11.SKD Prosvjeta Zagreb Pododbor Moravice 3.500,00

12.SKD Prosvjeta Gomirje 7.000,00

13.Mesopusnoj udruzi Jablan 3.500,00

14.Udruga žena »Moravice« 4.000,00

15.Udruga žena »Senjsko« 4.000,00

16.Udruga žena »Gomirje« 4.000,00

17.Udruga žena »Pri Kupe« 4.000,00

18.Županijski bibliobus 18.000,00

19.Župa Sv. Ivana Nepomuka - za ogradu
na ulazu u crkvu 8.000,00

20.Župni ured Lukovdol - obnova krovišta
crkve Svih svetih 4.000,00

21.Hrv.tamb.zbor Vila Kamačnika 1.000,00

III. ODRŽAVANJE OBJEKATA 110.000,00

1.Tekuće i investicijsko održavanje domova 40.000,00

2.Ostali troškovi (energija, komunalne usluge) 70.000,00


Članak 5.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 4. ovog Programa obavlja Jedinstveni upravni odjel sukladno planu raspodjele.

Članak 6.

Korisnici sredstava za kulturu dužni su do 28. veljače tekuće godine Jedinstvenom upravnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 610-01/13-01-1

Ur.broj: 2193-01-01/13-01

Vrbovsko, 14. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Dražen Mufić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=830&mjesto=51326&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr