SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 6. Ponedjeljak, 25. veljače 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

4.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11 i 130/11) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici 21. veljače 2013. godine, donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini

Članak 1.

Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi na vodoopskrbnom području javnog isporučitelja vodne usluge Komunalnog društva VODOVOD I KANALIZACIJA društvo sa ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), procijenjeni iznosi ulaganja te izvori sredstava za financiranje gradnje.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka 1. ovoga Plana podrazumijevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

Gradnja građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se u 2013. godini u procijenjenom iznosu od ukupno 105.381.600,00 kn.

Članak 3.

Komunalne vodne građevine čija je gradnja od zajedničkog interesa za sve suvlasnike Isporučitelja utvrđuju se kako slijedi:

Redni broj

Razvojni zahvat

Procijenjena vrijednost ulaganja
(kn)

1.

Vodoopskrba visinske zone Kostrena

3.956.000

1.1.

Nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju CS i TS Martinšćica sa zahvatima u sklopu vodocrpilišta uključujući izradu projektne dokumentacije za izgradnju tlačnog cjevovoda CS
Martinšćica - VS Glavani s tlačnim cjevovodom do VS Glavani

756.000

1.2.

Izrada projektne dokumentacije tlačno-gravitacijskog cjevovoda CS Martinšćica - VS Sopalj

700.000

1.3.

Početak rekonstrukcije i gradnje tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinšćica-VS Glavani, dionica Martinšćica-Mažeri

1.500.000

1.4.

Početak rekonstrukcije i gradnje tlačnog vodovodnog cjevovoda CS Martinšćica-VS Glavani i tlačno opskrbnog vodovodnog cjevovoda VS Glavani-VS Solin, dionica Mažeri-Glavani

1.000.000

2.

Izrada projektne dokumentacije za tehnološki postupak uklanjanja mutnoće vode izvorišta Zvir membranskom tehnologijom ultra
filtracije

1.000.000

3.

Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava područja Streljana (Grad Rijeka) - Kastav - Klana (spajanje sustava Klana na riječki vodoopskrbni sustav)

2.000.000

4.

Tlačni cjevovod CS Škrljevo - VS Kukuljanovo - početak gradnje

1.500.000

5.

Tlačni cjevovod CS Kukuljanovo - VS Vojskovo - početak gradnje

1.500.000

6.

Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava područja Grobnik

2.000.000

7.

Vodoopskrbni sustav Platak - izrada projektne dokumentacije

2.000.000

8.

Kanalizacijski sustav Rijeka-Grobnik, II faza podprojekta Rijeka- Grobnik - dovršetak pripreme dokumentacije za gradnju i
nastavak gradnje po II tranši kredita Projekt Jadran

59.300.000

9.

Dogradnja sustava odvodnje Grad - izrada studijske i projektne dokumentacije za EU fondove i imovinsko pravna priprema

26.509.000

10.

Gradnja sanitarnog kolektora u sklopu izgradnje 4. faze I.etape
te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) -
Viškovo - Čvor Rujevica (A7)

4.870.000

Ukupno

104.635.000

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

3 303.808,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Čavle,

6 12.291.792,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području ostalih suvlasnika Isporučitelja,

10 27.250.000,00 kn iz sredstava zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2),

14 8.720.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda (financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, potprojekt Rijeka - Grobnik),

16 13.080.000,00 kn iz sredstava Državnog proračuna,

17 42.989.400,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda.

Članak 4.

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području Općine Čavle utvrđuju se kako slijedi:

Redni broj

Razvojni zahvat

Procijenjena vrijednost ulaganja (kn)

1.

Soboli - tehnički pregled za vodovodni ogranak

5.000

2.

Soboli 2 - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

23.400

3.

Zastenice - Čavle III. faza - početak izvođenja radova za vodovodni ogranak

559.600

 

4.

Podrvanj - Kapelice - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

92.300

5.

Podhum pilana - HV - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

23.400

6.

Podčudnić - Čudnić UNP stanica - priprema dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka

42.900

Ukupno:

746.600

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

21 746.600,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Čavle.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/02

Ur. broj: 2170-03-13-01-8

Čavle, 21. veljače 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Josip Čargonja, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=827&mjesto=10008&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr