SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 5. Subota, 16. veljače 2013.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

9.

Na osnovi članka 13. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 51. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09) Načelnik Općine Klana , dana 3. siječnja 2013. godine donio je

PRAVILNIK
o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodataka za uspješnost u radu

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i način isplate dodataka za uspješnost u radu službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Klana.

Članak 2.

Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu ostvariti dodatak za uspješnost u radu.

Članak 3.

Dodatak za uspješnost u radu može iznositi godišnje najviše tri plaće službenika i namještenika koji ostvaruje dohodak i ne može se ostvariti kao stalni mjesečni dohodak uz plaću.

Pod plaćom iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće s uvećanjem za radni staž.

Dodatak za uspješnost u radu može se isplatiti u više navrata tijekom jedne proračunske godine ili odjednom.

Članak 4.

Kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu službenika i namještenika jesu:

1. ocjena kojom je službenik odnosno namještenik ocijenjen

2. opseg obavljenih poslova koji prelazi uobičajeni opseg obavljanja poslova tijekom radnog vremena

3. odnos prema radu

4. odnos prema strankama

5. posebno uspješno i kvalitetno rješavanje zadataka, predmeta, projekta i sl. u roku kraćem od predviđenog ili zadanog ili zakonom određenog roka za izvršavanje zadataka i poslova radnog mjesta

6. uspješno i pravodobno obavljanje privremeno povećanog opsega posla, u neprekinutom trajanju od najmanje od 30 radnih dana

7. obavljanje poslova odsutnog službenika ili namještenika, uz redovito obavljanje poslova svog radnog mjesta, u neprekinutom razdoblju od najmanje 30 radnih dana

8. sudjelovanje u radu projektnog tima koji je postigao uspješne rezultate, uz redovito obavljanje poslova svog radnog mjesta

9. pružanje pomoći trgovačkim i komunalnim društvima te ustanovama kojih je Općina osnivač iz djelokruga rada službenika ili namještenika

Pod ocjenom kojom je službenik odnosno namještenik ocijenjen, razumijeva se zadnja utvrđena godišnja ocjena.

Pod opsegom obavljenih poslova koji prelazi uobičajeni opseg obavljanja poslova, razumijevaju se rezultati rada koji po opsegu prelaze količinu koja je planirana za pojedinog službenika odnosno namještenika u tijeku radnog vremena i određenom razdoblju.

Pod odnosom prema radu razumijeva se samoinicijativnost, inovativnost i kreativnost u obavljanju poslova, razumijevaju se rezultati rada, praćenje literature te spremnost za stalno stručno usavršavanje za poslove radnog mjesta.

Pod odnosom prema strankama razumijeva se razumijeva se postupanje koje je profesionalno, pristojno, razumljivo, neizvrgavanje stranke nepotrebnom čekanju ili pribavljanju dokumentacije ili isprava koje je dužna ili može pribaviti općinska uprava, kao i omogućavanje stranki da izrazi svoje mišljenje, pružanje stranci savjeta, obraćanje posebne pozornosti prema osobama sa posebnim potrebama i ostalo vodeći računa o dobrom osobnom ugleda službenika i dobrom ugledu službe.

Članak 5.

Natprosječni rezultati u radu službenika i namještenika mogu se utvrditi ako je službenik ili namještenik ocijenjen ocjenom »odličan« ili »vrlo dobar« i ako ispuni najmanje jedan od kriterija utvrđenih u članku 4. stavku 1. točke 2. do 9. ovog Pravilnika.

Članak 6.

Ostvarene natprosječne rezultate u radu, sukladno članku 4. ovog Pravilnika za službenike i namještenike prati i utvrđuje pročelnik upravnog tijela, a za pročelnika upravnog tijela načelnik.

Za službenike i namještenike iz stavka 1. ovog članka, pročelnik upravnog tijela dužan je sačiniti izvješće iz kojeg će biti razvidno kako su postignuti natprosječni rezultati u radu iz članka 4. stavka 1. toćke 2. do 9. ovog Pravilnika.

Članak 7.

O isplati i visini iznosa dodatka za uspješnost u radu donosi se rješenje. Rješenje iz stavka 1. ovog članka, za službenike i namještenike donosi pročelnik upravnog tijela uz prethodnu suglasnost načelnika, a za pročelnika upravnog tijela načelnik.

Prilikom isplate dodatka za uspješnost u radu, pročelnik upravnog tijela odnosno načelnik dužni su voditi računa o masi sredstava za isplatu dodataka za uspješnost u radu određenoj Proračunom.

Članak 8.

Načelnik će sukladno osiguranim proračunskim sredstvima i broju zaposlenih službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu, utvrditi masu sredstava potrebnih za isplatu dodataka.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/13-01/12

Ur. broj: 2170-06-13-01-01

Klana, 3. siječnja 2013.

Načelnik

Matija Laginja dipl. ing. šum., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=826&mjesto=51217&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr