SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 6. Ponedjeljak, 25. veljače 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

13.

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/ 07,113/08 i 43/09) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradonačelnik Grada Rijeke, dana 20. veljače 2013. godine, donio je

PROGRAM
mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama,
štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca
čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje
mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
od javnozdravstvene važnosti za grad Rijeku
u 2013. godini

Članak 1.

Ovim Programom mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za grad Rijeku u 2013. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se mjere, izvršitelji programa, sredstva, rokovi te način plaćanja i provedba Programa.

Sastavni dio Programa čini Provedbeni plan provođenja preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području Grada Rijeke za 2013. godinu i Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za grad Rijeku u 2013. godine koje je izradio Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Grad Rijeka (u daljnjem tekstu:Grad) snosi troškove provedbe Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kako slijedi:

- u objektima i poslovnom prostoru u vlasništvu Grada,

- na grobljima u vlasništvu Grada,

- na javnim plažama i kupalištima,

- na javnim prometnim površinama,

- na ostalim javnim površinama.

Troškove provedbe suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca mjerama, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima i prostorima te na površinama iz stavka 1. ovoga članka Grad nije dužan snositi u slučaju:

- kada je pozitivnim propisima određeno da te troškove snose drugi subjekti,

- kada je ugovorom o zakupu poslovnog prostora sklopljenim između Grada kao zakupodavca i zakupnika određeno da te troškove snosi zakupnik.

Članak 3.

Suzbijanje patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima, prostorima te na površinama iz članka 2. ovoga Programa provodi osoba ovlaštena za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sukladno propisima, koja s Gradom sklopi ugovor o provođenju mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada.

Članak 4.

Troškove provedbe Programa u objektima i prostorima te na površinama koje nisu u vlasništvu Grada Rijeke snose, sukladno propisima, njihovi vlasnici odnosno korisnici.

Članak 5.

Stručni nadzor nad provedbom ovoga Programa provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Stručni nadzor iz stavka 1. ovoga članka financira se iz proračunskih sredstava Grada.

Članak 6.

Program i Provedbeni plan iz članka 1. stavka 3. ovoga Programa čine njegov sastavni dio i nisu predmetom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-granske županije«.

Klasa: 023-01/13-04/21-94

Ur. broj: 2170/01-15-00-13-1

Rijeka, 20. veljače 2013.

GRADONAČELNIK

mr. sc. Vojko OBERSNEL, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=827&mjesto=51000&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr