SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 3. Četvrtak, 31. siječnja 2013.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

5.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11 i, 130/11) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici 29. siječnja 2013. godine, donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini

Članak 1.

Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju komunalne vodne građevine koje se planiraju graditi na vodoopskrbnom području javnog isporučitelja vodne usluge Komunalnog društva VODOVOD I KANALIZACIJA društvo sa ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), procijenjeni iznosi ulaganja te izvori sredstava za financiranje gradnje.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka 1. ovoga Plana podrazumijevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

Gradnja građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se u 2013. godini u procijenjenom iznosu od ukupno 120.348.400,00 kn.

Članak 3.

Komunalne vodne građevine čija je gradnja od zajedničkog interesa za sve suvlasnike Isporučitelja utvrđuju se kako slijedi:

Redni broj

Razvojni zahvat

Procijenjena vrijednost ulaganja (kn)

1.

Vodoopskrba visinske zone Kostrena

3.956.000

1.1.

Nastavak izrade projektne dokumentacije za izgradnju CS i TS Martinšćica sa zahvatima u sklopu vodocrpilišta uključujući izradu projektne dokumentacije za izgradnju tlačnog cjevovoda CS Martinšćica - VS Glavani s tlačnim
cjevovodom do VS Glavani

756.000

1.2.

Izrada projektne dokumentacije tlačno-gravitacijskog cjevovoda CS
Martinšćica - VS Sopalj

700.000

1.3.

Početak rekonstrukcije i gradnje tlačnog vodovodnog cjevovoda CS
Martinšćica-VS Glavani, dionica Martinšćica-Mažeri

1.500.000

1.4.

Početak rekonstrukcije i gradnje tlačnog vodovodnog cjevovoda CS
Martinšćica-VS Glavani i tlačno opskrbnog vodovodnog cjevovoda VS
Glavani-VS Solin, dionica Mažeri-Glavani

1.000.000

2.

Izrada projektne dokumentacije za tehnološki postupak uklanjanja mutnoće vode izvorišta Zvir membranskom tehnologijom ultra filtracije

1.000.000

3.

Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava područja Streljana (Grad Rijeka) - Kastav - Klana (spajanje sustava Klana na riječki
vodoopskrbni sustav)

2.000.000

4.

Tlačni cjevovod CS Škrljevo - VS Kukuljanovo - početak gradnje

1.500.000

5.

Tlačni cjevovod CS Kukuljanovo - VS Vojskovo - početak gradnje

1.500.000

6.

Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava područja Grobnik

2.000.000

7.

Vodoopskrbni sustav Platak - izrada projektne dokumentacije

2.000.000

8.

Kanalizacijski sustav Rijeka-Grobnik, II. faza podprojekta Rijeka-Grobnik - dovršetak pripreme dokumentacije za gradnju i nastavak gradnje po II. tranši kredita Projekt Jadran

59.300.000

9.

Dogradnja sustava odvodnje Grad - izrada studijske i projektne
dokumentacije za EU fondove i imovinsko pravna priprema

26.509.000

10.

Gradnja sanitarnog kolektora u sklopu izgradnje 4. faze I. etape te II. i III.
etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7)

4.870.000

Ukupno

104.635.000

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

-2.552.394,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području općine Kostrena,

-10.043.206,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području ostalih suvlasnika Isporučitelja,

-27.250.000,00 kn iz sredstava zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj (financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2),

-8.720.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda (financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2, potprojekt Rijeka - Grobnik),

-13.080.000,00 kn iz sredstava Državnog proračuna,

-42.989.400,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda.

Članak 4.

Komunalne vodne građevine čija se gradnja planira na području općine Kostrena utvrđuju se kako slijedi:

Redni broj

Razvojni zahvat

Procijenjena vrijednost ulaganja (kn)

1.

Mažeri - dovršetak gradnje vodovodnog ogranka

334.170

2.

Doričići II - dovršetak gradnje vodovodnog ogranka

186.730

3.

Vodosprema i hidroforska stanica Solin 2. VS/HS 300m3

1.540.000

4.

Prijelazni troškovi projektiranja (ogranci)

20.000

5.

Gradnja fekalne kanalizacije Glavani u Kostreni, kolektor FK2, FK3, FK4 i Glavani kb.26-35 - dovršetak gradnje

3.260.000

6.

Gradnja fekalne kanalizacije II. faza »Barunija« u Žuknici - dovršetak gradnje

192.400

7.

Gradnja kanalizacije Mažeri kolektor F7 te gradnja kanalizacije Glavani F15 i F4A i F-4, F-6, F-12, F-13, F-14

1.125.000

8.

Gradnja kanalizacije Žuknica FK2

386.000

9.

Studija izvodljivosti za aglomeraciju Bakar - Kostrena

370.000

10.

Gradnja vodovodnog ogranka i sanitarne kanalizacije Rožići - Žuknica

1.648.000

11.

Gradnja komunalne infrastrukture vodovoda i kanalizacije Plešići

1.185.500

12.

Gradnja komunalne infrastrukture vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih voda sabirne ulice E1-E2-E3 i OU 11-12 (Svežanj - Doričići)

2.157.000

13.

Gradnja kanalizacije Glavani F-21, F-21A i F-16, F-15A, F-15B, F-15C, F-17, F-22, F-18, F-23 i gradnja vodovoda Glavani - Ledine - Šubati - Raspelje

2.056.800

14.

Idejni, glavni i izvedbeni projekti za dogradnju sanitarne kanalizacije i gradnju/rekonstrukciju vodoopskrbne mreže na slivovima:
a) Plešići - Doričići
b) Rožmanići
c) Paveki

1.251.800

Ukupno

15.713.400

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

-3.615.700,00 kn iz naknade za razvoj na vodoopskrbnom području općine Kostrena,

-12.097.700,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/2
Ur. broj: 2170-07-01-13-1
Kostrena, 29. siječnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=824&mjesto=51221&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr