SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 57. Petak, 28. prosinca 2012.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

53.

Na temelju odredbe iz članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 36. sjednici održanoj 29. studenog 2012. godine donijelo

PROGRAM JAVNIH I OSTALIH POTREBA
GRADA BAKRA U KULTURI ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Za financiranje javnih potreba Grada Bakra (u nastavku Grad) u kulturi, u svrhu promicanja kulturnih vrijednosti, njegovanja i očuvanja tradicije, osiguranja uvjeta za kulturni razvoj, te uspostave svekolikoga kulturnog ozračja u Gradu, osigurat će se u 2013. godini sredstva u Proračunu Grada za 2013. godinu (u nastavku: Proračun), kroz:

* razvoj kulturnog amaterizma i pripadajućih udruga,

* posebne programe u kulturi (kulturne manifestacije: kazališne predstave, koncerti, recitali, izložbe, te izdavačka djelatnost: »Bakarski zbornik« i glasilo Grada Bakra »Bura«),

* očuvanje spomeničke baštine - zaštita i revitalizacija spomenika kulture (uređenje Kaštela, sakralnih objekata, sanacija Turske kuće u Bakru, sanacija etno kuće Marohnić),

* ostale programe i potrebe koji su od interesa za Grad Bakar,

* nabavu opreme za kulturne i ostale manifestacije.

Članak 2.

Proračunom Grada za 2013. godinu predviđeno je financiranje programa i aktivnosti kulturno - umjetničkih udruga kako slijedi:

1.KUD »Sloga« Hreljin 40.000,00 kuna

2.KUU »Sklad« Bakar 20.000,00 kuna

3.Ženska klapa »Hreljin« Hreljin 18.000,00 kuna

4.Udruga »Plavi Kvarner« Kukuljanovo 12.000,00 kuna

5.Dječji zbor »Praputnjarski slavići«
Praputnjak 20.000,00 kuna

6.KUD »Primorka« Krasica 63.000,00 kuna

7.KČS Bakarskog kraja 21.600,00 kuna

8.KDU »Praputnjak« Praputnjak 6.400,00 kuna

9.KUD »Žažara« Zlobin 24.000,00 kuna

10. Udruga »Euterpa« 4.000,00 kuna

11. Udruga »Art raku Dodir« Bakar 4.000,00 kuna

12. Udruga »Eko etno« Krasica 4.000,00 kuna

UKUPNO od 1. do 12. 237.000,00 kuna

Članak 3.

Za rad i razne aktivnosti ostalih društvenih udruga i subjekata sredstva se raspoređuju kako slijedi:

1.Udruga »Gradska straža Bakar 1848«
Bakar 32.000,00 kuna

2.Udruga »Bakarska žena« Bakar 10.800,00 kuna

3.Udruga »Škrljevska žena« Škrljevo 6.400,00 kuna

4.Udruge maškara 70.000,00 kuna

5.Udruga »Nemezis« Škrljevo 10.000,00 kuna

6.Udruga »Astra« Krasica 9.600,00 kuna

7.»Društvo Naša djeca« Bakar 16.000,00 kuna

8.Udruga antifašističkih boraca Grada
Bakra 6.400,00 kuna

9.Udruga UHVDR - ogranak Grada
Bakra 20.000,00 kuna

10. Udruga inovatora »Šterika« Praputnjak 5.000,00 kuna

11. Pomorski radio Bakar 65.000,00 kuna

UKUPNO od 1. do 12. 251.200,00 kuna

Članak 4.

Za posebne programe u kulturi koji su u interesu Grada osigurat će se sredstva kako slijedi:

1.Izdavačka djelatnost 120.000,00 kuna

2.Kulturne manifestacije 475.000,00 kuna

3.Promidžba i informiranje 25.000,00 kuna

4.Izložbe 10.000,00 kuna

UKUPNO od 1. do 4. 630.000,00 kuna

Članak 5.

Za rad i aktivnosti na očuvanju spomeničke baštine sredstva se raspoređuju kako slijedi:

1.Uređenje gradskih Kaštela 400.000,00 kuna

2.Kapitalna ulaganja u crkvene
objekte na području Grada Bakra 360.000,00 kuna

3.Sanacija Turske kuće u Bakru 85.000,00 kuna

4.Sanacija etno kuće Marohnić 1.000.000,00 kuna

UKUPNO od 1. do 4. 1.845.000,00 kuna

Članak 6.

Za potrebe Grada u svim vrstama programa i aktivnosti potrebno je:

1.Nabava opreme za Ljetnu pozornicu 20.000,00 kuna

UKUPNO od 1. do 1. 20.000,00 kuna

Članak 7.

Nakon donošenja Proračuna Grada za 2013. godinu izvijestit će se svi korisnici proračuna o odobrenim sredstvima za 2013. godinu, o načinu i dinamici njihova korištenja, a sukladno prihvaćenim programima i aktivnostima financiranja.

Članak 8.

Sredstva iz ovog Programa doznačuje korisnicima Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije Grada Bakra, na temelju dokumentiranih zahtjeva, po pismenom nalogu pročelnika Ureda gradonačelnika, a u skladu s predviđenim sredstvima u proračunu, zavisno o punjenju Proračuna i prioritetima funkcioniranja Grada.

Članak 9.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«, a stupa na snagu 01. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-05/12-01/09

Ur. broj: 2170-02-05/5-12-33

Bakar, 29. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik

Milan Rončević, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=820&mjesto=51222&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr