SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 4. Četvrtak, 7. veljače 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

3.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradonačelnik Grada Malog Lošinja donosi

KRITERIJE ZA VREDNOVANJE PROGRAMA U SOCIJALNOJ SKRBI GRADA MALOG LOŠINJA

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se aktom utvrđuju kriteriji i postupak vrednovanja programa udruga u socijalnoj skrbi Grada Malog Lošinja za koje se osiguravaju sredstva u proračunu Grada Malog Lošinja.

Članak 2.

Utvrđivanje programa, aktivnosti i poslova udruga u djelatnosti socijalne skrbi od interesa za Grad Mali Lošinj i prijedlog njihovog uvrštavanje u proračun Grada Malog Lošinja provodi nadležni Ured grada i upravljanja gradskom imovinom putem javnog poziva.

Poziv za predlaganje programa u socijalnoj skrbi objavljuje se u javnom glasilu i na web stranici grad. Prijave se podnose najmanje trideset dana od objave Poziva.

Članak 3.

Na javni poziv mogu se javiti institucije i udruge registrirane u djelatnosti socijalne skrbi i humanitarnog rada te fizičke osobe koje imaju stručne reference i ovlaštenje za samostalno djelovanje na području socijalne skrbi.

II. Kriteriji za vrednovanje

Članak 4.

Kriteriji za vrednovanje predstavljaju mjerila prema kojima nadležni Ured grada i upravljanja gradskom imovinom razmatra i predlaže programe korisnika.

Vrednuju se slijedeći programi:

-programi koji su namijenjeni većem broju korisnika,

-programi koji su namijenjeni najugroženijim skupinama građana: djeca, mladi, starija populacija,

-programi koji pomažu rehabilitaciji osoba s posebnim potrebama i invalidima,

-kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa i aktivnosti,

-programi koji potiću suradnju na raznim razinama i umrežavanje,

-čiji predlagatelji imaju kapacitet pronalaženja drugih izvora financiranja.

III. Završne odredbe

Članak 5.

Ovi Kriteriji stupaju na snagu danom donošenja i biti će objavljeni u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 550-01/13-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-13-3

Mali Lošinj, 11. siječnja 2013.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=825&mjesto=10005&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr