SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 9. Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

10.

Na temelju odredbe članka 4. i članka 39. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12) i članka 17. i 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 31/09 i 43/10 ) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine donijelo je

PRORAČUN GRADA VRBOVSKOG ZA
2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA
2014. I 2015. GODINU

I.OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Vrbovskog za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2014. i 2015. godinu obuhvaćaju:

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRORAČUN ZA
2013.

PROJEKCIJA
PRORAČUNA ZA
2014.

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2015.

PRIHODI POSLOVANJA

15.575.418,26

23.651.455,00

23.992.539,00

PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE

382.460,00

1.012.460,00

1.012.460,00

RASHODI POSLOVANJA

16.516.878,26

16.966.915,00

17.307.999,00

RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE

936.000,00

7.487.000,00

7.487.000,00

RAZLIKA VIŠAK/MANJAK

-1.495.000,00

210.000,00

210.000,00

B) RAČUN FINANCIRANJA

PRORAČUN
ZA 2013.

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2014.

PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2015.

PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA

2.530.000,00

290.000,00

290.000,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU
IMOVINU I OTPLATU
ZAJMOVA

1.035.000,00

500.000,00

500.000,00

NETO FINANCIRANJE

1.495.000,00

-210.000,00

-210.000,00

Grad Vrbovsko

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu Grada Vrbovskog za 2013. godinu i projekcijama za 2014. i 2015., kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, odnosno njegovom dijelu koji se odnosi na 2013. godinu u ukupnoj svoti od 17.452.878,26 kn i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 1.035.000,00 kn raspoređuju se po korisnicima i programima u posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

U planu razvojnih programa za razdoblje 2013 - 2015. godine koji čini sastavni dio ovog Proračuna planirani su rashodi za nefinancijsku imovinu i kapitalne pomoći, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Danom stupanja na snagu Proračuna Grada Vrbovskog za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu prestaje važiti Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa predstavničkog i izvršnog tijela grada Vrbovskog i drugih korisnika Proračuna grada Vrbovskog za prvo tromjesečje 2013. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 57/2012)

Prihodi i primici, rashodi i izdaci ostvareni u vremenu primjene Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa predstavničkog i izvršnog tijela grada Vrbovskog i drugih korisnika Proračuna grada Vrbovskog za prvo tromjesečje 2013. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 57/2012) priznaju se u Proračun Grada Vrbovskog za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu s danom njegovog stupanja na snagu.

Članak 6.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01-2

Ur.broj: 2193-01-01/13-01

Vrbovsko, 14. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 

Proračun Grada Vrbovskog za 2013. godinu  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=830&mjesto=51326&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr