SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 4. Četvrtak, 7. veljače 2013.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

6.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09., 37/09.) i članka 19. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11.) Gradsko vijeće Grada Bakra na 38. sjednici održanoj 4. veljače 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o II. Izmjenama i dopunama
Odluke o zakupu poslovnoga prostora na području
Grada Bakra

Članak 1.

U Odluci o zakupu poslovnoga prostora na području Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske župa

nije« broj 47/11., 10/12.) iza stavka 41. dodaje se novi članak 41.a. koji glasi:

»U okolnostima iznimno otežanih uvjeta poslovanja zbog loših ekonomskih prilika na tržištu i gospodarske krize u Republici Hrvatskoj, a u cilju zadovoljavanja potreba stanovništva na području Grada Bakra, u slučaju kada je ugovorena zakupnina za zakup poslovnoga prostora za obavljanje određene djelatnosti veća od početne zakupnine na Javnom natječaju utvrđene na način opisan u članku 39. stavku 1. i 2. ove Odluke, gradonačelnik može na određeno vrijeme od najduže jedne kalendarske godine smanjiti ugovorenu zakupninu za određenu djelatnost do najviše 20%, pod uvjetom da tako smanjena visina zakupnine nije manja od ponuđene visine zakupnine drugih prihvatljivih ponuditelja na posljednjem Javnom natječaju za davanje u zakup predmetnog poslovnog prostora.

Odluka o smanjenju zakupnine iz prethodnog stavka donosi se temeljem pisanog obrazloženog zahtjeva zakupnika određenog poslovnoga prostora, a po pribavljenom pisanom mišljenju Vijeća mjesnog odbora na čijem području se nalazi predmetni poslovni prostor.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/01

Ur. broj: 2170-02-05/7-13-2

Bakar, 4. veljače 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=825&mjesto=51222&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr