SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 9. Ponedjeljak, 18. ožujka 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

23.

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2013. godini (»Narodne novine« broj 29/ 13), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 37. sjednici održanoj 14. ožujka 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije
učeničkih domova u 2013. godini

I.

Ovom Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije učeničkih domova u 2013. godini (u daljnjem tekstu: Odluka), utvrđuju se kriteriji, mjerila i načini financiranja rashoda učeničkih domova u okvirima bilanciranih sredstava po namjenama utvrđenim u Odluci Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2013. godini.

II.

OBVEZE UČENIČKIH DOMOVA PREMA ODLUCI O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2013. GODINU

Odlukom o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2013. godinu (»Službene novine« broj 49/12 - u daljnjem tekstu: Odluka o izvršavanju Proračuna) u postupku planiranja i izvršavanja proračuna utvrđene su obveze učeničkih domova kojima je Županija osnivač, a koje su uvrštene u Registar korisnika Proračuna Primorsko-goranske županije.

Člankom 6. Odluke o izvršavanju Proračuna, propisana je obveza proračunskih korisnika da do 15. siječnja 2013. godine dostave upravnom tijelu nadležnom za obrazovanje svoje financijske planove i planove nabave usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu za 2013. godinu. Planovi se razrađuju po tromjesečjima, vodeći računa o dospijeću planiranih obveza.

Učeničkim domovima koji pravovremeno ne dostave financijske planove Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport, neće se odobriti korištenje proračunskih sredstava.

Temeljem članka 21. Odluke o izvršavanju Proračuna, učenički domovi su dužni u postupcima javne nabave koji se djelomično ili u cijelosti financiraju proračunskim sredstvima uključiti i predstavnika Županije.

Člankom 32. Odluke o izvršavanju Proračuna propisana je i obveza učeničkih domova da dostave godišnje i polugodišnje izvještaje o poslovanju najkasnije 30 dana od isteka roka utvrđenog Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 32/ 11).

Izvještaj o poslovanju mora sadržavati i prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja.

III.

Temeljem Odluke Vlade RH u Proračunu Primorsko- goranske županije za 2013. godinu osigurana su sredstva za decentralizirane funkcije nužne za financiranje smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i načini financiranja rashoda učeničkih domova u okvirima navedenih sredstava temeljem bilanciranih sredstava po namjenama i to:

1.Materijalni rashod do iznosa od 525.604,00 kune,

2.Naknade za smještaj i prehranu u učeničkim domovima do iznosa od 4.611.600,00 kuna,

3.Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja do iznosa od 341.259,00 kuna,

IV.

1. MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

Materijalni i financijski rashodi financiraju se učeničkim domovima sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo i prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju:

. skupinu 32 - Materijalni rashodi,

. skupinu 34 - Financijski rashodi.

Učeničkim domovima financiraju se materijalni rashodi do visine stvarnog troška i to:

Naknade za troškove prijevoza zaposlenika na posao i s posla, na način kako je to utvrđeno Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama.

Rashodi za obveznu pedagošku dokumentaciju za početak i kraj školske godine prema Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o učenicima u srednjim školama i učeničkim domovima.

Rashodi za liječničke i sistematske preglede temeljem Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i usluge zdravstvenog nadzora prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Rashode za usluge periodičnih pregleda i kontrolnih ispitivanja objekata i opreme, servisiranje opreme u kotlovnici doma, servisiranje vatrogasnih aparata, te usluge mjerenja emisija plinova.

Rashodi za premije osiguranja imovine i djelatnosti priznaju se učeničkim domovima temeljem provedene zajedničke javne nabave koju za većinu škola i učeničkih domova provodi Županija, a izuzeti iz javne nabave su učenički domovi koji imaju sklopljene višegodišnje police s osiguravajućim kućama, te se njima priznaju troškovi polica u visini prethodno ugovorenih iznosa.

V.

2.NAKNADE ZA SMJEŠTAJ I PREHRANU UČENIKA U UČENIČKIM DOMOVIMA

Naknade za smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, financiraju se učenicima u slijedećem iznosu:

.6.300,00 kuna po učeniku godišnje financira se smještaj i prehrana učenicima od I. do IV. razreda srednjih škola.

Učenički domovi su dužni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke, uskladiti svoje financijske planove za 2013. godinu s iznosom utvrđenim u Rasporedu sredstava za materijalne i financijske rashode po učeničkim domo

vima za 2013. godinu iskazanom u tabelarnom prikazu PRILOG 3-UD koji je sastavni dio ove Odluke.

VI.

NAČIN FINANCIRANJA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA

Učenički domovi su obvezni u svrhu planiranja i izvršavanja svojih Financijskih planova, kao i dostave zahtjeva za plaćanje ili doznaku sredstava, koristiti računalni program »Riznica PGŽ«.

Prilikom korištenja sustava učenički domovi su dužni pridržavati se Korisničkih uputa »Riznica PGŽ« - »Korisnici proračuna-troškovno mjesto u Riznici« iz 2012. godine te eventualnih dopuna i/ili izmjena istih.

Materijalni i financijski rashodi do visine utvrđene Financijskim planom plaćaju se za namjene utvrđene ovom Odlukom na žiro račun učeničkog doma (kroz knjigu K22) ili direktno dobavljačima (kroz knjigu K09), i to na temelju zahtjeva učeničkog doma za transfer/plaćanje putem »Riznice PGŽ«.

Računi za plaćanje učeničkih domova unutar knjige K- 11 unose se u Program svakodnevno, ali zahtjeve za plaćanje formiraju i dostavljaju samo dva puta mjesečno, vodeći pritom računa o datumu dospijeća računa.

Elementi računa koji se unose u program »Riznica PGŽ« moraju biti vjerodostojni i moraju odgovarati elementima originalnog dokumenta na temelju kojeg se unose.

Ravnatelj učeničkog doma svojim potpisom na Zahtjevu za plaćanje jamči da odobrio plaćanje svih računa evidentiranih u Zahtjevu i da isti u potpunosti odgovaraju elementima originalnog dokumenta.

Prvi Zahtjev za plaćanje u mjesecu mora biti do 12. u mjesecu, a drugi Zahtjev za plaćanje do 25. u mjesecu.

Zahtjeve za plaćanje (ovjerene i pečatirane) učenički domovi dostavljaju Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport, a Upravni odjel odobrava plaćanje samo ispravno ispunjenih zahtjeva (onih s točno navedenim pozicijama proračuna, vrstom troška i opisom troška koji obavezno mora odgovarati kontu).

Naknade za smještaj i prehranu učenika u 2013. godini financiraju se učeničkim domovima u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja i od 01. rujna do 31. prosinca tekuće godine.

VII.

3.RASHODI ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

a.Rashodi za materijal, dijelove i usluge investicijskog održavanja

Učenički domovi su dužni tijekom rujna tekuće godine za narednu godinu, prijaviti potrebe za investicijskim održavanjem objekata i opreme koji su u funkciji učeničkog doma, s procjenom vrijednosti potrebnih ulaganja.

Zahtjevi se podnose Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport koji temeljem dostavljenih prijava izrađuje prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova u 2013. godini (u daljnjem tekstu: Plan rashoda investicijskog održavanja), sukladno utvrđenom iznosu u Odluci Vlade RH za tu namjenu.

Uvrštenje učeničkih domova u Plan rashoda investicijskog održavanja ovisi o stanju objekata i opreme, koji moraju zadovoljavati potrebe nastavnog procesa, tj. o prioritetima u izvođenju istih.

Utvrđuje se redoslijed prioriteta u izvođenju investicijskog održavanja zgrada u 2013. godini kako slijedi:

- otklanjanje nedostataka po inspekcijskim rješenjima,

- održavanje kotlovnica i sustava grijanja,

- održavanje sanitarija i vodovodnih instalacija,

- održavanje krovova,

- održavanje elektroinstalacija,

- održavanje vanjskih otvora (prozori i vrata),

- održavanje unutrašnjih uređenja,

- ostali zahvati.

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu provodi javnu nabavu radova investicijskog održavanja, sukladno Planu nabave Primorsko-goranske županije za 2013. godinu, a prema rasporedu utvrđenom u Planu rashoda investicijskog održavanja. Prije početka postupka nabave radova, učeničkom domu se dostavlja na znanje preslika troškovnika planiranih radova.

U postupak nabave uključen je predstavnik učeničkog doma i Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport.

Sve aktivnosti u pripremi i provođenju radova investicijskog održavanja objekata provodi Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport.

Po završetku radova u postupku primopredaje učestvuje i ovlašteni predstavnik učeničkog doma.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport u obavezi je dostaviti domu presliku dokumentacije o izvršenim radovima temeljem koje će dom radove evidentirati u svojim poslovnim knjigama.

Ukoliko se tijekom godine pojavi potreba izvođenja žurnih, nepredviđenih radova, a njihovo bi ne izvođenje ugrozilo sigurnost učenika, učenički domovi takvu potrebu prijavljuju Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport.

Žurni i nepredviđeni radovi financiraju se iz »sredstava rezervi« utvrđenih Planom rashoda investicijskog održavanja, u koje ulaze i sredstva nastala kao razlika između planirane i ugovorene cijene radova.

Tijekom godine, po potrebi, donose se izmjene i dopune operativnog plana.

b.Rashodi za usluge hitnih intervencija tekućeg održavanja objekata

Ukoliko se tijekom godine pojavi potreba za hitnom neplaniranom intervencijom za radove tekućeg održavanja objekata učenički domovi dužni su prije početka radova prijaviti potrebu Upravnom odjelu za obrazovanje kulturu i sport, uz obveznu dostavu izvješća o nastalom događaju i troškovnika planiranih radova. Ukoliko se utvrdi stvarna potreba izvršenja radova, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport daje učeničkom domu suglasnost za izvršenje radova.

Po završetku radova učenički dom dužan je dostaviti Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport zahtjev za plaćanjem izvedenih radova, presliku računa i ostalu valjanu dokumentaciju.

Kontrolu izvedenih radova obavlja Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport.

Sredstva za tu namjenu osigurana su u Proračunu Županije za 2013. godinu na poziciji »Vlastiti prihodi školskih ustanova«, van zakonskog standarda za decentralizirane funkcije školstva.

VIII.

RAZGRANIČENJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA

Ako se istim objektima ili sredstvima rada zajedno koristi učenički dom i neka druga ustanova (subjekt), korisnici su obvezni zaključiti međusobni sporazum kojim se razgraničavaju troškovi prema kriterijima i mjerilima utvrđenim

ovom Odlukom i isti dostaviti Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport.

U slučaju da učenički dom i neka druga ustanova (subjekt) ne mogu postići dogovor o razgraničenju, dužni su u dogovore uključiti Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport.

Sporazumom se utvrđuje nositelj troška, kriteriji za razgraničavanje (udio u korištenju sredstava rada i prostora), način i rok plaćanja.

Učenički dom podmiruje isključivo svoj dio troškova, dok preostali dio troškova ustanova (subjekt) s kojom zajednički koristi prostor ili sredstva rada podmiruje izravno dobavljačima, ili sredstva za plaćanje obveza doznačuje na žiro-račun učeničkog doma.

IX.

Ravnatelj učeničkog doma odgovoran je za točnost, pravodobnost i istinitost podataka, kao i za namjensko trošenje sredstava.

X.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da tijekom godine svojim odlukama izvrši preraspodjelu sredstava prema korisnicima.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/2

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-16

Rijeka, 14. ožujka 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=830&mjesto=00001&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr