SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 6. Ponedjeljak, 25. veljače 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

1.

Na temelju članka 47. »Zakona o prostornom uređenju i gradnji« (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/ 09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 35. »Statuta Općine Viškovo« (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 40. sjednici održanoj dana 21. 2. 2013. godine donosi

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU OPĆINE VIŠKOVO 2012. - 2016.

sa sljedećim sadržajem:

UVOD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Metodologija izrade Izvješća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Osnova i ciljevi izrade Izvješća. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Zakonodavno-institucionalni okvir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Jedinica lokalne samouprave u okviru prostornoga uređenja županije. . . . . 5

Osnovna prostorna obilježja jedinice lokalne samouprave. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

I.ANALIZA STANJA I TRENDOVA PROSTORNOG RAZVOJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

I.1. Opći činitelji razvojnih kretanja u prostoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

I. 1. 1. Demografska obilježja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

RAZMJEŠTAJ I STRUKTURA STANOVNIŠTVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Stanovništvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Starosno-spolna struktura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Obrazovna struktura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Migracijska obilježja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Aktivnost stanovništva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

RAZMJEŠTAJ I STRUKTURA DOMAĆINSTAVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

POLJOPRIVREDNO STANOVNIŠTVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

I. 1. 2. Lokalna socijalno gospodarska struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Ekonomski rast i dohodak stanovništva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Tržište rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Radne migracije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

I. 1. 3. Struktura korištenja površina i zemljišta u Općini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Razmještaj i tipologija naselja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Gustoća naselja i naseljenosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Ruralna gustoća stanovništva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

I. 1. 4. Sustav središnjih naselja prema veličini i funkciji na lokalnoj razini. . . . . . . . . . . . . . . . 34

I. 1. 5. Struktura površina postojećih naselja i površina za razvoj naselja (GP). . . . . . . . . . . . 37

I. 1. 6. Životni standard - stanovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

I. 1. 7. Opremljenost društvenom infrastrukturom (mreže i organiziranost) . . . . . . . . . . . . . . . 46

Obrazovanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Kultura, umjetnost i sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Zdravstvena zaštita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Socijalna skrb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Pravosuđe, Struktura pravosudnih tijela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

I. 1. 8. Gospodarske djelatnosti s osnova ekološki održive namjene prostora
izvan naselja
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56


1

Poljoprivreda i šumarstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Proizvodnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Energetski i vodnogospodarski sustav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Trgovina, obrt i skladišta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Turizam, sport i rekreacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

I. 1. 9. Struktura izdvojenih površina za razvoj izvan naselja (IGPin). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

I. 1. 10. Degradirana područja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

I.2. Opremljenost javnom i komunalnom infrastrukturom lokalne razine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

I. 2. 1. Opremljenost javnom infrastrukturom lokalne razine
(cestovni, željeznički, riječni, zračni, cjevovodni promet, telekomunikacijska
infrastruktura, opskrba energijom, pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda)
. . . . . . . . . . 74

PROMETNA INFRASTRUKTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Cestovni promet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Željeznički promet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA
(TELEKOMUNIKACIJSKA) INFRASTRUKTURA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

OPSKRBA ENERGIJOM I PLINOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Opskrba električnom energijom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Opskrba plinom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

OPSKRBA PITKOM VODOM I ODVODNJA OTPADNIH VODA. . . . 83

Opskrba pitkom i tehnološkom vodom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Odvodnja otpadnih voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

I. 2. 2. Komunalna infrastruktura i uređenje građevinskog zemljišta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

I.3. Zaštita i korištenje posebno vrijednih prostora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

I. 3. 1. Zaštićeno obalno područje mora s osvrtom na razvojna kretanja
(kopno, otoci i razvoj naselja uz obalnu crtu)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

I. 3. 2. Zaštita prirodnih vrijednosti i očuvanje biološke raznolikosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

I. 3. 3. Zaštita prirodnog, kulturnog i urbanog krajobraza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

I. 3. 4. Zaštita i očuvanje kulturne baštine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

I.4. Područja od posebnoga državnog interesa i obilježja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

I. 4. 1. Područja s posebnim razvojnim problemima (područja posebne državne
skrbi, otoci i brdsko-planinska područja i potpomognuta područja)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

I. 4. 2. Pogranična područja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

I. 4. 3. Područja za potrebe obrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

I. 4. 4. Područja potencijalnih prirodnih i drugih nesreća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Ugroženost od poplava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Ugroženost od erozije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Ugroženost od klizišta i odrona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Ugroženost od požara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Ugroženost od potresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Ugroženost od nesreća u gospodarstvu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

I.5. Zaštita okoliša u prostornom uređenju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

I. 5. 1. Osjetljivost prostornog razvoja Općine u odnosu na zaštitu okoliša. . . . . . . . . . . . . . . 103

Zrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Tlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

I. 5. 2. Područja i lokacije onečišćenja okoliša. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

I. 5. 3. Sanirani dijelovi okoliša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

I. 5. 4. Gospodarenje otpadom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

I. 5. 5. Dokumenti zaštite okoliša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

II.ANALIZA PROVOĐENJA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA
I DRUGIH RAZVOJNIH DOKUMENATA I PROGRAMA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

II. 1. Dosljednost razvojnih dokumenata i programa Općine s prostornim planom
uređenja Općine
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111


2

II. 2. Provedba dokumenata prostornog uređenja lokalne razine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

II. 2. 1. Pokrivenost prostornim planovima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE VIŠKOVO (PPUO) . . . . . . 113

URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA (UPU-ovi) . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

DETALJNI PLANOVI UREĐENJA (DPU-ovi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Analiza postojećih DPU-ova (na snazi). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Analiza planiranih DPU-ova (planirane izrade i u izradi) . . . . . . . . . . . . . . . . 121

PROVEDBENI PLANOVI (UPU-ovi i DPU-ovi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

II. 2. 2. Provedba prostornih planova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Neposredna provedba prostornih planova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

II. 2. 3. Praćenje stanja u prostoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Izvješća o stanju u prostoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

III. OCJENA STANJA I PRIJEDLOZI ZA UNAPREĐENJE PROSTORNOG
RAZVOJA SA PLANOM AKTIVNOSTI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

III. 1. Ocjena stanja prostornog razvoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

III. 1. 1. Mogućnosti i ograničenja daljnjeg prostornog razvoja Općine u
funkciji regionalnih razvojnih potreba
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

III. 1. 2. Međunarodna i prekogranična suradnja u području prostornog uređenja. . . . . . . 140

Europski programi sufinanciranja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Bratimljenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

III. 2. Plan aktivnosti za unaprjeđenje prostornog razvoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

III. 2. 1. Prijedlog i razlozi izrade, odnosno izmjena i dopuna dokumenata
prostornog uređenja na lokalnoj razini
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

PPUO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

UPU-ovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

DPU-ovi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Redoslijed izrade dokumenata prostornog uređenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

III. 2. 2. Prijedlog izrade drugih razvojnih dokumenata i programa (studije
istraživanja, razvojne koncepcije) s osnovnim polazištima
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

III. 2. 3. Prioritetne aktivnosti u provođenju dokumenata prostornog uređenja
(sanacija degradiranih područja, sprječavanje negativnih procesa i
ostvarivanje uvjeta za daljnji prostorni razvoj)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

III. 2. 4. Aktivnosti za unaprjeđenje sustava prostornog uređenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

III. 3. Pregled prostornih pokazatelja o stanju u prostoru prema tematskim cjelinama. . . . . . . 147

IV.POPIS GRAFOVA, KARTOGRAFSKIH I TABLIČNIH PRILOGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

IV. 1. Grafovi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

IV. 2. Kartogrami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

IV. 3. Tablice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

V.IZVORI I BIBLIOGRAFIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156


3

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Ovo Izvješće o stanju u prostoru Općine Viškovo objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/01

Ur. broj: 2170-09-06/01-13-8

Viškovo, 21. veljače 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik Općinskog vijeća
Denis Mladenić, dipl. iur., v. r.

 

Izvješće o stanju u prostoru Općine Višk  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=827&mjesto=51216&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr