SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 4. Četvrtak, 7. veljače 2013.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

2.

Na temelju članka 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 32/09) Gradonačelnik Grada Malog Lošinja donosi

KRITERIJE ZA VREDNOVANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
GRADA MALOG LOŠINJA

I. Opće odredbe

Članak 1.

U skladu s Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi ovim se aktom utvrđuju kriteriji i postupak utvrđivanja programa javnih potreba u kulturi, za koje se osiguravaju sredstva u proračunu Grada Malog Lošinja.

Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređivanju kulturnog života Grada Malog Lošinja.

Članak 2.

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Malog Lošinja jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije koje obuhvaćaju:

-djelatnosti ustanova, udruga i drugih organizacija kulture,

-djelatnosti kulturno-umjetničkog amaterizma,

-akcije i manifestacije u kulturi,

-zaštitu i održavanje kulturnih dobara,

-održavanje, adaptacije i zahvate na objektima kulture.

Program javnih potreba u kulturi donosi Gradsko vijeće za svaku kalendarsku godinu zajedno s proračunom.

II. Postupak utvrđivanja programa

Članak 3.

Utvrđivanje kulturnih programa od interesa za GML i njihovo uvrštavanje u programe javnih potreba provodi se putem javnog poziva kojeg raspisuje Ured grada i raspolaganja gradskom imovinom.

Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi objavljuje se u javnom glasilu i na web stranici grad. Prijave se podnose namjnaje trideset dana od objave Poziva.

Članak 4.

Poziv iz članka 3. ovih Kriterija u pravilu se raspisuje za:

1.djelatnost ustanova kulture i kojima je osnivač GML

2.programe udruga i drugih fizičkih i pravnih osoba koje se bave kulturom i kulturnim djelatnostima kao što su:
- zaštita i očuvanje kulturne baštine
- kulturno-umjetnički amaterizam
- muzejsko-galerijska djelatnost
- likovna djelatnost
- glazbeno i glazbeno-scenska djelatnost
- knjižna, izdavačka i znanstvena djelatnost.

Članak 5.

Pravo podnošenja prijave imaju ustanove kulture, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti (dalje: predlagatelji programa)

Članak 6.

Stručne i tehničke poslove obrade podnesenih prijedloga programa obavlja Ured grada i upravljanja gradskom imovinom koji sastavlja, zajedno s iznosom financijskih sredstava, prijedlog programa javnih potreba.

Program javnih potreba u kulturi GML za svaku proračunsku godinu donosi Gradsko vijeće GML na prijedlog Gradonačelnika, zajedno s proračunom.

Članak 7.

Program javnih potreba u kulturi GML organiziran je u pet područja

1.djelatnost ustanova u kulturi

2.djelatnost udruga i drugih organizacija u kulturi (programska djelatnost udruga)

3.ostali programi u kulturi (umjetnički projekti)

4.djelatnost medija

5.kapitalna ulaganja u objekte kulture:
- zaštita i očuvanje kulturnih dobara
- dodatna ulaganja u objekte kulture.

III. Kriteriji za vrednovanje

Članak 8.

Kriteriji za vrednovanje predstavljaju mjerila prema kojima nadležno tijelo razmatra i predlaže programe za svako pojedino područje kulture.

Za sve djelatnosti primjenjivat će se Opće i Posebni kriteriji.

Članak 9.

Opći kriteriji za vrednovanje su:

1.Kvaliteta sadržaja, izvornost, kreativnost, inovativnost i edukativnost programa

2.Jasnoća, cjelovitost, ekonomičnost i provedivost programa / uključuje i ostale izvore financiranja i kvalitetu razrede financijskog plana

3.Stručne i umjetničke reference autora tj.provoditelja programa

4.Kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa predlagatelja

5.Osmišljen plan djelovanja prema publici, djeci i mladima kroz primjerene sadržaje

6.Predstavljanje kulture Grada Malog Lošinja u Hrvatskoj i svijetu

7.Usmjerenost sadržaja na njegovanje i očuvanje identiteta Grada Malog Lošinja.

Članak 10.

Posebni kriteriji za vrednovanje

Djelatnosti ustanova u kulturi:

-programi koji se održavaju kontinuirano te programi sufinancirani u fazama

-programi koji potiću umrežavanje i suradnju na raznim razinama

-kapaciteti predlagatelja za pronalaženje drugh izvora financiranja

- programi koji promoviraju razvoj djelatnosti ustanove

-kulurološko-edukativni značaj programa

Mjerila za vrednovanje kulturno-umjetničkog amaterizma:

-izvornost raznih područja duhovnog stvaralaštva lokalne zajednice

-kvaliteta programa, podrazumijeva bogatstvo, raznolikost, originalnost repertoara i stupanja zadovoljavanja umjetničkih kriterija

-aktivnost udruge kroz godinu (broj programa, broj članova i voditelja, broj proba itd)

-složenost organizacije programa

-programi kulturno-zabavnog karaktera s ciljem kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, posebice djece i mladih

-programi koji pridonose društvenom i kulturnom životu u manjim sredinama.

Mjerila za vrednovanje umjetničkih projekata (muzejsko-galerijska, likovna, glazbena i glazbeno-scenska djelatnost, knjižna, izdavačka i znanstvena djelatnost):

-umjetnička razina programa

-sadržajna profiliranost i programski kontinuitet

-inovativnost, novi format suvremenog umjetničkog izraza, istraživački i eksperimentalni programi

-kolaborativni projekti i platforme

-značaj programa za formiranje kulturne slike Grada.

Mjerila za vrednovanje programa zaštite kulturnih dobara:

-status kulturnog dobra

-mišljenje Konzervatorskog odjela o potrebi izvođenja zaštitnih radova

-kontinuitet zaštitnih radova

-utvrđena namjena kulturnog dobra (prednost ima javna, kulturna i nekomercijalna namjena).

Članak 11.

Ovi Kriteriji stupaju na snagu danom donošenja i bit će objavljeni u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 612-01/13-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-13-3

Mali Lošinj, 9. siječnja 2013.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik
Gari Cappelli, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=825&mjesto=10005&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr