SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 56. Ponedjeljak, 24. prosinca 2012.
GRAD KRK

58.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 36/95, 70/97, 128/09, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 47/11) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2012. godinu

Članak 1.

Opisni iskaz izvora sredstava i namjene sredstava iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 47/11) zamjenjuje se tabelom koja je prilog i sastavni dio ove I. Izmjene Programa i glasi:

*vidi Tabelu 1. u prilogu*

Članak 2.

Ova I. Izmjena Programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/12-01/17

Ur. broj: 2142/01-01-12-3

Krk, 21. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v. r.

Tabela 1.

I. IZMJENA PROGRAMA GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINU

Izvori sredstava: Program 2012.

(I. izmjena)

-prihod od komunalnog doprinosa
za 2012. god. 3.500.000,00 kn

-prihod od sredstava Proračuna Grada 65.983,64 kn

UKUPNO: 3.565.983,64 kn

Namjena sredstava: Program 2012.

(I. izmjena)

a.) Javne površine 453.465,64 kn

-izgradnja slivnika u dijelu ul. Bartola
Kašića u Krku - poz. 3157 16.566,05 kn

-izgradnja slivnika kod stambenih
zgrada »Lizete« u Krku - poz. 3157 20.081,00 kn

-izgradnja oborinske kanalizacije u ul.:
Mate Balote, Put mora, Krčkih iseljenika,
Maslinik, A. Cesarca, dio S. Nikolića
i obuhvat DPU 26 (ul. Smokvik)
u Krku - poz. 3157162.558,20 kn

-izrada geoloških istraživanja i bušotina
za odvodnju oborinskih voda u podzemlje
u dijelu ul. Bartula Kašića i kod stambenih
zgrada »Lizete« u Krku - poz. 3105 41.250,00 kn

-izgradnja linijske rešetke oborinske
kanalizacije u dijelu ul. Centar u naselju
Pinezići - 15,00 m' - poz. 3105 29.937,50 kn

-izgradnja linijske rešetke oborinske
kanalizacije u dijelu ul. Luvere u naselju
Pinezići - 9,00 m' - poz. 310521.137,50 kn

-uređenje puta za područje »Vardemanju«
kod naselja Milohnići - Linardići
- poz. 3116 25.203,13 kn

-proširenje puta »Polača - Kambuni«
kod naselja Linardići

- poz. 3116 29.750,00 kn

-uređenje puta za područje »Valdibrod«
kod naselja Milohnići - poz. 3116 46.063,50 kn

-uređenje dječjeg igrališta (nabavka sprava)
u naselju Poljica - poz. 3211 15.500,00 kn

-uređenje dječjeg igrališta (nabavka sprava)
u naselju Kornić - poz. 3211 20.000,00 kn

-građevinski radovi na dječjem igralištu
u naselju Kornić - poz. 3211 18.500,00 kn

-elektrifikacija dječjeg igrališta u naselju
Skrbčići - poz. 32116.918,76 kn

b.) Nerazvrstane ceste - poz. 3133 1.950.000,00 kn

-sufinanciranje izgradnje rotora na ulazu u grad Krk

- poz. 3133.5 (hortikulturno uređenje i ostalo)

100.000,00 kn

-sufinanciranje uređenja raskrižja Vršanske
ul. s ul. Slavka Nikolića (nabava i postava
semafora) - poz. 3133.4 150.000,00 kn

-sufinanciranje izgradnje - rekonstrukcije
ŽC 5125 na dionici Dunat - Punat
- poz. 3133.6 250.000,00 kn

-građevinski radovi za postavljanje
prometnog uređaja - semafora na
raskrižju Vršanske ul. i ul. S. Nikolića
u Krku 92.523,30 kn

-asfaltiranje Odvojka ul. Sv. Ivana
u Krku - 277,65 m
2 50.427,58 kn

-asfaltiranje odvojka ul. Vidikovac
u Krku - 525,20 m
2 78.821,48 kn

-asfaltiranje dijela ulaza pristupnog
puta prema zoni novog Gradskog
groblja (spoj na Županijsku cestu)
u Krku - 848,72 m
2 75.694,78 kn

-asfaltiranje puta prema predjelu
»Bok od Kolitovice« u naselju
Vrh - L = 318,00 m, 795,00 m
2 108.907,28 kn

-asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste
od naselja Kapovci do naselja Bajčići
- L = 497,00 m, 1.680,32 m
2 255.983,95 kn

-sufinanciranje asfaltiranja ul. Brajutovci
u naselju Kornić - 291,00 m
2 47.061,71 kn

-izgradnja nogostupa u dijelu Ružmarinske
ul. u Krku, na potezu od »Villa Lovorke«
do raskrižja sa spojnim putem Ružmarinske
ul. i Šetališta Dražica, š=1,30 m, 65,00 m
2 23.648,44 kn

-izgradnja - probijanje pristupne
prometnice u zoni DPU Mali Kankul
u Krku na k.č. 2211/1 k.o. Krk-grad 66.931,48 kn

Otkup građevinskog zemljišta - poz. 3128 650.000,00 kn

-Anica Mršić (zemljište za izgradnju puta
u dijelu naselja Linardići) 13.942,27 kn

-Franjo Petrović (zemljište za izgradnju
puta u dijelu naselja Linardići) 11.517,53 kn

-Nataša Troha (zemljište za izgradnju
puta u dijelu naselja Linardići) 8.637,44 kn

-Nataša Troha (zemljište za izgradnju
puta u dijelu naselja Linardići) 6.515,96 kn

-Nataša Troha (zemljište za izgradnju
puta u dijelu naselja Linardići) 23.487,77 kn

-Anđelka Rimbaldo (neizgrađeno
građevinsko zemljište preko puta
franjevačkog samostana u Krku) 118.463,90 kn

-Romeo Jurina (zemljište zauzeto
izgradnjom puta na predjelu
Mali Kartec u gradu Krku) 35.000,00 kn

-Gordana Pavletić (zemljište za izgradnju
puta na području DPU Pahlić
- Marušić u Krku) 96.720,89 kn

-Višnja Popović Pavletić (zemljište za
izgradnju puta na području DPU Pahlić
- Marušić u Krku) 33.177,52 kn

-Sergije Marijanić (zemljište zauzeto
izgradnjom ceste na području naselja
Kosić) 38.503,65 kn

-Željko Mrakovčić (zemljište zauzeto
izgradnjom ceste koja spaja naselje Kosić
s glavnom prometnicom Krk - Malinska) 36.551,64 kn

-Olimpija d.o.o. (zemljište preedviđeno
za izgradnju puta u dijelu grada Krka) 90.989,12 kn

-Danica Zazinović (zemljište predviđeno
za izgradnju potpornog zida u dijelu
ul. N. preporoda u Krku) 44.187,68 kn

-Đuro i Jasenka Čudić (zemljište predviđeno za izgradnju potpornog zida u dijelu ul. N. preporoda u Krku)

-Altman & partner d.o.o. (zemljište za
izgradnju puta u dijelu naselja Kornić) 51.022,31 kn

- Otkup građevinskog zemljišta 41.282,32 kn

c.) Groblja 50.000,00 kn

-Gradsko groblje Krk - izgradnja novih
grobnih niša - 16 kom - poz. 3136 50.000,00 kn

d.) Javna rasvjeta - poz. 3139 300.000,00 kn

Krk - Ul. Maslinik

a.) iskop i zatrpavanje kanala - 30 m, asfaltiranje kanala - 22 m, temelj za stup JR - 1 kom, kabel JR i ZnFe traka 50 mm2 - 35 m. 7.725,00 kn

Krk - Ul. Ježevac

a.) iskop i zatrpavanje kanala- 143 m, asfaltiranje kanala - 100 m, temelj za stup JR - 4 kom, kabel JR i ZnFe traka 50 mm2 - 170 m 33.553,75 kn

Krk - Dobava i postava svjetiljki Evoluta sa pocinčanim Fe stupom h = 4,5/5,5 m

Grad Krk

- ul. Josipa Pupačića kom 1 4.050,39 kn

- Odvojak Crikveničke ul. kom 1 4.008,63 kn

- Crikvenička ul. kom 1 3.825,00 kn

- Ul. Sv. Ivana kom 1 3.825,00 kn

- Lakmartinska ul. kom 3 11.475,00 kn

- Industrijska zona kom 1 3.825,00 kn

- Ljudevita Gaja kom 1 4.008,63 kn

Naselje Linardići

-od naselja prema mjesnom
groblju kom 3 10.541,25 kn

Krk - rotor Krk

-svjetiljka Siteco CX 200 ravno staklo
- sa pocinčanim stupom h = 10,70 m
- 2 kom 21.615,38 kn

Krk - rotor Dunat

-svjetiljka Siteco CX 200 ravno staklo
- sa pocinčanim stupom h = 10,70 m
- 9 kom 56.475,00 kn

naselje Kornić - dionica od naselja Kornić prema naselju Muraj

a.) svjetiljka Eurostreet ET-25, 70W NaVt sa pocinčanim Fe stupom h = 6,5 m - kom 5 19.964,64 kn

naselje Pinezići

- Ul. Luvere

a.) iskop i zatrpavanje kanala - 150 m, asfaltiranje kanala 10 m, temelj za stup JR - 6 kom, kabel JR i ZnFe traka 50 mm2 - 190 m, 30.487,50 kn

b.) Svjetiljka Eurostreet ET-25, 70 W NaVt sa pocinčanim Fe stupom h = 6,5 m - kom 5 21.561,90 kn

- Ul. Karatančica

a.) izrada temelja za stup JR - 1 kom 1.580,00 kn

- Ul. Lokvić

a.) svjetiljka Eurostreet ET-25, 70W NaVt sa pocinčanim Fe stupom h = 6,5 m - kom 5 17.568,75 kn

Svjetiljka Eurostreet ET-25, 70 W NaVt

Naselja na području Mjesnih odbora: Kornić, Vrh, Poljica, Skrbčići Pinezići, Milohnići - 29 kom 33.672,25 kn

Polaganje kabela JR, Cu užeta i trake upozorenja u kanale drugih infrastrukturnih objekata kod nove školske sportske dvorane u Krku 10.236,93 kn

e.) Priprema gradnje - prostorno planska dokumentacija

- poz. 3142 812.518,00 kn

-izrada Urbanističkog plana uređenja
naselja Krk 542.079,00 kn

-izrada Urbanističkog plana uređenja
naselja Kornić 110.700,00 kn

-izrada konzervatorske podloge zone
»A« grada Krka - starogradska
jezgra 62.500,00 kn

-izrada parcelacionog elaborata Trga
krčkih glagoljaša - Školskog trga
u Krku 9.750,00 kn

-izrada parcelacionog elaborata zone
Sv. Petar (ul. U-3.2. i U-3.3.) 12.250,00 kn

-izrada projektne dokumentacije za gradnju
dijela prometnice i potpornog zida (spoj ul.
I. Meštrovića i ul. Sv. Ivana u Krku)11.439,00 kn

-izrada PGP geodetske snimke Mjesnog
groblja Vrh12.300,00 kn

-izrada PGP geodetske snimke - dijela
DPU - a kružnog toka i ul. S.
Nikolića u Krku 9.000,00 kn

-izrada PGP geodetske snimke prometnice
od naselja Pinezići do uvale
Sv. Fuska 11.250,00 kn

-izrada PGP geodetske snimke puta
u dijelu naselja Brzac 10.000,00 kn

-izrada PGP geodetske snimke za z.č.
3333/1 k.o. Krk - grad u Krku (radi
izrade projektne dokumentacije i
ishodovanja lokacijske dozvole u zoni
DPU - areal Skomeršić u Krku 7.500,00 kn

-izrada PGP geodetske snimke za dio
ul. S. Radića u Krku 11.250,00 kn

-geodetska snimka izvedene uzurpacije
javne površine na z.č. 419/6 k.o. Skrbčići
u naselju Skrbčići 2.500,00 kn.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=819&mjesto=51500&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr