SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 3. Četvrtak, 31. siječnja 2013.
OPĆINA KLANA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

7.

Na temelju članka 22. stavak 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 33/12) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 30. siječnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o socijalnoj skrbi na području Općine Klana

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava socijalne skrbi koje osigurava Općina Klana (u daljnjem tekstu: Općina), uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Članak 2.

Postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Klana (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje prava socijalne skrbi osiguravaju se u proračunu Općine.

Obim i vrsta prava, te broj korisnika prava priznaju se sukladno ovoj Odluci i osiguranim proračunskim sredstvima.

Članak 4.

Svaki je građanin dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba osoba koje je po Zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati.

Svatko je svojim radom, prihodima i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova svoje obitelji, posebice djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu sami o sebi brinuti.

Članak 5.

Poslove ili dio poslova kojima je svrha ostvarivanje prava socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, Općina može povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za obavljanje tih poslova.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, Općina i pravna ili fizička osoba zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Članak 6.

Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine ako je zakonom ili drugim propisom određeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ako su pojedina prava koja prema ovoj Odluci osigurava Općina Klana po svojoj visini i po svome opsegu utvrđena u višem iznosu ili u većem obujmu od prava i pomoći koja osigurava Republika Hrvatska odnosno nadležni Centar za socijalnu skrb ili druga pravna ili fizička osoba, Općina Klana će ta prava osiguravati do visine razlike između visine koju osigurava Centar za socijalnu skrb odnosno ta fizička ili pravna osoba i visine koja je utvrđena ovom Odlukom.

Isto tako, prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu ostvariti samac niti član obitelji koji:

- može sam sebe uzdržavati,

- ne želi tražiti pomoć od osobe koja ga je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima,

- ne želi ostvariti pomoć putem nadležnog Centra za socijalnu skrb,

- ima u vlasništvu više od jednog osobnog vozila ili teretno vozilo,

- ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji ne služi njemu ili članu obitelji za podmirivanje osnovnih stambenih potreba.

Članak 7.

Smatra se da u smislu članka 6. ove Odluke osoba može sama sebe uzdržavati ako prihode može ostvarivati prodajom imovine ili davanjem u zakup ili najam imovine koja ne služi njoj ni članovima njezine obitelji za podmirivanje osnovnih životnih potreba.

Samac ili obitelj koji su ostvarili sredstva prodajom imovine ili su darovali svoju imovinu nemaju pravo na pomoć koja se, po ovoj Odluci, ostvaruje temeljem uvjeta prihoda ili socijalnih uvjeta, za razdoblje za koje iznos pomoći odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet nekretnina utvrđenoj po nadležnom tijelu.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, imovina djeteta može se izuzeti od opterećenja ili otuđenja, o čemu odlučuje Centar za socijalnu skrb.

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 8.

Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Korisnik) određen je Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon)

Članak 9.

Prava socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Općine Klana te strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine Klana.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 10.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena člankom 16. ove Odluke može ostvariti Korisnik ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) posebni uvjet,

d) uvjet tjelesnog oštećenja,

e) uvjet darivanja krvi.

1. Socijalni uvjet

Članak 11.

Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb, ostvaruje jedno od ovih prava:

- pravo na pomoć za uzdržavanje,

- pravo na doplatak za pomoć i njegu,

- pravo na osobnu invalidninu, pod uvjetom da je ta prava utvrdilo nadležno tijelo za socijalnu skrb, ovisno o prihodima Korisnika temeljem cenzusa prihoda sukladno pozitivnim propisima.

2. Uvjet prihoda

Članak 12.

Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom:

- samac do 1.800,00 kn

- dvočlana obitelj do 2.300,00 kn

- tročlana obitelj do 2.800,00 kn

- četveročlana obitelj do 3.300,00 kn

Ako obitelj ima više od 4 člana, cenzus prihoda za svakog člana se povećava za 500,00 kn.

Prihodom u smislu stavka 1. ovoga članka, smatra se iznos prosječnog mjesečnog prihoda samca ili obitelji ostvarenog (isplaćenog) u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva koja samac ili obitelj ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način.

U prihode iz stavka 1. ovoga članka ne uračunava se pomoć za uzdržavanje i podmirenje troškova stanovanja koju korisnik ostvaruje temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb, novčana naknada za tjelesno oštećenje, doplatak za pomoć i njegu, ortopedski dodatak, osobna invalidnina, doplatak za djecu, obiteljska mirovina djeteta samohranog roditelja, naknada koju ostvaruje roditelj za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta, prava ostvarena temeljem odredbi ove Odluka, te iznos prihoda koji na temelju propisa o obiteljskim odnosima član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

Nezaposlena radno sposobna osoba može ostvariti prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom, ako je uredno prijavljena kod nadležne službe za zapošljavanje najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava.

3. Posebni uvjet

Članak 13.

Posebni uvjet ispunjavaju:

1. dijete, udovica i roditelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

2. dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),

3. hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu),

4. ratni i civilni invalidi rata iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

5. dijete ratnog i civilnog invalida iz Domovinskog rata,

6. dijete poginulog, umrlog ili nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

U ostvarivanju prava utvrđenih ovom Odlukom, djeca, posvojenici i pastorčad osoba iz stavka 1. ovoga članka izjednačeni su.

4. Uvjet tjelesnog oštećenja

Članak 14.

Uvjet tjelesnog oštećenja ispunjavaju, i to:

1. slijepe i gluhe osobe,

2. osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize,

3. osobe oboljele od multiple skleroze,

4. dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnici,

5. druge osobe s tjelesnim oštećenjem organizma od 70% i više.

5. Uvjet darivanja krvi

Članak 15.

Uvjet darivanja krvi ispunjavaju Korisnici koji su dobrovoljni darivatelji krvi, i to:

- muškarac sa 40 ili više darivanja,

- žena sa 25 ili više darivanja.

Status dobrovoljnog darivatelja krvi dokazuje se potvrdom Hrvatskog Crvenog križa.

IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

Članak 16.

Ovom se Odlukom utvrđuju prava iz socijalne skrbi kako slijedi:

1.Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i to:

1.1.Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine,

1.2.Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije,

1.3.Pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,

1.4.Pravo na oslobađanje od plaćanja odvoza kućnog smeća,

1.5.Pravo na oslobađanje od plaćanja utroška vode i troškova kanalizacije,

2.Pravo na jednokratnu novčanu pomoć,

3.Pravo na pomoć u prehrani za dojenčad,

4.Pravo na potporu za novorođenu djecu na području Općine Klana,

5.Pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima,

6.Pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane učenika osnovnih škola,

7.Pravo na podmirenje troškova nabave ogrjeva,

8.Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza,

9.Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,

10.Pravo na smještaj u Psihijatrijsku bolnicu.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu niti nasljeđivati.

Korisnik može istovremeno ostvariti više pojedinačnih prava odnosno oblika pomoći iz stavka 1. ovoga članka, ako njihovo istovremeno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, osim ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja

1.1. Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine

Članak 17.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti:

1) Korisnik stana - najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu,

2) Korisnik stana - najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe,

3) Korisnik stana - najmoprimac koji plaća slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu fizičke osobe.

Članak 18.

Najmoprimac iz članka 17. stavka 1. točke 1. i 2. ove Odluke, može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda,

c) uvjet tjelesnog oštećenja.

Najmoprimac iz članka 17. stavka 1. točke 1. i 2. ove Odluke nema pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine ako:

a) stan ili dio stana daje u podnajam ili

b) on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene.

Članak 19.

Pomoć za podmirenje troškova zaštićene i slobodno ugovorene najamnine nadoknađuje se najmoprimcu iz članka 17. stavka 1. točke 1. i 2. ove Odluke u visini od 50% iznosa najamnine.

Pomoć iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se Korisniku, u pravilu, do petnaestog dana u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 20.

Najmoprimac iz članka 17. stavka 1. točke 3. ove Odluke može ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda.

c) uvjet tjelesnog oštećenja.

Najmoprimac iz stavka 1. ovoga članka nema pravo na pomoć za podmirenje troškova najamnine ako:

a) ugovorom o najmu stana ne dokaže postojanje najma i iznosa najamnine (ugovor o najmu mora biti ovjeren kod javnog bilježnika te dostavljen nadležnoj poreznoj upravi),

b) stan ili dio stana daje u podnajam,

c) on ili članovi njegove obitelji stan ne koriste za stanovanje ili ako se stan u cijelosti ili djelomice koristi za druge namjene.

Visinu novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova slobodno ugovorene najamnine iz članka 17. stavka 1. točke 3. ove Odluke, za svaku godinu, utvrđuje Načelnik Općine (u daljnjem tekstu: Načelnik).

Pomoć iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se Korisniku, u pravilu, do petnaestog dana u mjesecu za protekli mjesec.

1.2. Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije

Članak 21.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, kao dijela troškova stanovanja, može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihoda,

c) uvjet tjelesnog oštećenja.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije odobrava se u novcu izravno korisniku prava uz predočenje mjesečnog računa za električnu energiju.

Članak 22.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, iz prethodnog članka, odobrava se mjesečno, a visinu novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova električne energije za korisnike iz članka 21. ove Odluke, za svaku godinu, utvrđuje Načelnik.

1.3. Pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade

Članak 23.

Pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade, koja se plaća za korištenje stambenog prostora, može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihod

c) uvjet tjelesnog oštećenja.

Rješenje kojim se odobrava oslobođenje od plaćanja komunalne naknade, na zahtjev korisnika prava, donosi Upravni odjel.

Pravo iz prethodnog stavka ovoga članka, može se odobriti pod uvjetom da korisnik prava na stan ili kuću koristi za vlastite potrebe i ne izdaje ih u najam.

1.4. Pravo na oslobođenje od plaćanja odvoza kućnog smeća

Članak 24.

Pravo na oslobođenje od plaćanja troškova odvoza kućnog smeća, može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihoda.

c) uvjet tjelesnog oštećenja.

Rješenje kojim se odobrava oslobađanje od plaćanja troškova odvoza kućnog smeća, na zahtjev korisnika prava, donosi Upravni odjel.

Rješenje iz prethodnog stavka ovoga članka dostavlja se K.D. »Čistoća« d.o.o. Rijeka.

1.5. Pravo na oslobođenje od plaćanja utroška vode i troškova kanalizacije

Članak 25.

Pravo na oslobođenje od plaćanja utroška vode i troškova korištenja kanalizacije, može ostvariti samac ili obitelj ukoliko ispunjava sljedeće uvjete:

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihoda.

c) uvjet tjelesnog oštećenja.

Rješenje kojim se odobrava oslobođenje od plaćanja utroška vode i troškova korištenja kanalizacije, na zahtjev korisnika prava, donosi Upravni odjel.

Korisnik ima pravo na financiranje utroška do 5 m3 vode mjesečno po članu obitelji.

Rješenje iz prethodnog stavka ovoga članka, dostavlja se K.D. »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Rijeka.

2. Pravo na jednokratnu novčanu pomoć

Članak 26.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti Korisnik koji je tijekom godine zbog nepredviđenih i iznenadnih situacija (tragični događaj, smrt u obitelji, teška bolest i sl.) došao u izuzetno teške materijalne i socijalne prilike.

Jednokratna pomoć odobrava se u novcu.

Odluku o dodjeli i visini jednokratne novčane pomoći donosi Načelnik.

Članak 27.

Rješenje kojim se odobrava korištenje jednokratne novčane pomoći, na zahtjev korisnika, donosi Upravni odjel. O korisnicima jednokratne novčane pomoći vodi se posebna evidencija.

U jednoj proračunskoj godini, Upravni odjel odnosno Načelnik Općine Klana, mogu odobriti korištenje novčane pomoći do visine sredstava predviđenih za te namjene u Proračunu Općine Klana za tekuću godinu.

3. Pravo na pomoć u prehrani za dojenčad

Članak 28.

Pravo na pomoć u prehrani za dojenčad ostvaruju djeca do 12 mjeseci života prema preporuci odabranog liječnika pedijatra, u visini određenoj Odlukom Načelnika.

Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu dojenčadi podnosi se, u pravilu, Savjetovalištu za prehranu dojenčadi po preporuci odabranog liječnika pedijatra i patronažne medicinske sestre Doma zdravlja.

4. Pravo na potporu za novorođenu djecu na području Općine Klana

Članak 29.

Pravo na potporu za novorođeno dijete primaju roditelji sa stalnim prebivalištem na području Općine Klana, čije je dijete rođeno tijekom tekuće godine.

Članak 30.

Visina potpore za novorođeno dijete ostvaruje se na način da se roditeljima isplaćuje novčana pomoć u iznosu od 1.500,00 kn.

Pravo na potporu za novorođeno dijete može se ostvariti do navršenih 12 mjeseci života djeteta.

5. Pravo na sufinanciranje troškova marende učenika osnovnih škola

Članak 31.

Pravo na sufinanciranje troškova marende učenika osnovnih škola ostvaruju oni učenici čiji roditelji, skrbnici ili učenik ispunjavaju jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihoda

c) posebne uvjete

d) uvjet tjelesnog oštećenja

Troškovi marende učenika osnovnih škola sufinanciraju se u visini od 100% ukupnih troškova.

Troškovi sufinanciranja marende učenika osnovnih škola podmiruju se mjesečno i to izravno temeljem ispostavljenih faktura u korist osnovnih škola koje pružaju uslugu izdavanja marende korisnicima prava.

6. Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću

Članak 32.

Pravo na pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću ostvaruje se subvencijom u namirenju ekonomske cijene cjelodnevnog boravka djece u jaslicama i vrtiću i to:

a) u visini od 100% od ekonomske cijene boravka djece u jaslicama, odnosno vrtiću, ukoliko roditelji, skrbnici, udomitelji djeteta ili dijete ispunjavaju socijalne ili posebne uvjete, te uvjet tjelesnog oštećenja.

b) u visini od 50% od ekonomske cijene boravka djece u jaslicama, odnosno vrtiću, ukoliko su roditelji, skrbnici ili udomitelji djeteta korisnici doplatka za djecu, odnosno ukoliko su oba roditelja nezaposlena.

7. Pravo na podmirenje troškova nabave ogrjeva

Članak 33.

Pravo na pomoć pri nabavi ogrjeva može ostvariti domaćinstvo ukoliko ispunjava uvjete prihoda iz članka 12. ove Odluke, socijalni uvjet ili uvjet tjelesnog oštećenja.

Korisniku pomoći za stanovanje koji se grije na drva, osigurava se jednom godišnje plaćanje troškova nabave ogrijeva ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu ili mu se može odobriti novčani iznos za podmirenje troškova ogrjeva u visini koju odlukom odredi Primorsko - goranska županija.

Članak 34.

Zahtjev za ostvarivanje prava iz članka 33. ove Odluke podnosi se od 1. rujna do 1. studenog tekuće godine.

8. Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza

Članak 35.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza (besplatnu mjesečnu voznu kartu) mogu ostvariti:

- redovni učenici osnovnih i srednjih škola te studenti iz obitelji koja ispunjava jedan od slijedećih uvjeta:

a) socijalni uvjet

b) uvjete prihoda

c) posebne uvjete

d) uvjet tjelesnog oštećenja

Članak 36.

Pravo na podmirenje troška javnog prijevoza u iznosu od 150,00 kuna mjesečno može ostvariti darivatelj krvi i to:

- muškarac s 40 ili više darivanja

- žena s 25 ili više darivanja.

Članak 37.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza ostvaruju hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu).

Članak 38.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza u 100% iznosu ostvaruju osobe koje ispunjavaju uvjet tjelesnog oštećenja.

Članak 39.

Pravo na pomoć za troškove javnog prijevoza odobravaju se:

- za redovne učenike srednjih i osnovnih škola, do konca školske godine, odnosno od 31. kolovoza,

- za redovne studente, do konca akademske godine, odnosno do 30. rujna,

- za osobe koje ostvaruju uvjet tjelesnog oštećenja, do konca kalendarske godine,

- za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu), do konca kalendarske godine.

Članak 40.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza nema korisnik ako to pravo ostvaruje temeljem radnog odnosa.

Članak 41.

Pravo na pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza Korisnik može ostvariti na linijama unutar zona na kojima prijevoz obavlja KD Autotrolej d.o.o. Rijeka.

9. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

Članak 42.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa) može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina, ako ispunjava jedan od ovih uvjeta:

a) socijalni uvjet,

b) uvjet prihoda.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može ostvariti i osoba - poznanik umrlog, u slučaju kada umrli nije imao rodbinu, ako je rodbina nepoznata ili nepoznatog boravišta, ako ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ili njegova rodbina, odnosno osoba iz stavka 2. ovoga članka, ako naknadu za pogrebne troškove može ostvariti putem nadležnog tijela za socijalnu skrb ili iz drugih izvora ili ako je umrli u trenutku smrti imao imovinu veće vrijednosti, kao i ako je za života sklopio neki od obveznopravnih ugovora (ugovor o doživotnom uzdržavanju i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju).

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova ostvaruje se na način da se obitelj ili rodbina pokojnika, odnosno osoba iz stavka 2. ovoga članka oslobađa od plaćanja računa za te troškove.

10. Pravo na smještaj u Psihijatrijsku bolnicu

Članak 43.

U Psihijatrijsku bolnicu može se, na teret Općine, smjestiti socijalno ugrožena osoba - kronični psihijatrijski bolesnik i/ili gerijatrijski bolesnik, na temelju nalaza i mišljenja psihijatra, ako ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda.

Korisnik - samac iz stavka 1. ovoga članka, koji ostvaruje redovite mjesečne prihode (mirovinu ili druge prihode) dužan je, nakon što zadrži dio prihoda namijenjen za osobne potrebe, sudjelovati u podmirenju troškova smještaja.

Visinu mjesečnog prihoda namijenjenog za osobne potrebe iz stavka 2. ovoga članka, za svaku godinu, utvrđuje Načelnik.

Pripadajući iznos sredstava za podmirenje troškova smještaja u smislu stavka 2. ovoga članka utvrđuje se ugovorom koji Korisnik sklapa sa Psihijatrijskom bolnicom.

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 44.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi utvrđenih ovom Odlukom pokreće se na zahtjev stranke, njezinog bračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja, skrbnika ili udomitelja te putem nadležnog tijela za socijalnu skrb.

Postupak za ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom je žuran.

Članak 45.

Zahtjev se podnosi Upravnom odjelu.

Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom korištenja prava, podnositelj je dužan dostaviti, odnosno predočiti Upravnom odjelu odgovarajuće isprave odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Upravni odjel može odlučiti da se posebno ispitaju relevantne činjenice i okolnosti od kojih ovisi ostvarivanje pojedinačnog prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva - Korisnika ili na drugi odgovarajući način.

Članak 46.

Zahtjev za ostvarivanje prava odnosno pomoći podnosi se do 10. tog u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 47.

Rješenje kojim se odobrava ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom donosi pročelnik Upravnog odjela.

Članak 48.

Korisnik je dužan Upravnom odjelu prijaviti svaku promjenu činjenica i okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava propisanih ovom Odlukom, u roku od petnaest dana od dana nastanka promjene.

Upravni odjel može, radi preispitivanja osnovanosti ostvarivanja prava, povremeno preispitati činjenice i okolnosti odlučujuće za ostvarivanje prava.

Ako se promjene činjenice i okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi, Upravni odjel će donijeti novo rješenje.

Članak 49.

Upravni odjel ima pravo nadzirati da li se sredstva odobrena za ostvarivanje prava sukladno odredbama ove Odluke koriste u svrhu za koju su namijenjena.

Članak 50.

Korisnik koji je ostvario neko pravo iz socijalne skrbi propisano ovom Odlukom, dužan je nadoknaditi štetu, ako je:

- na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je on ili njegov skrbnik znao ili je morao znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je na drugi protupravan način ostvario pravo koje mu ne pripada,

- ostvario pravo zbog toga što on ili njegov skrbnik nije prijavio promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava za koju je on odnosno njegov skrbnik znao ili je morao znati.

Članak 51.

Protiv rješenja kojima se odlučuje o pravu na socijalnu skrb utvrđenu ovom Odlukom, odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Danom početka primjene ove Odluke, prestaje važiti Odluka o socijalnom programu Općine Klana (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj 08/03, 09/04, 34/05 i 06/08).

Članak 53.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/13-01/09

Ur. broj: 2170-06-13-01-01

Klana, 30. siječnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Dorijan Valenčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=824&mjesto=51217&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr