SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 4. Četvrtak, 7. veljače 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

10.

Na temelju članka 12. stavka 5. točke 4. i članka 25. stavka 1. točke 3., stavka 4. i stavka 6. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 15. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 36/09, 63/08, 125/ 10, 102/11), članka 7. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje ski lifta, uz obveznu rekonstrukciju pratećeg objekata u Jadranovu, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 44/11), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 36. sjednici održanoj 7. veljače 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o poništenju odluke i obavijesti u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za postavljanje
i gospodarsko korištenje ski lifta u Jadranovu,
Grad Crikvenica

Članak 1.

Poništava se Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje ski lifta, uz obveznu rekonstrukciju pratećeg objekta u Jadranovu, Grad Crikvenica (»Službene novine« broj 44/ 11) i Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje ski lifta, uz obveznu rekonstrukciju pratećeg objekta u Jadranovu, Grad Crikvenica (»Narodne novine« broj 153/11).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE:

Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam Primorsko-goranske županije zaprimio je dana 25. ožujka 2011. godine Pismo namjere uslužnog obrta Sun sport za izgradnju ski lifta u Jadranovu. Pismo inicijative dopunjeno je 3. studenog 2011. godine dostavom Rješenja o građenju (Klasa: UP/I-361-03/11-08/3, Ur. broj: 2170/1-03-02/3-11- 27) od 13. listopada 2011. godine, izdanog od Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranske županije, Ispostave Crikvenica, kojim se investitoru Uslužnom obrtu Sun sport dozvoljava postavljanje ski lifta u akvatoriju uvale Perčin u Jadranovu i rekonstrukcija prenamjene postojećeg objekta.

Dana 25. studenog 2011. godine Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji razmatralo je zahtjev stranke za postavljanje i gospodarsko korištenje ski lifta, uz obveznu rekonstrukciju pratećeg objekta i uz pozitivno mišljenje uputilo ga Županijskoj skupštini na razmatranje.

Dana 15. prosinca 2011. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje ski lifta, uz obveznu rekonstrukciju pratećeg objekta u Jadranovu, Grad Crikvenica, temeljem koje je Obavijest objavljena u Narodnim novinama 153/11.

Na objavljenu Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje ski lifta, uz obveznu rekonstrukciju pratećeg objekta u Jadranovu, Grad Crikvenica, pristigla je jedna ponuda i to podnositelja Pisma inicijative.

Naknadno je, 16. travnja 2012. godine, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranske županije, Ispostava Crikvenica ukinuo Rješenje o građenju u dijelu koji se odnosio na postavljanje ski lifta u akvatoriju luke Perčin u Jadranovu.

Budući da je Rješenje o građenju bio dokument usklađen s prostorno planskom dokumentacijom, što je uvjet u provođenju postupa koncesioniranja pomorskog dobra, njegovim ukidanjem, više ne postoji usklađenost inicijative za koncesioniranjem s prostorno planskom dokumentacijom.

Iz navedenog razloga nije bilo moguće donijeti Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, te se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za postavljanje i gospodarsko korištenje ski lifta, uz obveznu rekonstrukciju pratećeg objekta u Jadranovu, Grad Crikvenica, poništava.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/13-01/1

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-27

Rijeka, 7. veljače 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=825&mjesto=00001&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr