SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 4. Četvrtak, 7. veljače 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

8.

Na temelju članka 12. stavka 5. točke 4. i članka 25. stavak 1., točke 3. stavak 4 i 6. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 15. stavka 4. i 6., članka 15. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 36/09, 63/08, 125/10 i 102/11), članka 7. stavka 3. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje Češke plaže, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 42/12), točke 4. Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje Češke plaže, Grad Crikvenica (»Narodne novine« broj 124/12), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 36. sjednici održanoj 7. veljače 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o poništenju odluke i obavijesti u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje Češke plaže, Grad Crikvenica

Članak 1.

Poništava se Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje Češke plaže, Grad Crikvenica (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 42/12) i Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje Češke plaže, Grad Crikvenica (»Narodne novine« broj 124/12).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 34. sjednici održanoj 25. listopada 2012. godine, donijela Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje Češke plaže, Grad Crikvenica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/12) temeljem koje je u formi obavijesti objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje Češke plaže, Grad Crikvenica (»Narodne novine« broj 124/12)

Dana 19. prosinca 2012. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam u Primorsko-goranskoj županiji, Rijeka, Slogin kula 2, obavljeno je Javno otvaranje ponuda, te je sačinjen Zapisnik o ponudi pristigloj na Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje Češke plaže, Grad Crikvenica u »Narodnim novinama« broj 124/12.

Sukladno tekstu objavljene Obavijesti o namjeri davanja koncesije, otvaranje ponuda obavila je komisija za otvaranje ponude trećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12 sati.

U pisarnicu Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, pristigle su tri (3) ponude i to ponuditelja:

1.Obrt »Matošić«, vl. Igor Matošić, 51250 Novi Vinodolski, Dubrova 22,

2.Obrt »Akvagan«, vl. Miroslav Mesaroš, 51266 Selce, Ivana Jeličića b.b.,

3.Trgovačko društvo »Manšped« d.o.o., 51000 Rijeka, Spinčićeva 2.

Dana 15. studenog 2012. godine Primorsko-goranska županija zaprimila je Žalbu obrta za iznajmljivanje sportske opreme »Duje« vl. Vilka Bedenika izjavljenu protiv uvodno citirane Odluke Županijske skupštine i Obavijesti, na prijedlog obuhvata koncesije i dio gospodarskih djelatnosti.

Dana 26. studenog 2012. godine Primorsko-goranska županija zaprimila je Žalbu obrta Aquagan vl. Miroslava Mesaroša izjavljenu protiv uvodno citirane Odluke Županijske skupštine i Obavijesti, na opseg djelatnosti u navedenoj obavijesti iz razloga što je izostavljena osnovna djelatnost obrta-aquagan.

Po primitku predmetnih žalbi, iste su proslijeđene s obrazloženjem na rješavanje u Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture dana 10. prosinca 2012. godine.

Dana 21. prosinca 2012. godine Upravnom odjelu za pomorstvo, promet i turizam dostavljena je žalba od strane obrta Aquagan vl. Miroslav Mesaroš, u svezi objave podataka označenih kao poslovna tajna, odnosno Studije gospodarske opravdanosti u postupku donošenja Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje Češke plaže, Grad Crikvenica.

Kompletan materijal proslijeđen je Stručnom povjerenstvu za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji na daljnju obradu, a sve u skladu s točkom 4. Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje Češke plaže, Grad Crikvenica.

Na temelju članka 12. stavci 3. i 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji je 18. siječnja 2013. godine utvrdilo prijedlog odluke o poništenju odluke i obavijesti u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje Češke plaže, Grad Crikvenica.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/13-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-19

Rijeka, 7. veljače 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=825&mjesto=00001&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr