SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 4. Četvrtak, 7. veljače 2013.
GRAD KRK
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

5.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i odredbe članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 29. siječnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi III. ciljanih Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Grada Krka

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi III. ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka (u nastavku: Izmjene i dopune PPUG Krk).

I. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PPUG KRKA

Članak 2.

Za područje Grada Krka na snazi je Prostorni plan uređenja Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07, 41/09 i 28/11).

Izmjene i dopune PPUG Krka izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

II. RAZLOZI ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUG KRKA

Članak 3.

Prostorni plan uređenja Grada Krka donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Krka održanoj 16. veljače 2007. godine. Posljednja II. Izmjena i dopuna Plana donesena je 23. kolovoza 2011. godine, iz čega proizlazi da je Plan u velikom dijelu usklađen sa potrebama stanovnika i ostalih korisnika prostora.

Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krka je rezultat kontinuiranog procesa planiranja koje se temelji na praćenju i ocjenjivanja stanja u prostoru, pa se tako protekom jednogodišnjeg razdoblja pokazala potreba za III. ciljanim izmjenama i dopunama PPUG-a.

U okolnostima usporenog gospodarskog razvoja nužno je neprestano i nanovo sagledavati sveukupni prostor, u cilju zadovoljavanja raznolikih potreba i stvaranja preduvjeta za prioritetni razvoj gospodarskih djelatnosti.

Inicijative pravnih i fizičkih osoba vezane na ruralni turizam i kandidiranje za dobivanje sredstava iz IPARD programa, inicijative za gradnju hotela u naselju Krk koje su se pojavile prilikom izrade novog UPU1-Krk kao i inicijative vezano na maksimalnu tlocrtnu izgrađenost objekata u T3-kamp - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja, pokazale su potrebu za prethodnom izmjenom odredba u PPUG Krka.

Nadalje, određivanje iznimke u cilju mogućnosti izgradnje parkirališno-garažnog platoa na građevnoj čestici poslovne (trgovačke) građevine unutar područja obuhvata DPU-a kompleksa RED, kao i određivanje iznimke za mogućnost rekonstrukcije kotlovnice zgrade Gradske uprave u Krku.

Također na temelju inicijativa kao i sveopće zainteresiranosti pravnih i fizičkih osoba za gradnju solarnih elektrana, a u skladu s obavijesti Ministarstva graditeljstva i

prostornog uređenja, Klasa: 350-01/12-01/41, Urbroj: 531- 01-12-1 od 17. 2. 2012. godine utvrdit će se precizne lokacije i uvjeti u prostornom planu za gradnju istih.

Osim navedenog precizirat će se neke odredbe za čime se pokazala potreba prilikom izrade planova užih područja.

III. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PPUG KRKA

Članak 4.

Izmjena i dopuna PPUG Krka odnosi se na tekstualni dio plana, i na grafički dio, a vezano na određivanje lokacija za izgradnju solarnih elektrana.

III. OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PPUG KRKA

Članak 5.

U prethodnom razdoblju donesene su dvije izmjene i dopune PPUG Krka. Posljednja (II. Izmjena i dopuna Plana) donesena je 2011. godine. Iz ovih činjenica proizlazi da je Plan u velikom dijelu usklađen sa potrebama stanovnika i ostalih korisnika prostora, međutim protekom jednogodišnjeg razdoblja pokazala se potreba za III. ciljanim izmjenama i dopunama PPUG-a koje su određene ovom Odlukom.

IV. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PPUG KRKA

Članak 6.

Cilj izrade Izmjena i dopuna PPUG Krka je utvrđivanje uvjeta koji se odnose na:

-izmjenu odredbi vezano na određivanje gustoće izgrađenosti u turističkim zonama unutar naselja - 120 kreveta/ha,

-izmjenu odredbi vezano na maksimalnu tlocrtnu izgrađenost objekta u T3 - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene izvan naselja-kamp,

-preciziranje odredbi za mogućnost izgradnje poslovnih prostora u građevinama stambene namjene,

-izmjenu odredbi za mogućnost gradnje ugostiteljsko- turističkih objekata sa dvije apartmanske jedinice u naselju,

-određivanje etažnosti planiranog hotela »Bor« u neposrednoj blizini postojećeg kampa u mješovitoj namjeni naselja Krk,

-preciziranje odredbi vezano na udaljenost građevina od granice građevne čestice unutar registriranih i evidentiranih povijesnih graditeljskih cjelina građevinskih područja naselja,

-određivanje iznimke u cilju mogućnosti izgradnje parkirališno-garažnog platoa na građevnoj čestici poslovne (trgovačke) građevine unutar područja obuhvata DPU-a kompleksa RED,

-preciziranje odredbi (kig, kis, udaljenost od susjednih parcela itd.) u skladu s projektnim rješenjem za rekonstrukciju kotlovnice zgrade Gradske uprave u Krku,

-određivanje uvjeta i lokacija za izgradnju solarnih elektrana,

-preciziranje odredbi vezano na izgradnju unutar ZOP-a.

V. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za izradu Izmjena i dopuna PPUG Krka nije planirana izrada posebnih stručnih podloga već će se koristiti postojeća prostorno planska dokumentacija.

VI. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Zbog činjenice da su ovim Izmjenama i dopunama PPUG Krka predviđene ciljane (točkaste) izmjene plana, nije predviđeno prikupljanje stručnih podloga te će za potrebe izrade Izmjena i dopuna PPUG Krka iz područja svog djelokruga podatke, planske smjernice i propisane dokumente osigurati tijela i osobe određene posebnim propisima.

VII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna PPUG Krka koristiti će se postojeće podloge Prostornog plana uređenja Grada Krka (»Službene novine PGŽ« broj 7/07, 41/09 i 28/11).

VIII. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUG KRKA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PPUG KRKA

Članak 10.

1.Ponikve d.o.o.- RJ Vodovod i kanalizacija Krk, Vršanska 14

2.HEP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11

3.HEP - Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka

4.HEP - Prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

5.HT d.d. TK centar Rijeka, Odjel razvoja i realizacije, 51000 Rijeka, Ciottina 17A

6.HAT - Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, 10000 Zagreb

7.Odašiljači i veze d.o.o., RJ Projektiranje i nadzor, Vlaška 106, 10000 Zagreb

8.Hrvatska pošta, Područna uprava Istarsko-ličko-primorska, PS Rijeka, Korzo 13, 51000 Rijeka

9.Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, 51000 Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3

10.Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10000 Zagreb

11.Hrvatske ceste - podružnica za održavanje cesta Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

12.Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka

13.Hrvatske šume, UŠP Senj, Nikole Suzane 27, 53270 Senj

14.Ministarstvo obrane RH, Uprava za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg Kralja Petra Krešimira IV, 10000 Zagreb

15.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka

16.MUP PU Primorsko-goranska, PP Krk, Kralja Tomislava 10

17.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb

18.Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

19.Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

20.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb

21.Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

22.Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Trg kralja Petra Krešimira IV br. 1, 10000 Zagreb

23.Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

24.Državna uprava za vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

25.Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, 51000 Rijeka, Splitska 2

26.Javna ustanova Priroda, 51000 Rijeka, Grivica 4

27.Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 2

28.Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, Rijeka, Slogin kula 2/II

29.Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Rijeka, Slogin kula 2/IV

30.Upravni odjel za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima PGŽ, Rijeka, Adamićeva 10

31.Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport, Rijeka, Slogin kula 2/I

32.Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, Rijeka, Slogin kula 2/I

33.Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

34.Sanitarna inspekcija Krk, Krk, Trg bana J. Jelačića 3

35.Državni inspektorat, Područni ured Rijeka, Ispostava Krk, Lukobran 5, Krk

36.Turistička zajednica Grada Krka, Krk,Vela Placa 1.

Na temelju odredbi članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) tijela i osobe iz prednjeg stavka pozivaju se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu ciljanih Izmjena i dopuna PPU Grada Krka. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

IX. ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PPUG KRKA

Članak 11.

Za izradu Izmjena i dopuna PPUG Krk utvrđuju se slijedeći rokovi:

-I. faza - izrada Nacrta prijedloga plana, utvrđivanje Prijedloga plana za javnu raspravu, u roku od 15 dana od zaprimanja posljednjeg očitovanja na Odluku o izradi Izmjena i dopuna PPUG,

-II. faza - obrada primjedbi i prijedloga s javne rasprave te izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta Konačnog prijedloga plana, u roku od 5 dana od završetka javne rasprave,

-III. faza - izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna PPUG u roku od 5 dana računajući od dana zaprimanja posljednjeg očitovanja, tj. mišljenja prema posebnim propisima,

-IV. faza - dostavljanje završnog elaborata Izmjena i dopuna PPUG u ugovorenom broju primjeraka u roku od 10 dana računajući od dana donošenja plana na Gradskom vijeću.

U rokove navedene u prethodnom stavku ovog članka nije uključeno vrijeme za javnu raspravu (8 dana) te vrijeme potrebno za dostavu mišljenja, zaključaka, odluka i sl. od strane Grada Krka i nadležnih tijela, a vezano za prihvaćanje pojedine faze rada, davanja uputa te izdavanja suglasnosti na plan.

X. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PPUG KRKA

Članak 12.

Za vrijeme izrade Izmjena i dopuna PPUG Krka ne utvrđuje se zabrana izdavanja akata na području obuhvata Plana, osim u slučajevima predviđenima Zakonom.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PPUG KRKA

Članak 13.

Temeljem članka 59. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, sredstva za izradu Izmjena i dopuna PPUG Krka osigurati će se iz sredstava proračuna Grada Krka.

XII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/13-01/1

Ur. broj: 2142/01-01-13-8

Krk, 29. siječnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=825&mjesto=51500&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr