SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 56. Ponedjeljak, 24. prosinca 2012.
GRAD KRK

57.

Na temelju članka 28. stavak 1. i stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/ 95, 70/97, 128/09, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 1. Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 47/11) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne
infrastrukture u 2012. godini

Članak 1.

Opisni iskaz izvora sredstava i namjene sredstava iz Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 47/11) zamijenjuje se tabelom koja je prilog i sastavni dio ove I. Izmjene Programa i glasi:

*vidi Tabelu 1. u prilogu*

Članak 2.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 7.390.000,00 kn.

Članak 3.

Ova I. Izmjena Programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/12-01/30

Ur. broj: 2142/01-01-12-3

Krk, 21. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v. r.

Tabela 1.

I. IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
ZA 2012. GODINU

Izvori sredstava Program 2012.

(I. izmjena)

1. Prihod od komunalne naknade 4.500.000,00 kn

2. Prihod od ostalih proračunskih pozicija 2.890.000,00 kn

UKUPNO: 7.390.000,00 kn

Namjena sredstava

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: 1.790.000,00 kn

1. Čišćenje javno - prometnih površina

- poz. 3200 1.100.000,00 kn

- ručno svakodnevno čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina i stubišta - 26.691 m2),

- povremeno strojno čišćenje ulica (u srpnju i kolovozu svakodnevno, a ostale mjesece prema potrebi) - 125.000 m2

- strojno pranje Šetališta sv. Bernardina, Trga Vele place i ul. J. J. Strossmayera (u srpnju i kolovozu svakodnevno, a ostale mjesece prema potrebi) - 4.950 m2

- fizičko uklanjanje nepoželjne vegetacije uz nerazvrstane ceste,

- pražnjenje košarica za smeće,

- čišćenje dječjih igrališta,

- čišćenje autobusnih čekaonica,

- čišćenje grafita,

- čišćenje plaža (svakodnevno čišćenje tijekom sezone uz cjelodnevno održavanje čistoće javnih sanitarnih čvorova, te čišćenje otpadaka nakupljenih izvan sezone),

- zimska služba (čišćenje snijega i leda s posipavanjem soli i pijeska - samo starogradska jezgra, uži centar grada i pješački nogostupi) - 3.500 m2,

- interventni radovi.

2. Odvoženje otpada s javnih površina

- poz. 3119 200.000,00 kn

3. Sanacija divljih odlagališta - poz. 3205 80.000,00 kn

- sanacija najkritičnijih lokacija na području Grada (sanacija deponije naselja Kornić i Lakmartin, sanacija deponija naselja Milohnići, te čišćenje lokve »Kimpi«)

4. Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i i higijeničarsko veterinarska zaštita - poz. 3118210.000,00 kn

- izrada Programa preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije sa stručnim nadzorom, koji se vrši u proljeće i jesen 15.080,00 kn

- provođenje mjera dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije (prema godišnjem ugovoru) 125.800,00 kn

Deratizacija - 21.400,00 kn (bez PDV -a)

Dezinsekcija - 43.495,00 kn (bez PDV -a)

Dezinfekcija - 3.460,00 kn (bez PDV -a)

-provođenje mjera zaštite bilja
(crnike i čempresi) prema procjeni struke 38.720,00 kn

-usluge veterinarsko higijeničarske zaštite
prema zahtjevu komunalnog redara 30.400,00 kn

5. Potrošnja vode na javnim površinama

- poz. 3117 200.000,00 kn

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: 2.910.000,00 kn

1. Održavanje javnih površina

- poz. 3107 500.000,00 kn

-održavanje spomenika palim borcima
II. svj. rata, spomen obilježja, te spomenika
poginulih branitelja Domovinskog rata29.600,00 kn

- čišćenje i održavanje upojnih bunara

- održavanje dječjih igrališta,

- popravak dječjih sprava,

-izrada projekta rekonstrukcije priključnih
ormarića na javnim površinama 13.500,00 kn

-održavanje razvodnih ormara i rasvjete
na dječjim igralištima 2.400,00 kn

- održavanje javne fontane,

- održavanje sunčanog sata,

- održavanje autobusnih čekaonica, 4.250,00 kn

-održavanje i izrada zaštitnih metalnih ograda (bravarske usluge na raznim popravcima),

-izrada rukohvata, jarbola za zastave
i pješačkih stupića 32.000,00 kn

-održavanje i izgradnja kamenih zidova koji drže stabilnost pokosa i dr.,

-interventno održavanje zelenih površina, koje nisu uvrštene u godišnjem programu održavanja zelenih površina na području Grada:

a. grad Krk 60.000,00 kn

- košnja i čišćenje borove šumice kod Franjevačkog samostana - 600 m2

- košnja i čišćenje borove šumice u ul. Borik - 900 m2,

- krčenje drače na dijelu istočnih gradskih zidina, ispod starog dječjeg vrtića - 900 m2,

-krčenje i rezanje bršljana na kamenim zidovima u starogradskoj jezgri,

-košnja trave na ostalim javnim površinama (stepenište u ul. Mate Balote, ul. Put mora, dio ul. Krčkih iseljenika),

- krčenje poljoprivrednog puta kod Krkpalstike - 540 m2,

-nabava i sadnja bilja na kružnom toku
ulaza u grad Krk70.000,00 kn

-interventno održavanje i sanacija stabala
borova nakon vremenskih nepogoda 15.800,00 kn

-najam autokošare5.750,00 kn

b. naselje Kornić 32.000,00 kn

-košnja i održavanje zelene površine oko crkvice Dunat, 5 x godišnje - 400 m2,

-košnja i održavanje parkirališta na Dunatu, 2 x godišnje - 500 m2,

-košnja i održavanje zelene površine kod zgrade pošte - 288 m2,

-košnja trave uz cestu za mjesno groblje - 600 m2,

-košnja trave uz prometnice, ulice i puteve prema potrebi koju određuje komunalni redar,

-postava novih košarica za smeće,

-izrada postamenta na »Krušiji«
za kip »Krčka pralja«13.400,00 kn

-nabava i postava ploča s imenima naselja, ulica, oznaka Grada i sl. prema odluci Gradskog vijeća o promjenama naziva ulica i trgova,

-održavanje jednog panoa,

-popravak klupa, parkovnih košarica za smeće,

-održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada: upravna zgrada Grada Krka, Županijskih ispostava, Državnog inspektorata,

-izrada i postava simbola krčkog
zvonika na na kružnom toku ulaza
u grad Krk 13.350,00 kn

-održavanje kamenog partera u gradu, 9.300,00 kn

-održavanje poljoprivrednih puteva i šetnica,

-nabava opreme za radijsko daljinsko
očitanje vodomjera na javnim
površinama 14.620,00 kn

-održavanje i manji zahvati nužne
izgradnje oborinske kanalizacije
(upojni bunar na parkiralištu kod NK
»Krk« i kod stambenih zgrada »Lizete« 25.250,00 kn

-dobava i postava pješačkih ogledala
i saobraćajnih znakova 41.500,00 kn

-stručne usluge nadzora 35.000,00 kn

-obnova horizontalne saobraćajne
signalizacije kod srednje škole u Krku 2.200,00 kn

2. Održavanje zelenih površina

- poz. 3209 1.100.000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

- 24.614 m2 javnih zelenih površina od čega: prirodni travnjaci 8.760 m2, autohtona vegetacija 5.000 m2, cvijetne gredice 560 m2, biljni pokrov 4.887 m2, biljni pokrov - 4.296 kom, živice -1.111 m;

- drvoredna stabla 939 kom;

- vaze 108 kom i

- egzota 193 kom,

Program obuhvaća:

- hortikulturne radove (košnja ispod biljnog pokrova, košnja kupiništa, košnja travnjaka, popuna i obnova zelenih površina, rušenje suhih i nagnutih stabala, saniranje drvoreda, održavanje staza i slobodnih površina, zaljevanje, te općenito vođenje brige o nasadima prema godišnjem Programu,),

- svakodnevno čišćenje gradskih parkova i ostalih zelenih površina, pometanje - 12.005 m2,

- zaštitu gradskog zelenila,

-održavanje sustava za automatsko zaljevanje i navodnjavanje,

- ažuriranje katastra zelenih površina.

3. Održavanje plaža - poz. 3111 500.000,00 kn

-tekuće održavanje plaža - uređenje
plaže Dražica - 500 m
2 279.763,00 kn

-izrada pješačkih ograda na plaži
»Dražica« 10.980,00 kn

-tekuće održavanje sunčališta na morskim
stijenama ispod hotela »Dražica« 87.100,00 kn

-usluge nadzora 1.250,00 kn

-ostali radovi u funkciji tekućeg održavanja
plaža kao i investicijsko održavanje plaža
- dohranjivanje plaže Dunat raznim
kamenim agregatima - 50 m
3 27.200,00 kn

-čišćenje prirodnih plaža 51.250,00

4. Održavanje objekata po Mjesnim odborima:

Kornić, Vrh, Skrpčić-Pinezić, Poljica i Milohnić

- poz. 3108 550.000,00 kn

- održavanje objekata (društveni domovi i prostorije) po MO:

MO Poljica

- zamjena vanjske stolarije na Društvenom domu u naselju Bajčići,

- hortikulturno uređenje »otočića » uz Županijsku cestu za Valbisku.

- farbanje autobusnih čekaonica.

MO Skrčići - Pinezići

- izgradnja potpornog zida ispod place u naselju Pinezići,

- izgradnja javne rasvjete u luci Sv. Fuska.

MO Milohnići

- izrada kamenog križa sa postamentom u naselju Brzac,

- nabava i postava 2 stupa - jarbola za isticanje zastava,

- uređenje društvene prostorije u staroj školi Milohnić za potrebe turističke agencije,

- uređenje sanitarija u prizemlju i na katu, te jedne prostorije na katu za potrebe rekreacije žena u staroj školi Milohnići,

- izrada i postava novih ulaznih vrata na objektu stare škole Milohnić,

- nabava potrebnog građ. materijala za izgradnju mjesnog doma u naselju Linardići,

- izrada suhozida u dijelu naselja Brzac,

- nabava potrošnog materijala za održavanje društvenih prostorija,

- farbanje autobusnih čekaonica.

MO Kornić

- dovršetak izgradnje joga u naselju Kornić,

- farbanje autobusnih čekaonica,

- održavanje zelenih površina po MO (etnografski muzej Kornić, crkvica Sv. Dunata),

- nabava soboslikarskog materijala za održavanje župnog stana u naselju Kornić

MO Vrh

- izgradnja potpornog zida u dijelu naselja Vrh (Staro selo) zbog proširenja prometnice,

- farbanje autobusnih čekaonica,

- košnja trave uz mjesne puteve.

5. Održavanje gradskih zidina i trgova

- poz. 3112 200.000,00 kn

- građevinski radovi na arheološkim istraživanjima na lokaciji ispod starog dječjeg vrtića u Krku

- stručni poslovi arheološkog nadzora tijekom II. etape zaštitnih arheoloških istraživanja na lokaciji ispod starog dječjeg vrtića u Krku

- čišćenje korova sa gradskih zidina i sa terena uz gradske zidine,

6. Komunalna oprema - poz. 3141 60.000,00 kn

-rekonstrukcija tradicionalne drvene
barke - Guc 22.510,00 kn

-financijska pomoć klubu za sportski
ribolov »Sv. Fuska« za kupnju objekta 10.000,00 kn

- nabava potrebne razne opreme 27.490,00 kn

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA - poz. 3104

UKUPNO: 1.000.000,00 kn

Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u ukupnoj dužini od 79,53 km, slivnika i ostalih javno - prometnih površina

Održavanje obuhvaća:

Redovno i pojačano održavanje obuhvaća:

-redovno i pojačano održavanje
(manje zahvate na cestama kao što su:
asfaltiranje - 500,00 m
2, krpanje udarnih
rupa - 400,00 m
2 + 100,00 m2, ulegnuća,
popravak rubnjaka i ostale manje
popravke na cestama)300.000,00 kn

-asfalriranje dijela Obale hrv. mornarice
u Krku - 1.100,00 m
2 145.580,00 kn

-doasfaltiranje dijela ul. Mate Balote
u Krku, nakon izgradnje komunalnih
vodnih građevina 29.300,00 kn

-asfaltiranje puteva u naseljima Bajčići i
Poljica nakon izgradnje vodovodne mreže 75.350,00 kn

-održavanje i obnavljanje horizontalne
signalizacije 56.600,00 kn

a. obnova pune crte - 3.200 m,

b. obnova isprekidane crte - 2.000 m,

c. obnova pješačkog prijelaza - 1.250 m2,

d. obnova parkinga - 40 kom,

e. obnova otoka - 140 m2,

f. obnova i iscrtavanje stop crte - 300 m2,

g. obnova slova - 490 kom,

h. obnova i iscrtavanje jednosmjernih strelica - 19 kom,

i. obnova i iscrtavanje dvosmjernih strelica - 3 kom,

j. iscrtavanje novog pješačkog prijelaza - 22,50 m2,

k. obnova bus stanice - 7 kom,

l. obnova oznake za invalide - 3 kom,

m. obnova trokuta - 2 kom,

obnova križa - 31,20 m2

-priprema projekta održavanja nerazvrstanih
cesta (izvan građevinskog područja naselja)
za IPARD 25.000,00 kn

-izrada elaborata zaštite okoliša koji prethodi
izradi projektne dokumentacije za održavanja
nerazvrstanih cesta (izvan građevinskog
područja naselja) za IPARD 8.750,00 kn

-izrada projektne dokumentacije za održavanja
nerazvrstanih cesta (izvan građevinskog
područja naselja) za IPARD 31.875,00 kn

-dobava i ugradnja jalovine za održavanje
i popravak mjesnih makadamskih cesta
i puteva:76.200,00 kn
MO Kornić - 120 m
3
MO Vrh - 100 m
3
MO Poljica - 200 m
3
MO Skrpčić - Pinezić - 150 m
3
MO Milohnići - 150 m
3

- nabava i postava prometnih ogledala 3.400,00 kn

-dobava i postava cestovnog odbojnika na lokalnoj cesti u naselju Pinezići, iznad lučice Sv. Fuske (6,00 m')

-uređenje prostora za smještaj kontejnera za otpad,

-održavanje podizno spusnih stupića (pilomata),

-zimska služba 24.200,00 kn

- održavanje stubišta u gradu,

- održavanje naziva ulica,

- održavanje betonskih graničnika 3.800,00 kn

-izrada rampi za invalidska kolica
u postojećim nogostupima,

-kemijsko i fizičko uklanjanje nepoželjne
vegetacije 11.440,00 kn

-sanacija stjenskih pokosa,

-održavanje upojnih bunara,

-interventno održavanje oštećenih
linijskih i slivnih rešetki 3.560,00 kn

-održavanje otvorenog sustava odvodnje 19.200,00 kn

-izrada i postava pješačke ograde
u dijelu Zagrebačke ul. u Krku 8.000,00 kn

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

UKUPNO: 1.560.000,00 kn

1. Održavanje javne rasvjete - poz. 3109 500.000,00 kn

- upravljanje i održavanje objekata i uređaja JR, koje podrazumijeva radove interventnog i preventivnog održavanja prema Planu rada JR (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena svjetiljki - 10 kom, zamjena ili rekonstrukcija stupova - 5 kom, zamjena žarulja - 500 kom),

- dodatna ulaganja na objektima i uređajima JR prema Planu rada JR (zamjena svjetiljki u okviru projekta »Energetski učinkovita JR« - 282 kom)

2. Električna energija - poz. 3101 980.000,00 kn

- utrošak el. energije.

3. Dekorativna rasvjeta - poz. 3110 80.000,00 kn

- montaža i demontaža dekorativne božićno - novogodišnje i karnevalske dekorativne rasvjete

V. ODRŽAVANJE GROBLJA - poz. 3113

UKUPNO: 130.000,00 kn

1. Gradsko groblje Krk

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

- održavanje mrtvačnice,

- održavanje kapelice,

- održavanje slavina i sustava odvodnje,

- održavanje ogradnog kamenog zida.

2. Mjesno groblje Vrh

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

- održavanje mrtvačnice,

- održavanje slavina i sustava odvodnje,

3. Mjesno groblje Kornić

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

- održavanje mrtvačnice,

- održavanje kapelice,

- održavanje slavina i sustava odvodnje,

- održavanje ogradnog kamenog zida.

4. Mjesno groblje Milohnići

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala prema godišnjem Programu tvrtke Vecla d.o.o.,

- održavanje mrtvačnice.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=819&mjesto=51500&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr